Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Studijų projektai

Studijų projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas":
PIRMOS PAKOPOS INŽINERINIŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ ATNAUJINIMAS GERINANT STUDIJŲ KOKYBĘ, DIDINANT TARPTAUTIŠKUMĄ IR DIEGIANT INOVATYVIUS MOKYMO(SI) METODUS (NR. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-051)
Projekto aprašymas:
Lietuvoje ir Pasaulyje greitai besikeičiančios ekonominės aplinkos sąlygomis, sparčiai vystantis technologijoms, nuolat auga ir su naujomis technologijomis gebančių dirbti specilalistų poreikis, todėl profesinio rengimo sistema turi būti glaudžiai susieta su ūkio raida ir atitikti pastarosios specifiką bei svyravimus. 2008 m. atlikto ekonometrinio modeliavimo tyrimo „Specailistų poreikio prognozės Lietuvoje“ rezultatai rodo, kad pagal atskiras specialybes, technologijų (inžinerijos) krypties specialistų poreikis šalyje per penkis ateinančius metus išaugs 2,7 procento. Tai yra didelis rodiklis, lyginant su didžiausią paklausos tendenciją turinčia ekonomikos specialybe (6,68 proc.). Tyrimas yra tiesiogiai susijęs su VGTU sprendžiama problema. Jis atskleidžia aukštųjų mokyklų nesugebėjimą paruošti reikalingo kiekio aukštos kvalifikacijos specialistų.
Pagrindinė projekto problema - studijų programos per mažai orientuotos į rinkos ateities poreikius ir tendencijas, pastebimas atotrūkis tarp verslo poreikių ir studijų metu gaunamų žinių bei gebėjimų, studijų programų populiarumo stoka, dėl nepakankamo tarptautiškumo, ne inovatyvių mokymo metodų, praktinių gebėjimų ugdymo stokos, nepakankamai stiprių ryšių tarp studijų ir verslo.
Projekto tikslas – padidinti studijų konkurencingumą, atsižvelgiant į Lietuvos ūkio plėtrą ir ugdant geresnius praktinius įgūdžius, komunikabilumą, atsakingumą ir tolesnių gebėjimų tobulėjimą.
Įgyvendinamas projektas skatins tarptautinį bendradarbiavimą, kurs ir diegs inovatyvius mokymo metodus. Šie tikslai tiesiogiai prisidės prie projekto problemos sprendimo - atnaujintos programos taps populiaresnės dėl didesnio praktinio ugdymo, inovatyvumo, tarptautiškumo. Bus sumažintas atotrūkis tarp verslo poreikių ir studijų metu gaunamų žinių bei gebėjimų.
Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį - sudaryta vieninga mokymosi sistema, galinti paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus. Įvertinus faktą, kad aukštos kvalifikacijos specialistų viena laida paruošiama per 4 metus, o rinkos poreikiai viršija pasiūlą, todėl VGTU ketina atnaujintas studijų programas naudoti ilgus metus. Projekto veiklų ir rezultatų finansinis tęstinumas, pasibaigus projektui, bus užtikrintas naudojant įsigytą bei išleistą metodinę literatūrą, mokant studentus taikyti įgytas žinias bei nenutrūkstamai ruošti aukštos kvalifikacijos studentus ir stengtis užpildyti inžinerijos specialistų trūkumą rinkoje. Įgyvendinus šį projektą Vilniaus Gedimino technikos universitetas neapsiribos šiais atnaujinimais. Ateityje, ketinama atnaujinti daugiau studijų programų, tam kad pagerinti studijų kokybę ir prisidėti prie geros kokybės aukštojo išsilavinimo teikiančių studijų sistemos kūrimo.
    • Puslapio administratoriai:
    • Justinas Gargasas
    • Olegas Černašėjus
    • Justė Kareivaitė