Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H74001, 6211EX057 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Šešok
Studentas: Emilė Laurinaitytė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
1. Suteikti ir gilinti specializuotas naujausias spaudos inžinerijos srities žinias, reikalingas moksliniams tyrimams atlikti ir naujoms technologijoms, tarp jų ir 3D spausdinimo, kurti; suformuoti kritišką vienos srities žinių ir skirtingų sričių žinių sąveikos supratimą.
2. Suformuoti specializuotus spaudos inžinerijos problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus techninėms gamybos problemoms spręsti bei moksliniams tyrimams vykdyti, taikant įvairių sričių žinias bei technologijas, ir plėtoti naujas žinias bei naujas technologijas.
3. Tobulinti vadovavimo spaudos įmonėms ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus darbo aplinkoje, kuri yra sudėtinga, neįprasta, kartais nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas esant daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės įžvelgti standartines ir nestandartines spausdintinės produkcijos gamybos problemas, mokės jas aiškiai formuluoti ir spręsti;
 • gebės taikyti spaudos inžinerijos ir kitų sričių žinias bei supratimą spręsdami netradicines spausdintinių gaminių gamybos problemas, tarp jų ir 3D spausdinimo;
 • išsamiai supras taikomas spausdinimo technologijas ir įrenginius, jų ribotumus, mokės parinkti tinkamus inžinerinius įrenginius, technologijas bei programinę įrangą gamybos uždaviniams spręsti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • spaudos paruošimo procesų įtakos spaudos kokybei tyrimas;
 • atspaudų optinių ir mechaninių savybių tyrimas;
 • 3D spausdintų objektų geometrinių nuokrypų tyrimas;
 • spausdintinės elektronikos elementų spausdinimo procesų tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys galės dirbti spaudos įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais spaudos mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, spaustuvėse bei leidyklose, universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti šiuolaikinius spaudos pramonės specialistus, suteikiant jiems specializuotas naujausias spaudos inžinerijos srities žinias bei suformuoti specializuotus spaudos inžinerijos problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus spręsti gamybos technines ir vadovavimo problemas, vykdyti mokslinius tyrimus, naudojant įvairių sričių žinias ir technologijas, plėtoti naujas žinias ir naujas technologijas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis spaudos inžinerijos bei specialiųjų mokslų žinias: poligrafinėse mašinose vykstantys dinaminiai procesai, skaitmeninio ir fleksografinio spausdinimo technologijos ir įrenginiai, 3D spausdinimo procesai ir įrenginiai, informacinės technologijos, vaizdinės informacijos apdorojimas ir tvarkymas
 • Įgis žinias apie spaudos įmonių veiklą: gamybinės veiklos organizavimas ir valdymas, inovacijų taikymas įmonės veikloje, kokybės vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir teorinius bei eksperimentinius tyrimus, apdoroti gautus rezultatus, juos kritiškai vertinti ir apibendrinti.
 • Gebės identifikuoti, surasti, gauti ir įvertinti inžineriniam ir moksliniam darbui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius; gebės suprasti mokslo darbų kritinės-analitinės apžvalgos atlikimo esmę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės analizuoti, sintezuoti ir atliktos analizės pagalba teikti siūlymus ir diegti gamybos sistemas, tobulinti gamybos ir organizacinius procesus.
 • Gebės įžvelgti standartines ir nestandartines spausdintinės produkcijos gamybos problemas, mokės jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės plėtoti savitas ir originalias inžinerines bei mokslines idėjas ir taikyti jas spaudos inžinerijos srityje.
 • Gebės naudoti spaudos inžinerijos ir kitų sričių žinias ir supratimą sprendžiant nepažįstamas spausdintinių gaminių gamybos problemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti techninę ir mokslinę informaciją iš spaudos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms, holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Pagilinti gebėjimai dirbti savarankiškai ir komandoje. Gebėjimai suprasti būtinumą pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės taikyti įgytą žinojimą ir supratimą, šiuolaikinius metodus, analitinius gebėjimus praktinėje veikloje susijusioje su spausdinimu ir reikalaujančia inovatyvumo ir žinių integracijos, įskaitant mokslinius tyrimus; išsamiai supras taikomas spausdinimo technologijas ir įrenginius, jų ribotumus, mokės tinkamai parinkti tinkamus gamybos uždaviniams spręsti inžinerinius įrenginius, technologijas bei programinę įrangą
 • Žinos spaudos pramonės gamybinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių veiklos nuoseklumą ir sąveiką, gebės vertinti gamybos veiklą įvairiais aspektais - komerciniais, aplinkosauginiais, žmonių saugos
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17093 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17094 Pridėtinių technologijų ypatybės ir taikymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17095 Spaudos įrengimų ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
MERSM17096 Skaitmeninio spausdinimo ypatybės 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17097 Poligrafinių mašinų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17098 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17099 Žymėjimo ir identifikavimo sistemos 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17100 Gamybos procesų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17101 Fleksografinės spaudos ypatybės 6 45 - - - 115 E
MERSM17102 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17103 Kompiuterinis vaizdų apdorojimas ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17104 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.