Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H74001, 6211EX057 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Šešok
Studentas: Edita Verbickaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Spaudos inžinerijos studijų programos paskirtis – rengti spaudos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti įvairių paruošimo spaudai, spausdinimo ir su tuo susijusių procesų tyrimus, spaudos produkcijos kokybės tyrimus, apibendrinti ir įvertinti rezultatus, atskleisti tiriamųjų medžiagų įvairias fizikines savybes, įvaldyti tyrimo metodikas, taikyti pažangius tyrimo metodus bei informacines technologijas ir kt.
 
Ką gebėsiu?
Baigę spaudos inžinerijos studijų programą asmenys gebės stebėti ir analizuoti spaudos produkcijos gamybos procesus, tirti įvairių veiksnių įtaką spaudos produkcijos kokybei, kurti įrenginius, skirtus spaudos produkcijos gamybos įmonėms, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones, savarankiškai planuoti ir atlikti tiriamuosius darbus ir jų rezultatų kvalifikuotą matematinį apdorojimą; sudaryti savarankiškų eksperimentinių tyrimų planus, kaupti ir klasifikuoti tyrimo rezultatus bei juos apibendrinti; diagnozuoti spaudos technikos gedimus ir prognozuoti darbo resursą; efektyviai bendrauti su kitų sričių specialistais ir vartotojais; išlaikyti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, savarankiškai kelti profesinę kvalifikaciją, turėti plačią erudiciją.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas asmenys galės dirbti spaudos įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais spaudos mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, spaustuvėse bei leidyklose, universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti ir gilinti specializuotas naujausias spaudos inžinerijos srities žinias, reikalingas moksliniams tyrimams ir naujų technologijų kūrimui, suformuoti kritišką vienos srities žinių ir skirtingų sričių žinių sąveikos supratimą.
2. Suformuoti specializuotus spaudos inžinerijos problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus spręsti gamybos technines problemas bei vykdyti mokslinius tyrimus, naudojant įvairių sričių žinias bei technologijas, ir plėtoti naujas žinias bei naujas technologijas.
3. Gilinti vadovavimo spaudos įmonėms ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus darbo aplinkoje, kuri yra sudėtinga, neįprasta, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas esant daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Išugdyti poreikį domėtis informacinių technologijų ir kitų mokslo ir technikos sričių pasiekimais ir taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos gamybos srityse dirbančių įmonių veiklos tobulinimui, parenkant šiems tikslams būtinas inovacines priemones bei aukštąsias technologijas, adaptuojant aplinką jų taikymui.
5. Ugdyti plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti bei kūrybiškai spręsti technines, administracines spaudos technikos kūrimo, gamybos ir eksploatacijos problemas, gebėti telkti komandą konkrečių problemų sprendimui, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
6. Ugdyti poreikį nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios bei mokėjimas kūrybiškai taikyti fizinių ir gamtos mokslų žinias.
 • Specialiųjų mokslų žinios: informacinės technologijos, vaizdinės informacijos apdorojimas ir tvarkymas, skaitmeninio, fleksografinio ir 3D spausdinimo procesai ir įrenginiai, jų modeliavimas, mechatronika.
 • Spaudos inžinerijos žinios: poligrafinėse mašinose vykstantys dinaminiai procesai, skaitmeninio ir fleksografinio spausdinimo technologijos ir įrenginiai, 3D spausdinimas.
 • Žinios apie spaudos įmonių veiklą: gamybinės veiklos organizavimas ir valdymas, inovacijų taikymas įmonės veikloje, kokybės vadybos sistemų ir gaminių sertifikavimas.
 • Žinoti ir kritiškai vertinti naujausius spaudos inžinerijos srities pasiekimus.
 • Gebėjimai tirti
 • Suprasti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindus, matematikos, gamtos mokslų, patikimumo teorijos dėsningumų ir skaitinių tyrimų metodų taikymą sprendžiant spaudos inžinerijos problemas.
 • Gebėti identifikuoti, surasti, gauti ir įvertinti inžineriniam ir moksliniam darbui reikalingus duomenis naudojant duomenų bazes ir kitus informacijos šaltinius.
 • Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir teorinus bei eksperimentinius tyrimus, apdoroti gautus rezultatus, juos kritiškai vertinti ir apibendrinti.
 • Suprasti mokslo darbų kritinės-analitinės apžvalgos atlikimo esmę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėti spręsti nepažįstamas, negriežtai ir neišsamiai apibrėžtas spausdintinės produkcijos gamybos problemas.
 • Gebėti įžvelgti standartines ir nestandartines spausdintinės produkcijos gamybos problemas, mokėti jas aiškiai formuluoti ir spręsti.
 • Suprasti ir analizuoti spaudos inžinerijos vystymosi tendencijas, statistinius tyrimų metodus, sudėtingų mechatroninių sistemų įrengimų ypatumus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti plėtoti savitas ir originalias inžinerines bei mokslines idėjas ir taikyti jas spaudos inžinerijos srityje.
 • Gebėjimas naudoti spaudos inžinerijos ir kitų sričių žinias ir supratimą sprendžiant nepažįstamas spausdintinių gaminių gamybos problemas.
 • Gebėti sujungti į visumą skirtingų krypčių žinias spręsti daugialypes spaudos inžinerijos problemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Pagilinti gebėjimai dirbti savarankiškai ir komandoje.
 • Gebėti aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti techninę ir mokslinę informaciją iš spaudos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Suprasti būtinumą pakankamai kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti taikyti įgytą žinojimą ir supratimą, šiuolaikinius metodus, analitinius gebėjimus praktinėje veikloje susijusioje su spausdinimu ir reikalaujančia inovatyvumo ir žinių integracijos, įskaitant mokslinius tyrimus.
 • Išsamiai suprasti taikomas spausdinimo technologijas ir įrenginius, jų ribotumus, mokėti tinkamai parinkti tinkamus gamybos uždaviniams spręsti inžinerinius įrenginius, technologijas bei programinę įrangą.
 • Gebėti analizuoti ir spręsti komercines ir socialines spaudos įmonių problemas.
 • Žinoti spaudos pramonės gamybinės veiklos organizavimo principus, suprasti jos grandžių veiklos nuoseklumą ir sąveiką, gebėti vertinti gamybos veiklą įvairiais aspektais - komerciniais, aplinkosauginiais, žmonių saugos.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MERSM17093 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17094 Pridėtinių technologijų ypatybės ir taikymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17095 Spaudos įrengimų ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 15 15 180 E
MERSM17096 Skaitmeninio spausdinimo ypatybės 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17097 Poligrafinių mašinų dinamika 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17098 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17099 Žymėjimo ir identifikavimo sistemos 6 45 - - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MERSM17100 Gamybos procesų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17101 Fleksografinės spaudos ypatybės 6 45 - - - 115 E
MERSM17102 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17103 Kompiuterinis vaizdų apdorojimas ir procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 - 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17104 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.