Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77002, 6211EX056 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Rūta Banelienė
Studentas: Aurelija Baltuonytė
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programos paskirtis – rengti aukšto kultūrinio sąmoningumo gamybos inžinerijos ir vadybos magistrus, bendraujančius užsienio ir gimtąja kalba, verslius ir kūrybiškus, norinčius mokytis visą gyvenimą, gebančius sėkmingai kurti ir įgyvendinti inovacijas, taikyti mokslinius metodus inžinerijos srityje, organizuoti tyrimus bei komandinį darbą, naudoti modernią programinę ir techninę įrangą bei informacines technologijas, atlikti mokslinius tyrimus, kurių rezultatai būtų skleidžiami ir pritaikomi pramonės įmonių veikloje.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą asmenys gebės: kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti objektus taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją; kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir tyrimų rezultatus, kuriant ir diegiant gaminio ir gamybos proceso inovacijas; nustatyti ir suformuluoti inžinerinę problemą, generuoti inovatyvius problemų sprendimo variantus, parengti sprendimų ekonominį ir technologinį pagrindimą bei vadovauti problemos sprendimui; vadovauti gamybos įmonei ar jos padaliniams; atlikti gamybos proceso analizę, nustatyti proceso trūkumus ir privalumus, pateikti pasiūlymus gamybos procesui tobulinti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programą asmenys studijas galės tęsti technologijų ir socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose; galės vadovauti gamybos įmonei ar jos padaliniams, kurti ir diegti proceso ir produkto inovacijas gamybos įmonėse, kurti ir valdyti inovatyvų verslą, vykdyti mokslinius tyrimus.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams mokslinio pobūdžio žinių iš gamybos inžinerijos ir vadybos studijų krypčių, kurias jie galėtų taikyti kurdami ir įgyvendindami inovacijas, sprendžiant inžinerines ir vadybines pramonės įmonių problemas.
2. Parengti specialistus, kurie išmanytų mokslinių tyrimų metodologiją ir metodus, gebėtų atlikti mokslinius tyrimus ir numatytų, kaip tyrimų rezultatus būtų galima pritaikyti kuriant ir diegiant inovacijas, sprendžiant pramonės įmonių inžinerines ir vadybines problemas.
3. Suteikti studentams gebėjimų taikyti mokslinius metodus, organizuoti tyrimus bei komandinį darbą, naudojant modernią programinę ir techninę įrangą bei informacines technologijas, kurių pagalba būtų sprendžiamos problemos, o tyrimų rezultatai ir inovacijos pritaikomos pramonės įmonėse.
4. Ugdyti studentų kultūrinį sąmoningumą, verslumą ir kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandose, priimti pagrįstus sprendimus atsižvelgiant į etikos normas ir socialinę atsakomybę, užtikrinti skaitmeninį raštingumą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų žinios, sąvokos, dėsniai, objektų charakteristikos, skaitiniai tyrimo metodai.
 • Žinios apie gamybos modeliavimą ir pramoninės gamybos sistemas.
 • Žinios apie inovatyvių gaminių projektavimą; gamybos proceso tobulinimą ir inovacijas; gamybos valdymo informacines sistemas, gaminio kokybę.
 • Žinios apie inovacijų strategiją ir taktiką; žmogiškųjų išteklių vadybą ir lyderystę.
 • Žinios apie inovatyvių gaminių rinkodarą ir investicijų valdymą; aprūpinimo vadybą ir tarptautinę gamybą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimai suprasti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindus, duomenų analizę ir skaitinių tyrimų metodų taikymą, sprendžiant inžinerines ir vadybines problemas.
 • Gebėjimai naudoti modernią programinę ir techninę įrangą, informacines technologijas tyrimų rezultatų ir inovacijų pritaikymui bei sklaidai pramonės įmonėse.
 • Gebėjimai atpažinti ir analizuoti inžinerines problemas bei pasiūlyti inovatyvų nustatytų problemų sprendimo kelią.
 • Gebėjimai planuoti ir organizuoti komandinį darbą, atlikti tyrimus gamybos įmonių valdymo, gamybos planavimo, organizavimo, aprūpinimo, gaminių rinkodaros ir finansavimo srityse.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimai kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti objektus, taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėjimai kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir tyrimų rezultatus, kuriant ir diegiant gaminio ir gamybos proceso inovacijas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimai aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas, žiniomis pagrįstas tyrimų išvadas, kurias suprastų specialistų ir ne specialistų auditorijos.
 • Gebėjimai dirbti komandoje, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, priimti etiškus, ekonomiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, turint ne visą arba ribotą informaciją.
 • Gebėjimai apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai ir inovacijų diegimui reikalingus duomenis, kritiškai mąstyti ir vertinti strateginius sprendimus.
 • Gebėjimai įsisavinti techninę ir programinę įrangą ir ją taikyti iškeltų uždavinių įgyvendinimui.
 • Turėti mokymosi įgūdžių, kurie leistų pakankamai kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėjimai nustatyti ir suformuluoti inžinerinę problemą, generuoti inovatyvius problemų sprendimo variantus.
 • Gebėjimai nustatyti pramonės įmonės silpnąsias ir stipriąsias vietas, pateikti ekonomiškai, socialiai ir etiškai pagrįstą situacijos įmonėje gerinimo planą.
 • Gebėjimai suburti kolektyvą ir vadovauti diversifikuotoms gaminio bei inovacijų kūrimo ir įgyvendinimo komandoms.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17343 Aprūpinimo vadyba ir tarptautinė gamyba 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17344 Žmogiškųjų išteklių vadyba ir lyderystė 6 45 - - - 115 E
MEMKM17345 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17352 Inovatyvių gaminių rinkodara ir investicijų valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17357 Inovacijų strategija ir taktika 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17359 Gamybos valdymo informacinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17360 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17370 Gaminių kokybė 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17371 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17375 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.