Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77002, 6211EX056 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Rūta Banelienė
Studentas: Aurelija Baltuonytė
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programos paskirtis – rengti aukšto kultūrinio sąmoningumo gamybos inžinerijos ir vadybos magistrus, bendraujančius užsienio ir gimtąja kalba, verslius ir kūrybiškus, norinčius mokytis visą gyvenimą, gebančius sėkmingai kurti ir įgyvendinti inovacijas, taikyti mokslinius metodus inžinerijos srityje, organizuoti tyrimus bei komandinį darbą, naudoti modernią programinę ir techninę įrangą bei informacines technologijas, atlikti mokslinius tyrimus, kurių rezultatai būtų skleidžiami ir pritaikomi pramonės įmonių veikloje.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą asmenys gebės: kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti objektus taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją; kūrybiškai pritaikyti teorines žinias ir tyrimų rezultatus, kuriant ir diegiant gaminio ir gamybos proceso inovacijas; nustatyti ir suformuluoti inžinerinę problemą, generuoti inovatyvius problemų sprendimo variantus, parengti sprendimų ekonominį ir technologinį pagrindimą bei vadovauti problemos sprendimui; vadovauti gamybos įmonei ar jos padaliniams; atlikti gamybos proceso analizę, nustatyti proceso trūkumus ir privalumus, pateikti pasiūlymus gamybos procesui tobulinti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programą asmenys studijas galės tęsti technologijų ir socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose; galės vadovauti gamybos įmonei ar jos padaliniams, kurti ir diegti proceso ir produkto inovacijas gamybos įmonėse, kurti ir valdyti inovatyvų verslą, vykdyti mokslinius tyrimus.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti gamybos įmonių vadovaujančios grandies inžinierius, gebančius kurti inovatyvius produktus ir juos komercializuoti, tobulinti gamybos, organizacinius ir rinkodaros procesus globalios konkurencijos sąlygomis.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis teorines ir praktines žinias inovatyvaus produkto kūrimo, rinkodaros ir gamybos ir organizacinių procesų tobulinimo inžinerijos srityje.
 • Įgis teorines ir praktines žinias gamybos įmonės darbo planavimo, organizavimo ir vadovavimo srityje.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės analizuoti įmonės vidaus ir išorės aplinkos veiksnius formuluojant ir sprendžiant technines ir įmonės valdymo problemas, susijusias su inovacijų kūrimu ir diegimu, bei gamybos ir organizacinių procesų tobulinimu atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, technologinius ir aplinkosauginius apribojimus.
 • Gebės analizuoti mokslinę literatūrą MTEP srityje, egzistuojančią patentinę informaciją ir pateikti įžvalgas ir pasiūlymus dėl inovatyvaus produkto kūrimo ir komercializavimo bei gamybos ir organizacinio procesų tobulinimo.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės analizuoti, sintezuoti ir atliktos analizės pagalba teikti siūlymus ir diegti gamybos sistemas, tobulinti gamybos ir organizacinius procesus.
 • Gebės analizuoti inovatyvių produktų patentinę informaciją, identifikuoti inovacijų požymius brėžiniuose, pateikti siūlymus dėl inovatyvaus produkto kūrimo, taip pat remiantis ir jau egzistuojančiais produktais, įžvelgiant kuriamo produkto ateities perspektyvius technologinius sprendimus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės parengti konceptualius inovatyvaus produkto ir gamybos proceso tobulinimo projektus.
 • Gebės projektuoti inovatyvaus produkto prototipą ir parengti gamybos projektą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Įgis lyderystės ir komandinio darbo organizavimo bei projekto valdymo įgyvendinant inovatyvius sprendimus (produkto, proceso, rinkodaros ir organizacinius) gamybos įmonėse gebėjimus.
 • Įgis prezentavimo ir komunikavimo gebėjimus pristatant inovatyvaus produkto, rinkodaros, gamybos proceso ir organizacinio proceso tobulinimo idėją; įgis, organizacinius ir vadovavimo gebėjimus planuojant ir įgyvendinant inovaciją.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės panaudoti modernius modeliavimo ir simuliacinius metodus siūlymų parengimui ir sprendimų pagrindimui.
 • Gebės inžinerinius sprendimus neatsiejamai vertinti makroekonominės bei rinkodarinės aplinkos ir įmonės valdymo veiklų kontekste globalios konkurencijos sąlygomis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17343 Aprūpinimo vadyba ir tarptautinė gamyba 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17344 Žmogiškųjų išteklių vadyba ir lyderystė 6 45 - - - 115 E
MEMKM17345 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17352 Inovatyvių gaminių rinkodara ir investicijų valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17357 Inovacijų strategija ir taktika 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17359 Gamybos valdymo informacinės sistemos 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17360 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17370 Gaminių kokybė 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17371 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17375 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.