Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77002, 6211EX056 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Rūta Banelienė
Studentas: Aurelija Baltuonytė
Galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Dvigubo diplomo studijų programa (planuojama).
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti gamybos įmonių vadovaujančios grandies inžinierius, gebančius kurti inovatyvius produktus ir juos komercializuoti, tobulinti gamybos, organizacinius ir rinkodaros procesus globalios konkurencijos sąlygomis.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • įgis inovatyvaus produkto kūrimo, rinkodaros ir gamybos bei organizacinių procesų tobulinimo teorinių ir praktinių žinių inžinerijos, gamybos įmonės darbo planavimo, organizavimo ir vadovavimo srityje;
 • gebės analizuoti įmonės vidaus ir išorės aplinkos veiksnius formuluodami ir spręsdami technines ir įmonės valdymo problemas, susijusias su inovacijų kūrimu ir diegimu, gamybos ir organizacinių procesų tobulinimu, atsižvelgdami į ekonominius, socialinius, technologinius ir aplinkosauginius apribojimus;
 • gebės analizuoti, sintezuoti ir atlikę analizę teikti siūlymus ir diegti gamybos sistemas, tobulinti gamybos ir organizacinius procesus. Gebės analizuoti inovatyvių produktų patentinę informaciją, identifikuoti inovacijų požymius brėžiniuose, pateikti siūlymus dėl inovatyvaus produkto kūrimo, taip pat remdamiesi ir jau egzistuojančiais produktais, įžvelgti kuriamo produkto perspektyvius technologinius ateities sprendimus;
 • gebės parengti konceptualius inovatyvaus produkto ir gamybos proceso tobulinimo projektus, projektuoti inovatyvaus produkto prototipą ir parengti gamybos projektą. Mokės taikyti modernius modeliavimo ir simuliacinius metodus siūlymams parengti ir sprendimams pagrįsti, inžinerinius sprendimus neatsiejamai vertinti makroekonominės bei rinkodarinės aplinkos ir įmonės valdymo veiklų kontekste globalios konkurencijos sąlygomis;
 • įgis lyderystės ir komandinio darbo organizavimo bei projekto valdymo įgyvendinant inovatyvius sprendimus (produkto, proceso, rinkodaros ir organizacinius) gamybos įmonėse gebėjimų; įgis pristatymo ir komunikavimo gebėjimų pateikdami inovatyvaus produkto, rinkodaros, gamybos proceso ir organizacinio proceso tobulinimo idėją; įgis organizacinių ir vadovavimo gebėjimų planuodami ir įgyvendindami inovaciją.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • produkto, gamybos proceso, organizacinės ir rinkodaros inovacijos įvairiose pramonės srityse;
 • Lean, Kaizen, Agile ir kitų inovatyvių gamybos organizavimo ir valdymo metodų diegimas pramonės įmonėse.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos ir inovacijų vadybos studijų programą asmenys studijas galės tęsti technologijų ir socialinių mokslų srities doktorantūros studijų programose; galės vadovauti gamybos įmonei ar jos padaliniams, kurti ir diegti proceso ir produkto inovacijas gamybos įmonėse, kurti ir valdyti inovatyvų verslą, vykdyti mokslinius tyrimus.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti gamybos įmonių vadovaujančios grandies inžinierius, gebančius kurti inovatyvius produktus ir juos komercializuoti, tobulinti gamybos, organizacinius ir rinkodaros procesus globalios konkurencijos sąlygomis.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis teorines ir praktines žinias inovatyvaus produkto kūrimo, rinkodaros ir gamybos ir organizacinių procesų tobulinimo inžinerijos srityje.
 • Įgis teorines ir praktines žinias gamybos įmonės darbo planavimo, organizavimo ir vadovavimo srityje.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės analizuoti įmonės vidaus ir išorės aplinkos veiksnius formuluojant ir sprendžiant technines ir įmonės valdymo problemas, susijusias su inovacijų kūrimu ir diegimu, bei gamybos ir organizacinių procesų tobulinimu atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, technologinius ir aplinkosauginius apribojimus.
 • Gebės analizuoti mokslinę literatūrą MTEP srityje, egzistuojančią patentinę informaciją ir pateikti įžvalgas ir pasiūlymus dėl inovatyvaus produkto kūrimo ir komercializavimo bei gamybos ir organizacinio procesų tobulinimo.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės analizuoti, sintezuoti ir atliktos analizės pagalba teikti siūlymus ir diegti gamybos sistemas, tobulinti gamybos ir organizacinius procesus.
 • Gebės analizuoti inovatyvių produktų patentinę informaciją, identifikuoti inovacijų požymius brėžiniuose, pateikti siūlymus dėl inovatyvaus produkto kūrimo, taip pat remiantis ir jau egzistuojančiais produktais, įžvelgiant kuriamo produkto ateities perspektyvius technologinius sprendimus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės parengti konceptualius inovatyvaus produkto ir gamybos proceso tobulinimo projektus.
 • Gebės projektuoti inovatyvaus produkto prototipą ir parengti gamybos projektą.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Įgis lyderystės ir komandinio darbo organizavimo bei projekto valdymo įgyvendinant inovatyvius sprendimus (produkto, proceso, rinkodaros ir organizacinius) gamybos įmonėse gebėjimus.
 • Įgis prezentavimo ir komunikavimo gebėjimus pristatant inovatyvaus produkto, rinkodaros, gamybos proceso ir organizacinio proceso tobulinimo idėją; įgis, organizacinius ir vadovavimo gebėjimus planuojant ir įgyvendinant inovaciją.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės panaudoti modernius modeliavimo ir simuliacinius metodus siūlymų parengimui ir sprendimų pagrindimui.
 • Gebės inžinerinius sprendimus neatsiejamai vertinti makroekonominės bei rinkodarinės aplinkos ir įmonės valdymo veiklų kontekste globalios konkurencijos sąlygomis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17342 Gamybos proceso tobulinimas ir inovacijos (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17343 Aprūpinimo vadyba ir tarptautinė gamyba 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17344 Žmogiškųjų išteklių vadyba ir lyderystė 6 45 - - - 115 E
MEMKM17345 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM18201 Pramoninio verslo organizavimas ir strateginis valdymas 6 23 - 22 - 115 E
MEMKM17352 Inovatyvių gaminių rinkodara ir investicijų valdymas (su kursiniu darbu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17357 Inovacijų strategija ir taktika 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17358 Gamybos modeliavimas ir pramonės gamybos sistemos 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17360 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17369 Inovatyvių gaminių projektavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17371 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
MEMKM18302 Gaminių ir paslaugų kokybė 6 30 - 15 - 115 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM18303 Verslo žaidimas 6 22 - 23 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17375 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.