Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Pramonės inžinerija

Pramonės inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77001, 6211EX055 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Čereška
Studentas: Martynas Kriščiūnas
Specializacija: pramonės technologija.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti pramonės inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimų, reikalingų pramonės inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • gebės parengti gamybos technologijas, parinkti technologines mašinas ir įrangą, matavimo metodus bei priemones, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybos modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;
 • gebės įvertinti naujų technologijų ir naujų gaminių patikimumą ir kokybę, jų kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu;
 • gebės taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
Magistrantai savo baigiamuosiuose darbuose (tezėse) sprendžia įvairių statinių ir dinaminių technikos objektų dilimo, triukšmo, virpesių ir kitų panašių veiksnių identifikavimo, kontrolės ir pašalinimo problemas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Pramonės technologija

Studijų programos tikslas
1. Parengti pramonės inžinerijos specialistus, suteikti inžinerinių projektų rengimo žinių, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai spręsti gamybos inžinerijos problemas, vertinti kuriamų gamybos priemonių poveikį pramonei, visuomenei ir aplinkai, integruoti pažangias darnios gamybos principais paremtas technologijas, taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant gamybines sistemas.
 • Įgis žinių apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, gamybinių sistemų patikimumo teoriją, skaitinius tyrimo metodus, šiuolaikinę technologinę įrangą ir darbo specifiką.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, taikyti gamybinių sistemų patikimumo teorijos ir skaitinių tyrimų metodus, sprendžiant pramonės inžinerijos problemas.
 • Gebės atlikti mokslo darbų kritinę-analitinę apžvalgą, mokslinio eksperimento planą bei mokslinį eksperimentą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės analizuoti pramonės inžinerijos vystymosi tendencijas ir technikos objektus, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti, tobulinti technologinius procesus, taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės profesionaliai kritiškai ir konstruktyviai, analizuoti technikos objektus, formuoti išvadas ir vertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją apie technologinę įrangą ir procesus bei savarankiškai projektuoti naujus technikos objektus.
 • Gebės projektuoti techninius objektus, taikant šiuolaikinius programinius paketus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius pramonės inžinerijos srities sprendimus.
 • Gebės kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą, aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės vertinti, mokslinės informacijos ir eksperimentinių tyrimų duomenis, gautų įvairiais eksperimentinių tyrimų prietaisais bei metodais, parinkti gamybinių sistemų parametrų vertinimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybinių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
 • Gebės spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją, taikyti įgytas žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17335 Gaminių technologinė analizė, technologijos sudarymas ir valdymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17340 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17354 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17355 Nauji gamybos procesai (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17366 Technologinio paruošimo automatizavimas 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17367 Gamybos modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17368 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17370 Gaminių kokybė 6 30 - 15 - 115 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17373 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.