Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Pramonės inžinerija

Pramonės inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H77001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Čereška
Studentas: Lina Baltuonytė, Tadas Vengalis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Pramonės inžinerijos studijų programos paskirtis – parengti specialistus, turinčius tvirtus fundamentinių žinių, technologinių procesų projektavimo ir valdymo, vadovavimo gamybai pagrindus.
 
Ką gebėsiu?
Baigę pramonės inžinerijos studijų programą asmenys gebės projektuoti technologinius įrenginius, mašinas ir procesus, technologinę įrangą ir įrankius, taip pat ir šiuolaikinius CNC technologinius procesus; užtikrinti tinkamą mechaninių įrenginių eksploatavimą ir remontą; sudaryti detalių apdirbimo programas šiuolaikinėms CNC technologinėms mašinoms; rūpintis gaminių kokybe; galės būti atsakingi už saugų įrenginių darbą, saugius technologinius procesus ir darbo metodus, saugaus darbo taisyklių laikymąsi.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę pramonės inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, technologais mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Pramonės technologija

Studijų programos tikslai
1. Suteikti specializuotas naujausias pramonės inžinerijos studijų srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką pramonės inžinerijos žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis.
2. Suformuoti specializuotus pramonės inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus pramonės inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus su pramonės inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Ugdyti poreikį domėtis pramonės inžinerijos mokslo naujovėmis, plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų žinios, gamybinių sistemų patikimumo teorija, sąvokos, dėsniai, skaitiniai tyrimo metodai.
 • Žinios apie šiuolaikinę technologinę įrangą, jos patikimumą ir darbo specifiką, bei jos eksperimentinio tyrimo metodus.
 • Įgyti žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant gamybines sistemas
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, taikyti matematikos, gamtos mokslų, gamybinių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus ir skaitinių tyrimų metodus, sprendžiant pramonės inžinerijos problemas.
 • Gebėjimas analizuoti pramonės inžinerijos vystymosi tendencijas, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus.
 • Gebėjimas atlikti mokslo darbų kritinę-analitinę apžvalgą, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimai kritiškai ir konstruktyviai, kūrybiškai mąstyti, analizuoti, vertinti, tobulinti technologinius procesus, taikant kokybinius ir kiekybinius rodiklius, formuoti išvadas, spręsti inžinerines problemas, argumentuotai, aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę informaciją.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją apie technologinę įrangą ir procesus.
 • Gebėjimas vykdyti projektavimo darbus, taikant šiuolaikinius programinius paketus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turėti mokymosi įgūdžių, kurie leistų pakankamai kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Gebėti aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš pramonės inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebėti apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus.
 • Gebėti savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius pramonės inžinerijos srities sprendimus.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu įvairios techninės kvalifikacijos klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti vertinti, skaičiuoti bei interpretuoti mokslinės informacijos ir eksperimentinių tyrimų duomenis, gautų įvairiais eksperimentinių tyrimų prietaisais bei metodais.
 • Gebėti parinkti gamybinių sistemų parametrų matavimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti gamybinių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
 • Gebėti taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17335 Gaminių technologinė analizė, technologijos sudarymas ir valdymas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17340 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
MEMKM17353 Naujų gaminių kūrimo procesas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17354 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17355 Nauji gamybos procesai (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17366 Technologinio paruošimo automatizavimas 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17367 Gamybos modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17368 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17370 Gaminių kokybė 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17373 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.