Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H70005, 6211EX054 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Olegas Černašėjus
Studentas: Julius Budginas, Mantas Bruzgulis
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistams, gebantiems dirbti pramonės įmonėse ir organizacijose, mokslo ir studijų institucijose, nagrinėjančiose medžiagų mokslo ir inžinerines medžiagų jungimo problemas, profesinio konsultavimo centruose ar tęsti studijas doktorantūroje.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą asmenys gebės suprasti medžiagų tyrimo metodus, dangų ir paviršių mokslą, suvirinimo procesų teoriją, išmanys apie spalvotus metalus ir jų suvirinimą, legiruotųjų plienų suvirinimą, suvirinimo procesų modeliavimą, irimo mechaniką, konstrukcinių medžiagų sustiprinimą, suvirinimo procesų valdymą, aukštos temperatūros ir atsparias agresyvioje aplinkoje medžiagas ir mokės jas pritaikyti praktikoje.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą asmenys galės kopti karjeros laiptais pasirinkę studijas technologijos mokslų srities doktorantūroje ir įgyti daktaro laipsnį arba dirbti vadovaujamąjį inžinierinį darbą įvairiose pramonės įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baigus šią programą atsiveria puikios galimybės gauti tarptautinio suvirinimo inžinieriaus diplomą (International Welding Engineer – IWE) ir tapti labai paklausiu pasaulinio lygio specialistu.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti naujausias medžiagų ir suvirinimo mokslo srities žinias bei supratimą apie jų ryšį ir sąveiką su kitomis mokslo sričių žiniomis. Supažindinti su naujausiomis šio mokslo teorijomis, tyrimo metodais ir technologijomis.
2. Suformuoti specialiuosius medžiagų ir suvirinimo mokslo srities gebėjimus, taikyti įgytas žinias bei supratimą inovatyvumo ir žinių reikalaujančioje profesinėje, mokslinėje veikloje ir nuolat kintančioje tarptautinėje rinkoje.
3. Suformuoti įgūdžius pažinti, kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, taikyti inovacijas ir diegti aukštąsias technologijas medžiagų ir suvirinimo srityse, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai spręsti inžinerines problemas.
4. Ugdyti poreikį ir gebėjimus domėtis medžiagų ir gamybos inžinerijos mokslo naujovėmis, savarankiškai mokantis visą gyvenimą ir nuolat kelti profesinę kvalifikaciją bei kompetenciją.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų vykdymo ir inovacijų kūrimo bei diegimo žinios, sąvokos, dėsniai, pramonės objektų ir sistemų patikimumo teorija, skaitiniai tyrimo metodai ir analizės principai.
 • Žinios apie medžiagų ir suvirinimo mokslo tendencijas, šiuolaikinius medžiagų tyrimo metodus, funkcinių ir nanomedžiagų kūrimą bei jų taikymą, medžiagų irimo procesus ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Specialiosios profesinės žinios apie medžiagų sujungimo procesus ir jų suvirinimo problemas, pažangias paviršiaus inžinerijos technologijas bei jų įdiegimą, šiuolaikines automatizuotos gamybos sistemas ir jų valdymą, modeliavimą bei taikymą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės tirti suvirinimo ir medžiagų inžinerijos procesų efektyvumą ir patikimumą, kurti ir diegti naujas ar patobulintas technologijas.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias analitines, skaitines ir eksperimentines tyrimų priemones bei įrangą ir taikyti juos naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
 • Gebės kritiškai ir analitiškai suprasti mokslinių tyrimų atlikimo esmę, mokslinio eksperimento planavimo ir metodikos sudarymo principus, įrangos pasirinkimo eksperimentui kriterijus, naudojant mokslinę patirtį ir šiuolaikinius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės suprasti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją apie naujausius mokslinius tyrimus ir inovacijas, panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams medžiagų ir suvirinimo inžinerijos uždaviniams spręsti, taikant teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaitinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebės taikyti novatoriškus metodus tipinėms ir specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir patikimumo atžvilgiu.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas ir metodus, kurti naujas suvirinimo ir medžiagų inžinerijos technologijas bei medžiagas.
 • Gebės moksliškai analizuoti medžiagų ir jų sujungimo technologijų inžinerines problemas, parinkti efektyvius inžinerinio projektavimo sprendimo būdus, taikyti informacines technologijas, skaitinio modeliavimo ir matematinės analizės pricipus, programinę įrangą.
 • Gebės išsamiai suprasti medžiagų ir suvirinimo inžinerijos srityje taikomus procesus ir technologijas bei jų specifiką, parinkti ir projektuoti reikalingus inžinerinius įrenginius ir gamybos sistemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus savarankiškai ir grupėje, pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms, dalykiškai bendrauti su savo ir kitų mokslo sričių bei skirtingos kompetencijos specialistais. Taip pat gebės vadovauti kolektyvui.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, atsakingai ir savarankiškai priimti sprendimus, mokytis visą gyvenimą, taikyti dalykines žinias gamybos inžinerijos uždaviniams spręsti.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus, suvokiant moralinę atsakomybę už inžinerinę veiklą, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis.
 • Gebės planuoti ir atlikti teorinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, atlikti mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimą, skaitinį bei analitinį apdorojimą.
 • Gebės išmanyti etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17411 Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17412 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17413 Legiruotųjų plienų suvirinimas 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17414 Suvirinimo procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17415 Medžiagų tyrimo metodai 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17416 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17417 Irimo mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17419 Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17420 Spalvotųjų metalų suvirinimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17422 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17418 Svarbių konstrukcijų medžiagų teorija 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17421 Funkcinių ir nanomedžiagų inžinerija 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17423 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.