Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Medžiagų ir suvirinimo inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H70005, 6211EX054 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Olegas Černašėjus
Studentas: Justas Petravičius, Justas Petravičius
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti medžiagų bei suvirinimo inžinerijos specialistus, gebančius teoriškai ir praktiškai spręsti sudėtingus gamybos inžinerijos uždavinius, moksliškai analizuoti ir įvertinti medžiagų bei sujungimo inžinerijos žinias, atlikti eksperimentinius tyrimus ir taikyti inovacijas, užtikrinti gaminių kokybę ir pažangių bei efektyvių technologinių procesų įdiegimą nuolat kintančioje tarptautinėje rinkoje.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai:
 • įgis specialių profesinių žinių apie medžiagų sujungimo procesus ir jų suvirinimo problemas, pažangias paviršiaus inžinerijos technologijas bei jų įdiegimą, funkcinių ir nanomedžiagų kūrimą bei jų taikymą, šiuolaikines automatizuotas gamybos sistemas ir jų valdymą;
 • gebės tirti suvirinimo ir medžiagų inžinerijos procesų efektyvumą bei patikimumą, kurti ir diegti naujas ar patobulintas technologijas, teisingai pasirinkti ir taikyti efektyvias analitines, skaitines ir eksperimentines tyrimų priemones bei įrangą;
 • gebės suprasti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją apie naujausius mokslinius tyrimus bei inovacijas, panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams medžiagų ir suvirinimo inžinerijos uždaviniams spręsti;
 • gebės moksliškai analizuoti medžiagų ir jų sujungimo technologijų inžinerines problemas, išsamiai suprasti medžiagų ir suvirinimo inžinerijos srityje taikomus procesus ir technologijas bei jų specifiką, parinkti ir projektuoti gamybos sistemas bei reikalingus inžinerinius įrenginius.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • plienų (konstrukcinių, statybinių, nerūdijančiųjų ir t. t.) ir spalvotųjų lydinių suvirinimo technologijos tyrimas;
 • metalinių ir nemetalinių (keraminių, deimantinių ir t. t.) dangų formavimo technologijos tyrimas;
 • virintinių jungčių ir dangų kokybės kontrolės, fizikinių ir eksploatacinių savybių bei patikimumo tyrimas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę medžiagų ir suvirinimo inžinerijos studijų programą asmenys galės kopti karjeros laiptais pasirinkę studijas technologijos mokslų srities doktorantūroje ir įgyti daktaro laipsnį arba dirbti vadovaujamąjį inžinierinį darbą įvairiose pramonės įmonėse tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Baigus šią programą atsiveria puikios galimybės gauti tarptautinio suvirinimo inžinieriaus diplomą (International Welding Engineer – IWE) ir tapti labai paklausiu pasaulinio lygio specialistu.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti medžiagų bei suvirinimo inžinerijos specialistus, gebančius teoriškai ir praktiškai spręsti sudėtingus gamybos inžinerijos uždavinius, moksliškai analizuoti ir įvertinti medžiagų bei sujungimo inžinerijos žinias, atlikti eksperimentinius tyrimus ir taikyti inovacijas, užtikrinti gaminių kokybę ir pažangių bei efektyvių technologinių procesų įdiegimą nuolat kintančioje tarptautinėje rinkoje.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis žinių apie mokslinių tyrimų vykdymą ir inovacijų kūrimą bei įdiegimą, medžiagų ir suvirinimo mokslo tendencijas ir dėsnius, pramonės objektų ir sistemų patikimumą, šiuolaikinius medžiagų skaitinius ir eksperimentinius tyrimo metodus bei analizės principus.
 • Įgis specialių profesinių žinių apie medžiagų sujungimo procesus ir jų suvirinimo problemas, pažangias paviršiaus inžinerijos technologijas bei jų įdiegimą, funkcinių ir nanomedžiagų kūrimą bei jų taikymą, šiuolaikines automatizuotas gamybos sistemas ir jų valdymą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės tirti suvirinimo ir medžiagų inžinerijos procesų efektyvumą ir patikimumą, kurti ir diegti naujas ar patobulintas technologijas, teisingai pasirinkti efektyvias analitines, skaitines ir eksperimentines tyrimų priemones bei įrangą, taikyti juos naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti.
 • Gebės kritiškai ir analitiškai suprasti mokslinių tyrimų atlikimo esmę, mokslinio eksperimento planavimo ir metodikos sudarymo principus, įrangos pasirinkimo eksperimentui kriterijus, naudojant mokslinę patirtį ir šiuolaikinius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės suprasti, klasifikuoti ir analizuoti informaciją apie naujausius mokslinius tyrimus ir inovacijas, panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams medžiagų ir suvirinimo inžinerijos uždaviniams spręsti, taikant teorinius modelius ir praktinius tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaitinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebės taikyti novatoriškus metodus tipinėms ir specifinėms problemoms spręsti bei jų sprendimams įgyvendinti, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir patikimumo atžvilgiu.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės inovatyviai plėtoti originalias inžinerines idėjas ir metodus, kurti naujas suvirinimo ir medžiagų inžinerijos technologijas bei medžiagas, parinkti efektyvius inžinerinio projektavimo sprendimo būdus, taikyti informacines technologijas, skaitinio modeliavimo ir matematinės analizės pricipus bei programinę įrangą.
 • Gebės moksliškai analizuoti medžiagų ir jų sujungimo technologijų inžinerines problemas, išsamiai suprasti medžiagų ir suvirinimo inžinerijos srityje taikomus procesus ir technologijas bei jų specifiką, parinkti ir projektuoti reikalingus inžinerinius įrenginius bei gamybos sistemas.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus savarankiškai ir grupėje, pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms, dalykiškai bendrauti su savo ir kitų mokslo sričių bei skirtingos kompetencijos specialistais, mokytis visą gyvenimą. Taip pat gebės vadovauti kolektyvui.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, atsakingai ir savarankiškai priimti sprendimus, vykdyti mokslinius tyrimus, suvokiant moralinę atsakomybę už inžinerinę veiklą, suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės priimti inžinerinius sprendimus, susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis ir tiksliai neapibūdintomis problemomis, išmanyti etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
 • Gebės taikyti dalykines žinias gamybos inžinerijos uždaviniams spręsti, planuoti ir atlikti teorinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, atlikti mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimą, skaitinį bei analitinį apdorojimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MEMKM17411 Suvirinimo procesų teorija (su kursiniu projektu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17412 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17157 Patikimumo teorija 6 30 - 15 - 115 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17413 Legiruotųjų plienų suvirinimas 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17414 Suvirinimo procesų modeliavimas (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MEMKM17415 Medžiagų tyrimo metodai 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17416 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17417 Irimo mechanika 6 30 - 15 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17419 Dangų ir paviršių mokslas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17420 Spalvotųjų metalų suvirinimas (su kursiniu projektu) 9 30 15 15 - 180 E
MEMKM17422 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17418 Svarbių konstrukcijų medžiagų teorija 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17421 Funkcinių ir nanomedžiagų inžinerija 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17423 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.