Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechatroninės sistemos

Mechatroninės sistemos

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H73002, 6211EX053 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Ernestas Šutinys
Studentas: Mindaugas Milevičius
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių ar anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Mechatroninių sistemų studijų programso tikslai: suteikti mechatronikos ir artimų mokslo srčių bei krypčių naujausių žinių, reikalingų mechatronines sistemas kuriantiems specialistams, išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti; suteikti specialiųjų mechatronikos mokslo krypties žinių, būtinų taikant pažangiąsias gamybos technologijas bei savarankiškai kuriant naujus gaminius ar teikiant paslaugas; ugdyti gebėjimus kūrybiškai taikyti teorines žinias kuriant ir diegiant mokslinių tyrimų inovatyvius rezultatus.
 
Ką gebėsiu?
Studijų programos absolventai gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti aktualiausias mechatronikos problemas bei uždavinius ir savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, reikalingus naujoms mechatrininėms sistemoms kurti bei tobulinti. Taip pat gebės taikyti mechatroninių sistemų konstrukcinių savybių nustatymo ir diagnostikos metodus, pritaikyti matematinės analizės ir skaičiavimo įgūdžius, pasirinkti ir taikyti naujausius kompiuterinio skaičiavimo metodus; gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu, gebės organizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti šiuolaikiškų mechatroninių įrenginių kūrimo ir aptarnavimo specialistus, suteikiant jiems naujausias mechatronikos ir artimų mokslo sričių žinias, bei išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus, bei gebės taikyti specialiųjų mokslų - mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
 • Žinos apie mechatroninių sistemų ir jų elementų bei procesų mechaniką, valdymą, automatizavimą; žinos apie mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius, jų optimizavimo principus ir metodus.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius ir gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius, gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje ir gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
 • Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas ir gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, mechatroninių sistemų sintezės principus, identifikuojant technologinių objektų savybes, jų veiklos parametrus bei ypatybes.
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti analoginių bei skaitmeninių duomenų apykaitą bei juos naudojančių įrenginių parinkimą ir gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines mechatronikos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujoms mechatroninėms sistemoms kurti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais bei organizuoti savo darbą ir gebės kritiškai vertinti kitų ir savo inovatyvius sprendimus.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais, bei gebės pristatyti savo dalykines žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus eksperimentinių ir technologinių tyrimų metu, išskirti informacijos svarbą bei gebėti sukurti duomenų hierarchiją.
 • Gebės kurti naujas ir modernizuoti esančias mechatronines sistemas pagal iškeltus reikalavimus ir gebės įvertinti mechatroninės sistemos veikimo kokybę, diagnozuoti gedimus ir numatyti jų šalinimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
MERSM17152 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MERSM17155 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
MERSM17156 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 9 30 - 30 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17162 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17163 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - - 115 E
MERSM17164 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MERSM17165 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 - 115 E
MERSM17166 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9 45 - 15 - 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MERSM17174 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MERSM17175 Pneumatinės ir hidraulinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 - 180 E
ELEIM17354 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 28 - 30 2 180 E
ELKRM17316 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17176 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.