Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H33001, 6211EX047 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Jurevičius
Studentas: Gytis Bliūdys
Specializacijos: aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba, mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba.
 
Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Parengti inžinerijos mokslų magistrus, turinčius mechanikos inžinerijos studijų krypties žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai; išugdyti originalų, savarankišką mąstymą; suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus; suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius; ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.
 
Ką gebėsiu?
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:
 • gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas;
 • gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.
Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializacijos absolventai:
 • gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus;
 • gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą;
 • gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti svarbos ir aiškinamųjų teorijų patikimumo atžvilgiu.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • heterogeninių skysčių atskyrimo efektyvumo tyrimas;
 • maisto pramonei skirtų atmosferinių talpyklų ir slėginių indų gamybos technologijų palyginimas aplinkosaugos požiūriu;
 • optinių detalių gamybos technologinio proceso tyrimas;
 • turbokompresoriaus modeliavimas ir tyrimas;
 • dinaminė plasnoklio analizė ir parametrų tyrimai;
 • medžiagų tamprumo savybių nustatymo vibraciniais bandymais tyrimai.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, konstruktoriais ir technologais, mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
 
Studijų programos specializacijos:
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba, Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba

Studijų programos tikslas
1. Parengti inžinerijos mokslų magistrus, suteikiant mechanikos studijų krypties žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis žinių apie gamtos mokslų ir matematikos pagrindų kūrybišką taikymą, apie mašinų ir įrenginių projektavimą, gamybą ir eksploatavimą, ekologiją, diagnostiką, monitoringą, eksperimentų atlikimą, inžinerinių problemų sprendimą, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
 • Įgis specialių žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant mechanines sistemas bei aplinkos apsaugos įrenginius.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, supras mechaninių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus ir skaitinių tyrimų metodus, gebės analizuoti mechanikos inžinerijos vystymosi tendencijas, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus, sudėtingų mechaninių sistemų įrengimo ypatumus.
 • Gebės atlikti mokslo darbų analizę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės spręsti netipines, nepilnai apibrėžtas mechaninių sistemų inžinerinės analizės problemas.
 • Gebės panaudoti žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir šiuolaikiškus eksperimentinius tyrimo metodus, tobulinant mechanines sistemas ir aplinkosaugos įrenginius.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, kuri yra būtina mechaninių sistemų projektavimo darbų vykdymui.
 • Gebės taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti projektuojant šiuolaikines mechanines sistemas ir aplinkosauginius įrenginius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, kritiškai vertinti strateginius mechanikos inžinerijos srities sprendimus.
 • Gebės apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, aiškiai pateikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš mechanikos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, atpažinti esminius mokslinio tyrimo bruožus.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Gebės spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu, parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17338 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17339 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17338 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17339 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17347 Eksperimentinė mechanika 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17348 Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17349 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRM17317 Mikroprocesorinis valdymas 3 15 15 - - 50 E
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17347 Eksperimentinė mechanika 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17349 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17350 Mechaninių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKRM17317 Mikroprocesorinis valdymas 3 15 15 - - 50 E
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17362 Srautų teorija 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17363 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17364 Aplinkos apsaugos sistemos (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17362 Srautų teorija 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17363 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17365 Mechaninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17374 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17374 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.