Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H33001, 6211EX047 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Jurevičius
Studentas: Gvidas Šamelis, Nerijus Kadzevičius
Specializacijos: aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba; mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba.
 
Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Suformuoti mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus su mechanikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas; gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Baigę mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, medicinos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus; gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą; gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, konstruktoriais ir technologais, mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba, Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba

Studijų programos tikslai
1. Suteikti specializuotas naujausias mechanikos inžinerijos studijų srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką mechanikos inžinerijos žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis.
2. Suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus su mechanikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis, plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinios kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, suprasti mechanikos inžinerijos principus bei taikyti juos naujiems uždaviniams spręsti.
 • Žinios apie mašinų ir įrenginių projektavimą, gamybą ir eksploatavimą, ekologiją, diagnostiką, monitoringą, eksperimentų atlikimą, inžinerinių problemų sprendimą, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
 • Specialios žinios apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant mechanines sistemas bei aplinkos apsaugos įrenginius.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, mechaninių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus ir skaitinių tyrimų metodus, sprendžiant mechanikos inžinerijos problemas.
 • Gebėjimas analizuoti mechanikos inžinerijos vystymosi tendencijas, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus, sudėtingų mechaninių sistemų įrengimo ypatumus.
 • Gebėjimas atlikti mokslo darbų analizę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas spręsti netipines, nepilnai apibrėžtas mechaninių sistemų inžinerinės analizės problemas.
 • Gebėjimas panaudoti žinias ir supratimą praktiniams inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaičiuojamąjį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
 • Gebėjimas taikyti šiuolaikiškus metodus tobulinant mechanines sistemas ir aplinkosaugos įrenginius.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, kuri yra būtina mechaninių sistemų projektavimo darbų vykdymui.
 • Gebėti taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti projektuojant šiuolaikines mechanines sistemas ir aplinkosauginius įrenginius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėti savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius mechanikos inžinerijos srities sprendimus.
 • Gebėti aiškiai pateikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš mechanikos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
 • Gebėti apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, atpažinti esminius mokslinio tyrimo bruožus ir pranešti apie išvadas.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Gebėti spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu.
 • Gebėti parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17338 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17339 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17337 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17338 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 15 245 E
MEMKM17339 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17347 Eksperimentinė mechanika 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17348 Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
MEMKM17349 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
ELKRM17317 Mikroprocesorinis valdymas 3 15 15 - - 50 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17346 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17347 Eksperimentinė mechanika 6 30 15 - - 115 E
MEMKM17349 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEMKM17350 Mechaninių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKM17351 Inžinerinė ekologija 3 15 - 15 - 50 E
ELKRM17317 Mikroprocesorinis valdymas 3 15 15 - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17362 Srautų teorija 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17363 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17364 Aplinkos apsaugos sistemos (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17361 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 - 115 E
MEMKM17362 Srautų teorija 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17363 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEMKM17365 Mechaninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 30 - 30 15 245 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17374 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17374 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.