Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Biomedicininė inžinerija

Biomedicininė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H15001, 6211EX032 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3236 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Julius Griškevičius
Studentas: Monika Senulytė, Paulina Vaitkūnaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Biomechanikos (biomedicininės inžinerijos) studijos – tai tarpdisciplininės studijos inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų sandūroje, kurios skirtos žmogaus sveikatos problemų sprendimui per ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos technologijų pažangą. Biomedicininės inžinerijos paskirtis yra gerinti sveikatos paslaugų kokybę per technines priemones – kuriant ir projektuojant techninę įrangą medicinai ir žmogaus sveikatai gerinti, suteikti naujausias biomedicininės inžinerijos mokslo srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką ir kritinį mąstymą, biomedicininės inžinerijos mokslo žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis bei rengti specialistus, gebančius kurti įrenginius, skirtus reabilitacijos, medicinos centrams ir aplinkos pritaikymui neįgaliesiems, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones.
 
Ką gebėsiu?
Dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus, kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, modeliuoti biomechanines ir biomedicinines sistemas ir jas tirti taikant informacines technologijas, kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, pritaikyti įgytas tarpdisciplinines biomedicininės inžinerijos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti, įvertinti medicinos technikos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, atsižvelgti į etinius, socialinius ir ekonominius aspektus sprendžiant biomechanikos inžinerijos mokslo uždavinius, atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, medicinos bei reabilitacinės technikos tyrimų ir vystymo (research and development), projektavimo ir gamybos įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, tęsti studijas doktorantūroje.

Daugiau informacijos

MBD projektai
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti naujausias biomedicininės inžinerijos mokslo srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką medicinos inžinerijos mokslo žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis.
2. Suformuoti specializuotus biomedicinos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus naujoms technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus savitam ir savarankiškam mokslinių idėjų kūrimui ir taikymui, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Ugdyti poreikį domėtis biomedicinos inžinerijos mokslo naujovėmis, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, praktinius įgūdžius taikyti su biomedicinos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir tarpdisciplininė, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų žinios, sąvokos, dėsniai, objektų charakteristikos, skaitiniai tyrimo metodai.
 • Žinios apie biomedicinos inžinerijos mokslo tendencijas, biomedicinos inžinerijos krypties problemas, biomechanines sistemas, jų modeliavimo ir analizės principus, taikant šiuolaikines informacines technologijas, biotechninių ir medicinos sistemų diagnostikos metodus.
 • Specialiosios profesinės žinios apie reabilitacijos inžineriją, bioaudinių inžineriją ir kitas sudėtingas biomedicinos inžinerines sistemas, šių sistemų tyrimus ir analizę.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis.
 • Gebės dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus, modeliuoti biomedicinos inžinerines sistemas ir jas tirti taikant informacines technologijas.
 • Gebės tirti naujų ir atsirandančių technologijų pritaikymo ypatumus biomedicinos inžinerijos mokslo srityje.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, pagrįsti sprendimus bei numatyti jų galimą poveikį.
 • Gebės konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, biosignalų registravimo principus, identifikuojant biologinėse sistemose vykstančius procesus ir jų priežastis.
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti skaitinius metodus biomedicinos inžinerinių sistemų modeliavimui ir jas tirti taikant informacines technologijas.
 • Gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines biomedicinos inžinerijos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės argumentuotai aiškiai ir tiksliai perteikti mokslinę informaciją žodžiu ir raštu įvairaus pasiruošimo klausytojų auditorijoms, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandinį darbą.
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokiant moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Gebės įvertinti medicinos technikos patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17063 Biomechaninių sistemų dinamika 12 45 - 15 15 245 E
MEBIM17064 Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai 6 30 - - 15 115 E
MEBIM17065 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17066 Biosignalų analizė ir atpažinimas 9 30 15 15 - 180 E
MEBIM17067 Biologinių skysčių mechanika 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17068 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEBIM17069 Informacinės sistemos medicinoje 6 15 - 15 15 115 E
MEBIM17070 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai 6 30 - - 15 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEBIM17072 Audinių inžinerija ir regeneracinė medicina 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17073 Medicinos patalpų inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
MEBIM17074 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEBIM17075 Reabilitacijos inžinerija 9 30 - 15 15 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17076 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.