Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Biomedicininė inžinerija

Biomedicininė inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bioinžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H15001, 6211EX032 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Julius Griškevičius
Studentas: Paulina Vaitkūnaitė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Studijų programos tikslai
Biomedicininės inžinerijos studijos – tai tarpdalykinės studijos, apimančios inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų žinias. Studijos skirtos išmokti spęsti žmogaus sveikatos problemas taikant pažangias ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos technologijas. Biomedicininės inžinerijos paskirtis yra gerinti sveikatos paslaugų kokybę techninėmis priemonėmis – kuriant ir projektuojant techninę įrangą medicinai ir žmogaus sveikatai gerinti. Šios srities studijose siekiama suteikti naujausių biomedicininės inžinerijos mokslo srities žinių, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką ir kritinį mąstymą, suteikti biomedicininės inžinerijos mokslo žinių bei parodyti jų sąveiką su kitomis sritimis, suteikti šių sričių žinių bei rengti specialistus, gebančius kurti įrenginius, skirtus reabilitacijos, medicinos centrams ir aplinkai pritaikyti neįgaliesiems, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones.
 
Ką gebėsiu?
Šios studijų programos absolventai gebės:
 • dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus;
 • kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti naujovėms diegti bei mokslinei ir profesinei veiklai reikalingus tyrimų duomenis;
 • modeliuoti biomechanines ir biomedicinines sistemas ir jas tirti taikydami informacines technologijas;
 • kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas;
 • pritaikyti įgytas tarpdalykines biomedicininės inžinerijos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti;
 • įvertinti medicinos technikos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis;
 • atsižvelgti į etinius, socialinius ir ekonominius aspektus spręsdami biomedicininės inžinerijos mokslo uždavinius;
 • atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus;
 • mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomedicininės inžinerijos uždaviniams spręsti.
 
Baigiamųjų darbų tematika (problematika):
 • dirbtinių organų kūrimas, modeliavimas ir tyrimas;
 • audinių regeneracijai skirtų mikroporėtų karkasų medžiagų savybių modeliavimas ir taikymas;
 • neuromotorinių sutrikimų tyrimas ir analizė taikant skaitinius biomechaninius metodus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, medicinos bei reabilitacinės technikos tyrimų ir vystymo (research and development), projektavimo ir gamybos įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, tęsti studijas doktorantūroje.
 

Daugiau informacijos

MBD projektai
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Taikant integruotą ir tarpdalykinį požiūrį gilinti absolventų žinias formuojant svarbiausių šiuolaikinių problemų supratimą inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų sandūroje, ir parengti specialistus, kurie baigę studijų programą įgytų potencialą gerinti sveikatos paslaugų kokybę taikant inžinerinių mokslų metodus, inovatyvias technologijas ir vykdant tarpdalykinius tyrimus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis mokslinių tyrimų ir inovacijų žinių, gebės taikyti sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo metodus
 • Žinos ir kritiškai vertins naujausius pasiekimus biomedicininės inžinerijos srityje
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus, kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas
 • Gebės tirti naujų ir atsirandančių technologijų pritaikymo ypatumus biomedicinos inžinerijos mokslo srityje
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, pagrįsti sprendimus bei numatyti jų galimą poveikį
 • Gebės konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės inovatyviai plėtoti naujas ir originalias inžinerines idėjas bei metodus
 • Gebės taikyti įgytas tarpdalykines žinias ir supratimą sprendžiant specifines biomedicininės inžinerijos srities problemas
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu
 • Holistiškai supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu
 • Išsamiai supras taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus globaliniame, ekonominiame, aplinkos ir visuomenės kontekste
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17063 Biomechaninių sistemų dinamika 12 45 - 15 15 245 E
MEBIM17064 Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai 6 30 - - 15 115 E
MEBIM17065 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 Į
MEMKM17341 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 30 - - - 50 E
TIMGM17165 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 15 - 30 - 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17066 Biosignalų analizė ir atpažinimas 9 30 15 15 - 180 E
MEBIM17067 Biologinių skysčių mechanika 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17068 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 Į
MEBIM17069 Informacinės sistemos medicinoje 6 15 - 15 15 115 E
MEBIM17070 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai 6 30 - - 15 115 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17072 Audinių inžinerija ir regeneracinė medicina 6 30 - 15 - 115 E
MEBIM17073 Medicinos patalpų inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 - 180 E
MEBIM17074 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 Į
MEBIM17075 Reabilitacijos inžinerija 9 30 - 15 15 180 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17076 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.