Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechatronika

Mechatronika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 628H73001
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Bučinskas
Studentas: Andrius Talvaševičius
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Vokietijos Braunšveigo technikos universitetu, ją baigus suteikiamas VGTU ir kitos aukštosios mokyklos magistro kvalifikacinio laipsnio jungtinis diplomas.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Pirmaisiais metais studijos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, o antraisiais Braunšveigo technikos universitete. Baigiamasis darbas ginamas Braunšveigo technikos universitete.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Programos tikslas – parengti  aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius išsamias naujausias mechatronikos srities žinias bei gebančius jas pritaikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje bei moksliniuose tyrimuose.
 
Ką gebėsiu?
Didžiąją programos turinio dalį sudaro mechatroninių sistemų tyrimų valdymo dalykai. Į šią programą įtraukti šiuolaikinei mechatronikai aktualiausi klausimai, tokie kaip: jutikliai mechatronikoje; išmaniosios medžiagos mechatronikoje; integruotos gamybos sistemos; pneumatinės ir hidraulinės sistemos ir kt.
Programos studentai ugdomi taikyti įgytas žinias tiek moksliniuose tyrimuose, tiek mechatroninių įrengimų gamybos srityse, darbo vietoje naudojant aukštąsias technologijas. Tikimasi, kad šios programos absolventai pasižymės plačia erudicija, gebėjimu kritiškai analizuoti bei kūrybiškai spręsti mechatroninės technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali dirbti praktinį ar mokslinį tiriamąjį darbą. Praktikoje gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas (valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas. Gali tęsti studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji į šią jungtinę magistrantūros studijų programą iki prašymų registravimo pabaigos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui turi pateikti: agyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką (anglų kalba). Šiuos dokumentus galima įkelti į pildomo prašymo anketą arba atsiųsti el. paštu magistrantura@vgtu.lt. Taip pat asmenys, stojantys į Mechantronikos studijų programą turės dalyvauti pokalbyje su priėmimo komisija, sudaryta šiai studijų programai. Pokalbis bus vertinamas ir sudarys 40 proc. galutinio stojamojo balo.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti naujausias mechatronikos mokslo srities žinias bei sampratą apie jų ryšį ir sąveiką su kitų mokslo sričių žiniomis, supažindinti su naujausiomis šio mokslo teorijomis, tyrimo metodais ir technologijomis.
2. Išugdyti gebėjimus įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius tyrimo metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
3. Išugdyti poreikį įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje tarptautinėje aplinkoje bei skirtingų mokslo sričių kontekste.
4. Išugdyti poreikį ir gebėjimus nuolat savarankiškai mokantis visą gyvenimą pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, taikant inovacijas ir diegiant aukštąsias technologijas mechatroninių sistemų ir įrengimų gamybos bei eksploatavimo srityse.
5. Išugdyti gebėjimus pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo auditorijai, kūrybiškai spręsti technines, administracines ir teisines problemas, susijusius su profesine veikla, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus.
 • Žinos ir gebės taikyti specialiųjų mokslų - mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
 • Žinos apie tiesinius ir netiesinius sistemų virpesius, mechatroninių ir robotinių sistemų mechaniką, mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius.
 • Žinos ir gebės taikyti eksperimentinį mechatroninių sistemų tyrimą, mikroprocesorinį valdymą, diagnostiką mechatronikoje, įrangą, fizinius, cheminius reiškinius ir vykstančius procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, įrangą ir rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas.
 • Žinos ir gebės taikyti mechatronines valdymo sistemas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Supras sandarą ir gebės kurti naujas bei rasti gedimus egzistuojančiose mechatroninėse sistemose.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje.
 • Gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
 • Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas.
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • . Gebės suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, mechatroninių sistemų sintezės principus, identifikuojant technologinių objektų savybes, jų veiklos parametrus bei ypatybes.
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti analoginių bei skaitmeninių duomenų apykaitą bei juos naudojančių įrenginių parinkimą.
 • Gebės pritaikyti įgytas tarpdisciplinines mechatronikos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujoms mechatroninėms sistemoms kurti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais bei organizuoti savo darbą.
 • Gebės kritiškai vertinti savo ir kitų inovatyvius sprendimus, suvokiant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais.
 • Gebės pristatyti savo dalykines žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokdami moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus eksperimentinių ir technologinių tyrimų metu, išskirti informacijos svarbą bei gebėti sukurti duomenų hierarchiją.
 • Gebės įvertinti mechatroninės sistemos veikimo kokybę, diagnozuoti gedimus ir numatyti jų šalinimą.
 • Gebės kurti naujas ir modernizuoti esančias mechatronines sistemas pagal iškeltus reikalavimus.
1 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 6 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 6 - - - - -
MEMKM17336 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 6 30 - - 15 115 E
MERSM17148 Eksperimentinė praktika 6 - - 30 10 120 E
MERSM17153 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 6 30 - 15 10 105 E
MERSM17154 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika 6 30 - 30 10 90 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17149 Akademinis rašymas 6 - - 30 - 130 E
MERSM17150 Mechatroninių sistemų modeliavimas 6 30 - 15 10 105 E
MERSM17158 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 10 105 E
MERSM17159 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - 10 105 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELEIM17119 Šiuolaikinės elektros pavaros 6 45 15 - 16 84 E
ELKRM17284 Moderniosios telekomunikacijų technologijos 6 45 15 - 16 84 E
MERSM17160 Išmaniosios medžiagos mechatronikoje 6 15 - 15 15 115 E
MERSM17161 Jutikliai mechatronikoje 6 15 - 15 15 115 E
STMEM17061 BIM technologijų taikymas metalinių ir medinių konstrukcijų projektavimui 6 15 45 - 12 88 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17169 Mikrosistemų technologijos su mikromechatronikos laboratoriniai darbais 11 45 - 30 16 202 E
MERSM17170 Virpesių matavimo technologijos 5 30 - 15 16 72 E
MERSM17171 Adaptronika 5 25 - 15 16 77 E
MERSM17172 Įgūdžių lavinimas 4 30 - 15 16 45 E
MERSM17173 Komercinių BE programų naudojimas 5 30 - 15 16 72 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17141 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.