Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H33001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Jurevičius
Studentas: -
Specializacijos: aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba; mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba.
 
Mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją galima studijuoti lietuvių arba anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechanikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Suformuoti mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius, taikytinus su mechanikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių įtraukiančias problemas.
 
Ką gebėsiu?
Baigę aplinkos apsaugos įrenginių projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės projektuoti aplinkos apsaugos įrenginius, parinkti jų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti aplinkos apsaugos įrenginių modeliavimą ir analizę taikydami informacines technologijas; gebės įvertinti aplinkos apsaugos įrenginių patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių tyrimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
Baigę mechaninių sistemų projektavimo ir gamybos specializaciją asmenys gebės kurti, tobulinti ir tirti šiuolaikines modernias technologines mašinas, mechatronikos, aeronautikos, robotikos, medicinos, atsinaujinančios energetikos bei kitas inovatyvias sistemas ir produktus; gebės parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikydami moderniausias informacines technologijas bei tobuliausią kompiuterinę įrangą; gebės įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jų eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę mechanikos inžinerijos studijų programą asmenys galės dirbti įmonėse vadovais, technikos ir rinkodaros/rinkotyros direktoriais, konstruktoriais ir technologais, mašinų konstravimo ir gamybos įmonėse, dėstytojais universitetuose bei kolegijose, profesinio konsultavimo, techninio personalo mokymo centruose. Studijas galės tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba, Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba

Studijų programos tikslas
1. Suteikti specializuotas naujausias mechanikos inžinerijos studijų srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką mechanikos inžinerijos žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis.
2. Suformuoti specializuotus mechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus mechanikos inžinerijos moksliniams tyrimams atlikti, technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus su mechanikos inžinerija susijusioje darbo ir mokymosi aplinkoje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Ugdyti poreikį domėtis mechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis, plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų žinios, mechaninių sistemų patikimumo teorija, sąvokos, dėsniai, skaitiniai tyrimo metodai.
 • Įgyti specialiųjų mokslų žinių apie mašinų ir įrenginių valdymo ir matavimo sistemas, ekologiją, diagnostiką, monitoringą, eksperimentų atlikimą, 3D, lazerinės įrangos taikymą, nanotechnologijas, robotiką, mechatroniką, mašinų ir įrenginių projektavimą, gamybą ir eksploatavimą, inžinerinių problemų sprendimą, taikant šiuolaikines informacines technologijas.
 • Įgyti žinių apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą, projektuojant, tiriant ir tobulinant mechanikos sistemas, o taip pat projektuojant ir gaminant aplinkos apsaugos įrenginius.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas atlikti mokslinius tyrimus ir vystyti inovacinius projektus, taikyti matematikos, gamtos mokslų, mechaninių sistemų patikimumo teorijos dėsningumus ir skaitinių tyrimų metodus, sprendžiant mechanikos inžinerijos problemas.
 • Gebėjimas analizuoti mechanikos inžinerijos vystymosi tendencijas, saugos ir priežiūros aspektus, gedimų paieškos metodus, statistinius tyrimų ir diagnostikos metodus, sudėtingų mechaninių sistemų įrengimo ypatumus.
 • Gebėjimas atlikti mokslo darbų kritinės-analitinės apžvalgos atlikimo esmę, mokslinio eksperimento metodikos sudarymo principus, etapus, įrangos parinkimo eksperimentui principus, naudojant pažangią patirtį ir modernius įrankius (metodus, modelius, programinę įrangą).
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas vykdyti inžinerinės analizės veiklas.
 • Gebėjimas analizuoti mechaninių sistemų darbą ir charakteristikas.
 • Gebėjimas tobulinti mechanines inžinerijos sistemas.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėti kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, kuri yra būtina projektavimo darbų vykdymui.
 • Gebėjimas vykdyti projektavimo darbus, taikant šiuolaikinius programinius paketus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Turėti mokymosi įgūdžių, kurie leistų pakankamai kryptingai ir savarankiškai toliau tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Gebėti savarankiškai planuoti mokymosi procesą, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos tobulinimą, imtis atsakomybės kritiškai vertinti strateginius mechanikos inžinerijos srities sprendimus.
 • Gebėti aiškiai ir nedviprasmiškai perteikti logiškas žiniomis pagrįstas išvadas iš mechanikos inžinerijos srities specialistų ir ne specialistų auditorijoms, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebėti apdoroti, analizuoti, sintetinti ir vertinti studijoms, profesinei veiklai, inovacijų diegimui, reikalingus duomenis, turint ne visą arba ribotą informaciją priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, atpažinti esminius mokslinio tyrimo bruožus ir pranešti apie išvadas bei pagrįsti kaip tokios išvados buvo padarytos.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėti spręsti inžinerines problemas, argumentuotai aiškiai ir teisingai perteikti mokslinę - techninę informaciją žodžiu ir raštu įvairios techninės kvalifikacijos klausytojų auditorijoms.
 • Gebėti vertinti, skaičiuoti bei interpretuoti mokslinės informacijos ir eksperimentinių tyrimų duomenis, gautų įvairiais eksperimentinių tyrimų prietaisais bei metodais.
 • Gebėti parinkti mechaninių sistemų diagnostinių parametrų matavimo metodus ir priemones, atlikti diagnostiką ir monitoringą, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus, atlikti mechaninių sistemų modeliavimą ir analizę taikant informacines technologijas.
 • Gebėti įvertinti mechaninių sistemų patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Gebėti taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
MEMIM16102 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 16 244 E
MEMIM16103 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
MEMIM16102 Mechaninių sistemų dinamika (su kursiniu darbu) 12 30 15 15 16 244 E
MEMIM16103 Mechaninių sistemų patikimumas 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16104 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16201 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16202 Eksperimentinė mechanika 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16203 Aplinkos apsaugos technologijos gamyboje (su kursiniu projektu) 12 45 - 15 16 244 E
MEMIM16204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKIM16201 Mikroprocesorinis valdymas 3 30 15 - 16 19 E
MEMIM16206 Inžinerinė ekologija 3 30 - 15 16 19 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM16201 Inžinerinio eksperimento teorija (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16202 Eksperimentinė mechanika 6 30 - 15 16 99 E
MEMIM16204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
MEMIM16205 Mechaninių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 15 16 244 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
ELKIM16201 Mikroprocesorinis valdymas 3 30 15 - 16 19 E
MEMIM16206 Inžinerinė ekologija 3 30 - 15 16 19 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17324 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17325 Srautų teorija 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17326 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEMKM17327 Aplinkos apsaugos sistemos (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 16 229 E
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKM17324 Diagnostika ir monitoringas 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17325 Srautų teorija 6 30 - 15 16 99 E
MEMKM17326 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEMKM17328 Mechaninių sistemų modeliavimas (su kursiniu projektu) 12 45 - 30 16 229 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17333 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
Specializacija — Mechaninių sistemų projektavimas ir gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKM17333 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.