Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechatroninės sistemos

Mechatroninės sistemos

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H73002
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Bučinskas
Studentas: Mindaugas Milevičius
Studijų programoje studijos vyksta lietuvių ar anglų kalba.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechatronikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Mechatroninių sistemų studijų programso tikslai: suteikti mechatronikos ir artimų mokslo srčių bei krypčių naujausių žinių, reikalingų mechatronines sistemas kuriantiems specialistams, išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti; suteikti specialiųjų mechatronikos mokslo krypties žinių, būtinų taikant pažangiąsias gamybos technologijas bei savarankiškai kuriant naujus gaminius ar teikiant paslaugas; ugdyti gebėjimus kūrybiškai taikyti teorines žinias kuriant ir diegiant mokslinių tyrimų inovatyvius rezultatus.
 
Ką gebėsiu?
Studijų programos absolventai gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti aktualiausias mechatronikos problemas bei uždavinius ir savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, reikalingus naujoms mechatrininėms sistemoms kurti bei tobulinti. Taip pat gebės taikyti mechatroninių sistemų konstrukcinių savybių nustatymo ir diagnostikos metodus, pritaikyti matematinės analizės ir skaičiavimo įgūdžius, pasirinkti ir taikyti naujausius kompiuterinio skaičiavimo metodus; gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu, gebės organizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti naujausias mechatronikos ir artimų mokslo sričių žinias, reikalingas mechatronines sistemas kuriantiems specialistams, išugdyti gebėjimus šias žinias objektyviai įvertinti ir realiai pritaikyti.
2. Suteikti specialiąsias mechatronikos mokslo srities žinias, būtinas taikant pažangiąsias gamybos technologijas ir savarankiškai kuriant naujus gaminius ar teikiant paslaugas.
3. Ugdyti gebėjimus kūrybiškai taikyti teorines žinias bei mokslinių tyrimų inovatyvius rezultatus ir tobulinti profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos apie mokslinius tyrimus ir inovacijas, žinos apie skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus.
 • Žinos apie pažangiausias ir inovatyvias mechatronikos ir artimų mokslo sričių vystymosi tendencijas ir perspektyvas.
 • Žinos apie mechatroninių ir robotinių sistemų vystymosi tendencijas, jų eksploatacines savybes, funkcionalumo ir patikimumo užtikrinimo būdus, eksperimentinio tyrimo ir modeliavimo metodus.
 • Žinos apie mechatroninių sistemų ir jų elementų bei procesų mechaniką, valdymą, automatizavimą; žinos apie mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius, jų optimizavimo principus ir metodus.
 • Žinos apie įvairių mokslo sričių integracijos naudą ir poveikį mechatroninių sistemų, jų elementų bei procesų tobulinimui bei plėtrai.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės teoriškai suprasti, klasifikuoti ir analizuoti naujausias mechatronikos mokslo srities žinias, pritaikydami jas aktualiausiems mechatronikos uždaviniams spręsti.
 • Gebės derinti teorines žinias ir praktinius įgūdžius, gebės analizuoti, modeliuoti ir projektuoti mechatronines sistemas, optimizuoti jų parametrus, kurti ir įsisavinti naujas technologijas.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės atpažinti, klasifikuoti ir analizuoti aktualiausias mechatronikos problemas bei uždavinius ir savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, reikalingus naujų mechatroninių sistemų kūrimui bei tobulinimui.
 • Gebės taikyti mechatroninių sistemų konstrukcinių savybių nustatymo ir diagnostikos metodus, gebės pritaikyti matematinės analizės ir skaičiavimo įgūdžius, pasirinkti ir naudoti naujausius kompiuterinio skaičiavimo metodus.
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu, gebės organizuoti ir optimizuoti tyrimus, vadovauti mechatronikos mokslinių tyrimų grupėms.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės atlikti mokslinius tyrimus savarankiškai ir grupėje bei pateikti darbo rezultatus įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų mokslo sričių bei skirtingos kompetencijos specialistais, gebės vadovauti kolektyvui.
 • Gebės kritiškai įvertinti naujausią dalykinę informaciją, savo veiklos inovatyvius sprendimus, gebės tobulinti profesinę kompetenciją.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją priimti motyvuotus sprendimus.
 • Gebės mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias ir praktinius įgūdžius mechatronikos mokslo problemoms spręsti.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokdami moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei bei aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRM14103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
MEMRM16101 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 16 164 E
MEMRM16102 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 9 30 - 30 16 164 E
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRM14201 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
MEMRM14203 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - 16 99 E
MEMRM14204 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 16 99 E
MEMRM14205 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9(2) 45 - 30 16 149 E
MEMRM14206 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIM14361 Mechatroninių sistemų elektros pavaros 9 45 - 30 16 149 E
ELKRM14301 Mikroprocesorinis valdymas 6 30 15 - 16 99 E
MERSM17138 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MERSM17151 Pneumatinės ir hidraulinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 30 - 30 16 164 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17140 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.