Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Mechatronika

Mechatronika

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 628H73001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Bučinskas
Studentas: Arūnas Talvaševičius
Jungtinė magistrantūros studijų programa, vykdoma kartu su Vokietijos Braunšveigo technikos universitetu, ją baigus suteikiamas VGTU ir kitos aukštosios mokyklos magistro kvalifikacinio laipsnio jungtinis diplomas.
 
Studijų programoje studijos vyksta anglų kalba.
 
Pirmaisiais metais studijos vykdomos Vilniaus Gedimino technikos universitete, o antraisiais Braunšveigo technikos universitete. Baigiamasis darbas ginamas Braunšveigo technikos universitete.
 
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: mechatronikos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Programos tikslas – parengti  aukštos kvalifikacijos magistrus, turinčius išsamias naujausias mechatronikos srities žinias bei gebančius jas pritaikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje bei moksliniuose tyrimuose.
 
Ką gebėsiu?
Didžiąją programos turinio dalį sudaro mechatroninių sistemų tyrimų valdymo dalykai. Į šią programą įtraukti šiuolaikinei mechatronikai aktualiausi klausimai, tokie kaip: jutikliai mechatronikoje; išmaniosios medžiagos mechatronikoje; integruotos gamybos sistemos; pneumatinės ir hidraulinės sistemos ir kt.
Programos studentai ugdomi taikyti įgytas žinias tiek moksliniuose tyrimuose, tiek mechatroninių įrengimų gamybos srityse, darbo vietoje naudojant aukštąsias technologijas. Tikimasi, kad šios programos absolventai pasižymės plačia erudicija, gebėjimu kritiškai analizuoti bei kūrybiškai spręsti mechatroninės technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali dirbti praktinį ar mokslinį tiriamąjį darbą. Praktikoje gali užimti mechaninių ir mechatroninių įrenginių gamybos inžinieriaus, konstruktoriaus, inžinieriaus technologo, diagnostiko pareigas, taip pat vadovaujančias pareigas (valstybinėse bei nevyriausybinėse organizacijose, savivaldybėse ir departamentuose, administruojančiuose gamybos inžinerijos sritį bei formuojančiuose jos plėtros ir vystymosi perspektyvas. Gali tęsti studijas mechanikos inžinerijos arba gretutinių mokslo krypčių doktorantūroje.
 
Stojantiesiems svarbi informacija
Stojantieji į šią jungtinę magistrantūros studijų programą iki prašymų registravimo pabaigos Stojančiųjų priėmimo ir informavimo centrui turi pateikti: agyvenimo aprašymą (CV) ir motyvacinį laišką (anglų kalba). Šiuos dokumentus galima įkelti į pildomo prašymo anketą arba atsiųsti el. paštu magistrantura@vgtu.lt. Taip pat asmenys, stojantys į Mechantronikos studijų programą turės dalyvauti pokalbyje su priėmimo komisija, sudaryta šiai studijų programai. Pokalbis bus vertinamas ir sudarys 40 proc. galutinio stojamojo balo.
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Suteikti naujausias mechatronikos mokslo srities žinias bei sampratą apie jų ryšį ir sąveiką su kitų mokslo sričių žiniomis, supažindinti su naujausiomis šio mokslo teorijomis, tyrimo metodais ir technologijomis.
2. Išugdyti gebėjimus įgytas žinias ir supratimą, šiuolaikinius tyrimo metodus taikyti analitinių gebėjimų, inovatyvumo ir žinių integracijos reikalaujančioje praktinėje veikloje, įskaitant mokslinius tyrimus.
3. Išugdyti poreikį įgytas žinias, supratimą ir gebėjimus taikyti sprendžiant problemas naujoje, nežinomoje ar nuolat kintančioje tarptautinėje aplinkoje bei skirtingų mokslo sričių kontekste.
4. Išugdyti poreikį ir gebėjimus nuolat savarankiškai mokantis visą gyvenimą pažinti ir kritiškai vertinti teorines ir praktines naujoves, taikant inovacijas ir diegiant aukštąsias technologijas mechatroninių sistemų ir įrengimų gamybos bei eksploatavimo srityse.
5. Išugdyti gebėjimus pagrįsti daromas išvadas ir jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims, kūrybiškai spręsti technines, administracines ir teisines problemas, susijusius su profesine veikla, suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Žinos ir gebės taikyti mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindines sąvokas, dėsnius, skaitinius tyrimo ir modeliavimo metodus.
 • Žinos ir gebės taikyti specialiųjų mokslų - mechatronikos, informacinių technologijų, baigtinius elementus ir jų taikymą, mechatroninių sistemų modeliavimo - reiškinius ir procesus, jų matematinius modelius.
 • Žinos apie tiesinius ir netiesinius sistemų virpesius, mechatroninių ir robotinių sistemų mechaniką, mechatroninių sistemų elektros pavaras, išmaniąsias medžiagas ir jutiklius.
 • Žinos ir gebės taikyti eksperimentinį mechatroninių sistemų tyrimą, mikroprocesorinį valdymą, diagnostiką mechatronikoje, įrangą, fizinius, cheminius reiškinius ir vykstančius procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, įrangą ir rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas.
 • Žinos ir gebės taikyti mechatronines valdymo sistemas.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės dalykines žinias taikyti tiek dirbant mokslinį tiriamąjį darbą, tiek sprendžiant praktinius uždavinius.
 • Gebės teisingai pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą.
 • Įgis mokslinės informacijos ir gautų eksperimentinių duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai priimti sprendimus, gebės tinkamai pateikti informaciją ir diskutuoti su kitų sričių specialistais.
 • Supras sandarą ir gebės kurti naujas bei rasti gedimus egzistuojančiose mechatroninėse sistemose.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės plėtoti ir savarankiškai taikyti naujausius mokslinius pasiekimus mechatronikos srityje.
 • Gebės pasirinkti efektyvias eksperimentinių tyrimų priemones bei įrangą mechatroninių sistemų tyrimams.
 • Gebės ištirti mechatroninių sistemų efektyvumą, patikimumą ir nustatyti gedimus bei kurti ir diegti naujas jų tobulinimo technologijas.
 • Gebės interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, surūšiuoti juos svarbos ir aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Gebės suvokti etinius ir socialinius savo žinojimo bei juo remiantis priimamų sprendimų padarinius ir atsakomybę už juos.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės dalykiškai bendrauti su savo ir kitų sričių specialistais.
 • Gebės planuoti atlikti tiriamuosius darbus savarankiškai ir grupėje.
 • Gebės dirbti komandoje iš įvairių sričių ir skirtingos kompetencijos specialistais.
 • Gebės pristatyti savo pagilintas žinias ir eksperimentinių tyrimų rezultatus viešai.
 • Gebės įvertinti mokslinės etikos pažeidimus ir laikytis pilietinės atsakomybės.
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus.
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, įvertinti kokybinę ir kiekybinę informaciją, ją analizuoti, formuluoti išvadas.
 • Gebės mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias mechatronikos uždaviniams spręsti.
 • Gebės kritiškai vertinti kitų ir savo inovatyvius sprendimus, suvokiant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokdami moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMIM14101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 4 45 - - 15 46 E
MEMRM14103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
MEMRM14104 Mechatroninių ir robotinių sistemų mechanika 9(3) 30 - 15 16 179 E
MEMRM14105 Eksperimentinis mechatroninių sistemų tyrimas 6 30 - 15 16 99 E
TITIM11125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 5 30 - 15 10 78 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas -3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRM13310 Mechatroninių sistemų modeliavimas 9(2) 45 - 30 16 149 E
MEMRM13311 Mechatroninių sistemų valdymas 6 30 - 15 16 99 E
MEMRM14203 Diagnostika mechatronikoje 6 30 15 - 16 99 E
MEMRM16207 Akademinis rašymas 6 - - 30 - 130 E
Laisvas pasirinkimas -3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMRM14202 Išmaniosios medžiagos mechatronikoje 6 30 - 15 16 99 E
MEMRM14204 Jutikliai mechatronikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17139 Magistro baigiamasis darbas 3 4 - - - - 106 A
MERSM17142 Taikomosios mikrosistemos 11 45 30 - 16 202 E
MERSM17143 Adaptronika 5 30 - 15 16 72 E
MERSM17144 Virpesių matavimo technologijos 5 30 - 15 16 72 E
MERSM17145 Komercinių BE programų naudojimas 5 30 - 15 16 72 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSM17141 Magistro baigiamasis darbas 4 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.