Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Magistrantūros studijų programos
Biomedicininė inžinerija

Biomedicininė inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 621H15001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 3242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Julius Griškevičius
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: biomechanikos inžinerijos magistras.
 
Studijų trukmė - 2 metai.
 
Kam skirta studijų programa?
Biomechanikos (biomedicininės inžinerijos) studijos – tai tarpdisciplininės studijos inžinerijos, biologijos ir medicinos mokslų sandūroje, kurios skirtos žmogaus sveikatos problemų sprendimui per ligų diagnostikos, gydymo ir prevencijos technologijų pažangą. Biomedicininės inžinerijos paskirtis yra gerinti sveikatos paslaugų kokybę per technines priemones – kuriant ir projektuojant techninę įrangą medicinai ir žmogaus sveikatai gerinti, suteikti naujausias biomedicininės inžinerijos mokslo srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką ir kritinį mąstymą, biomedicininės inžinerijos mokslo žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis bei rengti specialistus, gebančius kurti įrenginius, skirtus reabilitacijos, medicinos centrams ir aplinkos pritaikymui neįgaliesiems, taikant pažangius mokslinio tyrimo metodus bei priemones.
 
Ką gebėsiu?
Dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus, kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis, modeliuoti biomechanines ir biomedicinines sistemas ir jas tirti taikant informacines technologijas, kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, pritaikyti įgytas tarpdisciplinines biomedicininės inžinerijos žinias moksliniams tyrimams vykdyti ir naujovėms diegti, įvertinti medicinos technikos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, atsižvelgti į etinius, socialinius ir ekonominius aspektus sprendžiant biomechanikos inžinerijos mokslo uždavinius, atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus, mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas absolventai galės dirbti mokslo ir studijų institucijose, sveikatos apsaugos sistemos įstaigose, medicinos bei reabilitacinės technikos tyrimų ir vystymo (research and development), projektavimo ir gamybos įmonėse, mokslinių tyrimų centruose, tęsti studijas doktorantūroje.
Studijų programos specializacijos:
Biomechanika

Studijų programos tikslas
1. Suteikti specializuotas naujausias biomechanikos inžinerijos studijų srities žinias, kuriomis grindžiami moksliniai tyrimai, profesiniu ir moksliniu požiūriu išugdyti originalų, savarankišką mąstymą, kritišką biomechanikos inžinerijos žinių supratimą bei jų sąveiką su kitų sričių žiniomis.
2. Suformuoti specializuotus biomechanikos inžinerijos techninių ir technologinių problemų sprendimo gebėjimus, reikalingus naujoms technologijoms kurti ir diegti, taikant mokslinių tyrimų metodologiją, informacijos rinkimo, duomenų apdorojimo ir analizės metodus savitam ir savarankiškam mokslinių idėjų kūrimui ir taikymui, siekiant plėtoti naujas žinias ir metodikas bei integruoti skirtingų sričių žinias.
3. Suformuoti vadovavimo ir novatoriškumo įgūdžius taikytinus darbo ir mokymosi aplinkoje, praktinius analitinius įgūdžius taikyti su biomechanikos inžinerija susijusioje darbinėje veikloje, kuri yra neįprasta, sudėtinga, nenuspėjama ir reikalauja spręsti problemas su daug tarpusavyje sąveikaujančių veiksnių.
4. Ugdyti poreikį domėtis biomechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis, plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Mokslinių tyrimų ir inovacijų žinios, sąvokos, dėsniai, objektų charakteristikos, skaitiniai tyrimo metodai.
 • Žinios apie biomechanikos inžinerijos mokslo tendencijas, biomechanikos inžinerijos krypties problemas, biomechanines sistemas, jų modeliavimo ir analizės principus, taikant šiuolaikines informacines technologijas, biotechninių ir medicinos sistemų diagnostikos metodus, medicinos prietaisų saugą, techninės priežiūros ir metrologinės patikros būdus ir reikalavimus
 • Specialiosios profesinės žinios apie reabilitacinę ir ortopedinę techniką, operacines bei kitas sudėtingas medicinos ir terapines sistemas, šių sistemų projektavimą ir analizę, inžinerinių problemų sprendimą, taikant šiuolaikines informacines technologijas
 • Žinios apie šiuolaikinių aukštųjų technologijų taikymą medicinoje, medicinos ir reabilitacinės įrangos klinikinės inžinerijos principus, medicinos atliekų susidarymo šaltinius ir jų utilizavimo būdus, mikrobiologiją bei higieną
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės kaupti, sisteminti, apdoroti, analizuoti ir vertinti mokslinei ir profesinei veiklai bei naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis.
 • Gebės tinkamai pasirinkti ir taikyti modernius mokslinių tyrimų metodus, biomechaninių sistemų modeliavimo, biosignalų registravimo principus, identifikuojant biologinėse sistemose vykstančius procesus ir jų priežastis
 • Gebės integruoti žinias ir valdyti sudėtingas situacijas, priimti sprendimus, kai nėra išsamios ir apibrėžtos informacijos
 • Gebės kritiškai vertinti mokslinių tyrimų rezultatus, pagrįsti strateginius sprendimus bei numatyti jų galimą poveikį.
 • Specialieji gebėjimai
 • Gebės pritaikyti turimas ir jomis remiantis rengti naujas technologines, metodines, informacines priemones, reikalingas moksliniams tyrimams, studijoms vykdyti ir naujovėms diegti
 • Gebės kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, analizuoti, formuoti išvadas bei savarankiškai spręsti inžinerines problemas, įvertinant kokybinę ir kiekybinę informaciją
 • Gebės dirbti su mokslinių tyrimų įranga, ją valdyti, tobulinti ir vykdyti eksperimentus, modeliuoti biomechanines sistemas ir jas tirti taikant informacines technologijas.
 • Gebės įvertinti medicinos ir reabilitacijos technikos patikimumą, jos eksploatacinių savybių kitimo tendencijas bei jų priežastis, interpretuoti teorinius ir eksperimentinius rezultatus, gautus laboratorinių stebėjimų ar matavimų metu, juos surūšiuoti jų svarbos ir juos aiškinančių teorijų patikimumo atžvilgiu.
 • Socialiniai gebėjimai
 • Gebės argumentuotai aiškiai ir tiksliai perteikti mokslinę informaciją žodžiu ir raštu įvairaus pasiruošimo klausytojų auditorijoms
 • Gebės pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandinį darbą.
 • Gebės priimti etiškus ir socialiai atsakingus sprendimus, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
 • Gebės perimti patirtį iš specialistų ir ją perteikti kolegoms
 • Asmeniniai gebėjimai
 • Gebės atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, priimti sprendimus.
 • Gebės mokydamiesi visą gyvenimą taikyti dalykines žinias biomechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti.
 • Gebės kritiškai vertinti kitų ir savo inovatyvius sprendimus, suvokiant galimas visuomenines ir etines veiklos pasekmes.
 • Gebės vykdyti mokslinius tyrimus suvokiant moralinę atsakomybę už šią veiklą ir jos rezultatų poveikį visuomenei, jos ekonominei ir kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBMM11102 Medicinos atliekų utilizavimo įranga ir būdai 6 30 - - 16 114 E
MEBMM11103 Magistro baigiamasis darbas 1 3 - - - - 80 A
MEBMM16101 Biomechaninių sistemų dinamika 12 45 - 15 16 244 E
MEMIM16101 Mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindai 3 45 - - 16 19 E
TITIM16125 Baigtinių elementų metodas vientisos terpės mechanikoje 6 30 - 15 16 99 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBMM11204 Magistro baigiamasis darbas 2 3 - - - - 80 A
MEBMM16202 Biosignalų analizė ir atpažinimas 9 30 15 15 16 164 E
MEBMM16203 Biologinių skysčių mechanika 6 30 - 15 16 99 E
MEBMM16205 Informacinės sistemos medicinoje 6 15 - 15 16 114 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEBMM16206 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos metodai 6 30 - - 16 114 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEBIM17053 Magistro baigiamasis darbas 3 3 - - - - 80 A
MEBIM17060 Audinių inžinerija ir regeneracinė medicina 6 30 - 15 16 99 E
MEBIM17061 Medicinos patalpų inžinerinės sistemos (su kursiniu projektu) 9 45 - 15 16 164 E
MEBIM17062 Reabilitacijos inžinerija 9 30 - 15 15 180 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų
20 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIM17054 Magistro baigiamasis darbas 30 - - - - 800 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.