Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Doktorantūros studijos

Doktorantūros studijos

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)

Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) mokslo krypties
doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
ELESD11101
Elektros ir elektronikos inžinerijos informacinės technologijos
9
1. Doc. Antanas Gurskas
2. Prof. Dalius Navakauskas
Doktorantūros komiteto parenkami dalykai (vieną dalyką parenka komitetas)
ELESD11202
Signalų apdorojimas elektroninėmis grandinėmis
9
1. Prof. Romanas Martavičius
2. Prof. Romualdas Navickas
ELAUD11203
Teorinė elektrotechnika
9
1. Prof. Roma Rinkevičienė
2. Doc. Andrius Petrovas
Pasirenkami dalykai (du dalykus pasirenka doktorantas suderinęs su vadovu)
ELESD11304
Dirbtinių neuronų tinklų teorija
6
1. Prof. Dalius Navakauskas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD11305
Skaitmeninių signalų apdorojimo technologijos
6
1. Prof. Romanas Martavičius
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID11306
Įterptinių sistemų projektavimas
6
1. Prof. Algirdas Baškys
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID11307
Nanoelektronika
6
1. Prof. Romualdas Navickas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD11308
Elektroniniai skaitmeniniai matavimo metodai ir įtaisai
6
1. Prof. Vygaudas Kvedaras
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELESD11309
Skaitmeniniai elektromagnetizmo metodai
6
1. Doc. Vytautas Urbanavičius
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELAUD11310
Mikroprocesorinės sistemos
6
1. Prof. Roma Rinkevičienė
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID11311
Kompiuterių sistemos ir jų apsauga
6
1. Prof. Julius Skudutis
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELKID11312
Vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimas
6
1. Prof. Romualdas Navickas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD11313
Sparčiųjų įtaisų tyrimo metodai
6
1. Prof. Vygaudas Kvedaras
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELETD11314
Didelės galios impulsų taikymas medžiagotyroje ir nanotechnologijose
6
1. Doc. Jutij Novickij
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELTLD11315
Telekomunikacijų sistemų kokybės valdymas
6
1. Prof. Algimantas Kajackas
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELPFD11316
Aktualūs optoelektronikos klausimai
6
1. Dr. Ramūnas Adomavičius
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELPFD11317
Šiuolaikinio eksperimento principai
6
1. Hab. dr. Adolfas Dargis
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELPFD11318
Mikrobangų technologijos ir matavimai
6
1. Dr. Raimondas Simniškis
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
ELPFD11319
Kvantinės puslaidininkinės struktūros
6
1. Dr. Vytautas Karpus
2. Doktoranto vadovas arba profilinės katedros vedėjas
Laisvai pasirenkamas dalykas (rekomenduojamas nuolatinės studijų formos doktorantams)
HIHSD11420
Pedagogika
3
1. Doc. dr. Vilija Grincevičienė
2. Doc. dr. Dalia Eidukienė
 

Ekonomika (04S)

Ekonomika (04S)
Ekonomikos (04S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
VVFRD01802
Šiuolaikinės rinkos ekonomika
9
1. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
2. doc. dr. Algita Miečinskienė
Doktorantūros komiteto nustatyti dalykai (1 dalyką parenka komitetas)
VVEVD01001 
Globalizacijos teorija
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
VVFRD02803
Investavimo sprendimai
9
1. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
2. prof. dr. Eugenijus Chlivickas
 
Bendroji žemės ūkio politika
9
1. doc. dr. Rasa Melnikienė
2. doc. dr. Dalia Vidickienė
Specialieji studijų dalykai (du dalykus, ne mažiau kaip 15 kreditų, parenka katedra)
VVFRD11201 
Ekonomikos inžinerija
9
1. doc. dr. Jelena Stankevičienė
2. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
VVFRD02001
Kiekybiniai ir ekspertiniai sprendimų metodai
9
1. prof. dr. Valentinas Podvezko
2. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
VVIED02003
Kiekybiniai vertinimo metodai
9
1. prof. dr. Valentinas Podvezko
2. prof. habil. dr. Romualdas Ginevičius
VVFRD01801
Finansų prognozavimas ir valdymas
7,5
1. doc. dr. Jelena Stankevičienė
2. doc. dr. Algita Miečinskienė
VVFRD02805
Verslo projektai ir programos
9
1. doc. dr. Rima Tamošiūnienė
2. prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
VVEVD02005
Inovacijų teorija
9
1. prof. habil. dr. Borisas Melnikas
2. prof. dr. Eugenijus Chlivickas
VVSED01002
Šiuolaikinės kūrybos verslo ir ekonomikos koncepcijos
9
 1. prof. dr. Arūnas Augustinaitis
 2. prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
VVSED02003
Gerovės ekonomika
9
1. prof. habil. dr. Algis Šileika
2. prof. dr. (HP) Romas Lazutka
 
Socialinė atskirtis ir darbo rinkos politika
9
1. prof. habil. dr. Algis Šileika
2. prof. dr. (HP) Boguslavas Gruževskis
Laisvai pasirenkamas dalykas
HIHSD01001
Pedagogika
3
1. doc. dr. Vilija Grincevičienė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė
 

Menotyra (03H)

Menotyra (03H)
Menotyros (03H)mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Modulio   kodas
Studijų   modulio pavadinimas
Kreditų   skaičius
Egzaminų   komisija
Parenkami studijų dalykai(2 dalykus parenka komitetas, dar 2 – parenka katedra  )
ARAPD01001
Architektūros   istorijos tyrimai
9
1. prof. dr. Rimantas Buivydas
2. prof. dr.   Almantas Liudas Samalavičius
ARAPD01002
Architektūros   teorijos tyrimai
9
1. prof. dr. Rimantas Buivydas
2. doc. dr. Tomas   Grunskis
ARAPD01003
Integrali   architektūros paveldosauga
9
1. prof. dr. Jūratė Jurevičienė
2. doc. dr. Vytautas Petrušonis
ARAPD01004
Meno filosofija
9
1. prof. dr.   Almantas Liudas Samalavičius
2. prof. dr.   Rimantas Buivydas
ARURD01001
Lietuvos   urbanistikos raida Europos kontekste
9
1. prof. dr. Eugenijus Kęstutis Staniūnas
2. prof. habil.dr.   Jurgis Vanagas
ARURD01002
Šiuolaikinė   urbanistikos mokslo ir praktikos problematika
9
1. prof. dr. Sigitas Čereškevičius
2. prof. dr.   Eugenijus Kęstutis Staniūnas
ARURD01003
Vizualinio įvaizdžio   problema urbanistikoje
9
1. prof. dr. Sigitas Čereškevičius
2.doc. dr. Dalia   Dijokienė
ARURD01004
Europos Sąjungos   teritorinio planavimo doktrina
9
1. prof. dr. Eugenijus Kęstutis Staniūnas
2. prof. dr. Sigitas   Čereškevičius
ARURD01005
Kultūrinių funkcijų   vaidmuo urbanizacijos procese
9
1. doc. dr. Dalia Dijokienė
2. prof. dr. Jūratė   Jurevičienė
ARURD01107
Miestų rekreacijos   sistemų raida
9
1. doc. dr. Gintaras Stauskis
2. doc. dr. Edgaras   Neniškis
HIHSD01001
Pedagogika
 
6
1. prof. dr. Vilija Grincevičienė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė
H312D001
Kraštovaizdžio architektūros teorija. Tyrimai, vertinimas,   modeliavimas
6
1. prof. dr. Petras Grecevičius
2.
 

Informatikos inžinerijos (07T)

Informatikos inžinerijos (07T)
Informatikos inžinerijos (07T) doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Pagrindiniai doktorantūros mokslo krypties dalykai
Kodas
Studijų modulio pavadinimas
Apimtis kreditais
Paskaitos
Seminarai
Savaran-kiškas darbas
Koordinuojantysis dėstytojas, institucija
Nacionaliniais
ECTS
FMISD13101
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas, prof. A. Čenys, VGTU
FMISD13003
6
9
64
64
112
prof. A. Kačeniauskas, prof. R. Baušys, prof. A. Čenys, prof. O.   Vasilecas,  VGTU
 
Alternatyvūs doktorantūros mokslo krypties šakų dalykai
Kodas
Studijų modulio pavadinimas
Apimtis kreditais
Paskaitos
Seminarai
Savarankiškas darbas
Koordinuojantysis dėstytojas, institucija
Nacionaliniais
ECTS
FMISD13203
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,
dr. J. Trinkūnas  VGTU
FMISD13204
6
9
0
0
240
prof. A. Čenys,
prof. O.   Vasilecas, VGTU
FMISD13205
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,
dr. D.   Kalibatienė, VGTU
FMISD13206
6
9
64
64
112
prof. O.   Vasilecas,dr. A. Laukaitis,   VGTU
FMISD13207
6
9
0
0
240
prof. A. Čenys,
prof. O. Vasilecas, VGTU
FMGSD13001
6
9
64
64
112
prof. A. Kačeniauskas,
prof. R. Baušys,
VGTU
FMGSD13002
6
9
64
64
112
prof. R. Baušys,
prof. A. Kačeniauskas,
VGTU
FMMMD11001
6
9
64
64
112
Prof. R. Čiegis, 
doc. V. Starikovičius,   VGTU
FMITD02001
6
9
0
0
240
prof. G. Kulvietis,
prof. D. Mažeika, VGTU
FMITD01006
6
9
0
0
240
prof. G. Kulvietis,
doc. J. Mamčenko, VGTU

Vadyba (03S)

Vadyba (03S)
Vadybos (03S) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomas doktorantūros komiteto nustatytas dalykas
VVSED01001
Vadybos teorija
9
1.
2.
Doktorantūros komiteto nustatyti alternatyvūs dalykai (1 dalyką parenka komitetas)
VVIED02001
Verslo valdymo teorija
9
1.
2.
VVSED02002
Viešojo valdymo teorija
9
1.
2.
Specialieji studijų dalykai (2 dalykus, ne mažiau kaip 15 kreditų, parenka katedra)
VVIED02002
Strateginis valdymas
10,5
1.
2.
VVVTD02002
Vadybos kiekybiniai sprendimų metodai
9
1.
2.
STSED11003
Žinių valdymo teorija
9
1.
2.
VVEVD02004
Inovacijų vadyba
9
1.
2.
VVEVD02003
Tarptautinė vadyba
9
1.
2.
STSED1101
Biometrinės technologijos ir jų taikymas
9
1.
2.

Statybos inžinerijos (02T)

Statybos inžinerijos (02T)
Statybos inžinerijos (02T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Bendrosios dalies dalykai (2 dalykus parenka komitetas)
STGKD01747
Statinių ir jų statybos statistinis tyrimas ir daugiatikslis vertinimas
9
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. doc. dr. Remigijus Šalna
FMMAD0101
Struktūrų skaičiavimo metodai
9
1. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
2. prof. habil. dr. Rimantas Belevičius
 
STSTD02001
Sprendimų paramos sistemos
9
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
3. prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
STSMD01780
Betonotyra
9
1. prof. dr. Albinas Gailius
2. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
STSMD02704
Statybinės keramikos gamybos ir naudojimo technologijos
9
1. prof. dr. Albinas Gailius
2. prof. habil. dr. Romualdas Mačiulaitis
STSMD02702
Teoriniai statybinių kompozitų degumo ir atsparumo ugniai pagrindai
9
1. prof. habil. dr. Romualdas Mačiulaitis
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
STSMD02703
Gaisro faktoriai ir parametrai
9
1. prof. habil. dr. Romualdas Mačiulaitis
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
APMSD02001
Miestų susisiekimo sistemos
9
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
APMSD02003
Teritorijų planavimas
9
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
Specialiosios dalies dalykai (pasirinkti 1 dalyką)
STSTD02701
Informacinių technologijų panaudojimas statyboje
12
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
STDGD01001
Rizikos valdymas ir prognozavimas
12
1. prof. dr. Egidijus R. Vaidogas
2. doc. dr. Ritoldas Šukys
STTSD02112
Netiesinė gelžbetoninių statinių analizė
12
1. prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
2. doc. dr. Darius Bačinskas
STKMD02059
Konstrukcijų analizės ir optimizacijos teorija
12
1. prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
STKMD02060
Tampriųjų plastinių sistemų pritaikomumo teorija ir metodai
12
1. prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
2. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
STMKD02073
Statybinių konstrukcijų atsparumo ugniai vertinimas
12
1.prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. doc. dr. Alfonsas Daniūnas
STMKD02074
Stiklinės ir aliuminio konstrukcijos
12
1. prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. doc. dr. Alfonsas Daniūnas
STSMD02705
Mineralinės vatos dirbiniai ir jų gamybos būdai
12
1. prof. dr. Albinas Gailius
2. dr. Sigitas Vėjelis
STSMD02781
Cementinių struktūrų modifikavimas
12
1. prof. dr. Albinas Gailius
2. doc. dr. Gintautas Skripkiūnas
STSTD02700
Investicijų valdymas
12
1. prof. habil. dr. Edmundas K. Zavadskas
2. prof. habil. dr. Artūras Kaklauskas
STMKD02705
Medinių konstrukcijų atsparumo ugniai vertinimas
12
1. prof. habil. dr. Audronis K. Kvedaras
2. doc. dr. Alfonsas Daniūnas
STGKD02082
Sluoksniuotųjų konstrukcijų skaičiavimas
12
1. prof. habil. dr. Gediminas Marčiukaitis
2. prof. dr. Juozas Valivonis
STGTD09001
Eksperimentinė gruntų mechanika
12
1. prof. dr. Arnoldas Norkus
2. doc. dr. Jonas Amšiejus
3. prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
APMSD01701
Darni miestų plėtra
12
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
APMSD02002
Imitacinis modeliavimas miestų statyboje
12
1. prof. dr. M.Burinskienė
2. doc.dr. V.Grigonis
Privalomas modulis (išskyrus eksternus)
HIHSD01001
Pedagogika
6
1. doc. dr. Vilija Grincevičienė
2. doc. dr. Dalia Eidukienė

Transporto inžinerija 03T

Transporto inžinerija 03T
Transporto inžinerijos (03T) mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomi moduliai
 
Alternatyvioji energetika transporte
9
1. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
3. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
 
Transporto priemonių netiesinė dinamika
9
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. doc. dr. Olegas Prentkovskis (VGTU)
Pasirenkami moduliai (pasirinkti ne mažiau kaip du modulius)
 
Intermodalinio transporto sistemos problemos ir jų sprendimai
6
1. prof. habil. dr. Adolfas Baublys (VGTU)
2. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
3. doc. dr. Aidas Vasilis Vasiliauskas (VGTU)
 
Transporto technologinių procesų optimizavimas ir optimalus valdymas
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. dr. Oleg Vladimirov (VGTU)
 
Vidaus degimo variklių teorija
6
1. prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas (KU)
2. doc. dr. Saugirdas Pukalskas (VGTU)
3. doc. dr. Robertas Pečeliūnas (VGTU)
arba
1. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
2. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
 
Transporto ir jėgos mašinų traukos dinamika ir bandymai
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius
2. doc. dr. Stasys Slavinskas
 
Mašinų eksploatacinių savybių teorija
6
1. doc. dr. Algirdas Janulevičius (ASU)
2. doc. dr. Aleksandras Kirka (ASU)
 
Degalų įpurškimo sistemos
6
1. doc. dr. Stasys Slavinskas (ASU)
2. prof. dr. Gvidonas Labeckas (ASU)
 
Transporto priemonių ir technologinių įrenginių dinaminių, hidrodinaminių ir termodinaminių procesų modeliavimas
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. habil. dr. Bronislovas Spruogis (VGTU)
3. dr. Oleg Vladimirov (VGTU)
 
Uostų ir laivybos navigacinio saugumo tyrimai
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. doc. dr. Valdas Lukauskas (KU)
 
Jūrų transporto plėtros tyrimai
6
1. prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas (KU)
2. doc. dr. Valdas Lukauskas (KU)
 
Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas
6
1. prof. habil. dr. Leonas Povilas Lingaitis (VGTU)
2. doc. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
 
Geležinkelio transporto priemonių traukos teorija
6
1. prof. habil. dr. Leonas Povilas Lingaitis (VGTU)
2. doc. dr. Gintautas Bureika (VGTU)
 
Rotortronika. Dinamika ir diagnostika
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. habil. dr. Rimantas Didžiokas (KU)
 
Metrologijos teorija ir praktika aviacijos gamyboje
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Eduardas Lasauskas (VGTU)
3. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
 
Transporto priemonių transmisijų dinamika ir modeliavimas
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
2. prof. habil. dr. Rimantas Didžiokas
3. prof. habil. dr. Bronislovas Spruogis
 
Aeronautikos ir kosmoso inžinerija
6
1. prof. habil. dr. Jonas Stankūnas (VGTU)
2. doc. dr. Domantas Bručas (VGTU)
 
Kelių transporto srautų dinaminių procesų modeliavimas
6
1. prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius (VGTU)
2. prof. dr. Marija Burinskienė (VGTU)
Rekomenduojamas dalykas (nuolatinės studijų formos doktorantams)
HIHSD01001
Pedagogika
3
1. doc. dr. Vilija Grincevičienė (VGTU)
2. doc. dr. Dalia Eidukienė (VGTU)

Medžiagų inžinerija (08T)

Medžiagų inžinerija (08T)
Medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08 T) doktorantūros studijų dalykų/modulių sąrašas
                                               
 
Eil. Nr.
Modulio   pavadinimas
Kodas
Kred.
(ECTS)
skaič.
Valandos
Pask/Prat   /Lab
Dėstytojai
Mokslo krypties doktorantūros komisijos nustatyti   dalykai /moduliai
1.
STSMD01001
6
240
R.   Mačiulaitis
+doktoranto   vadovas
2.
FMCHD02049
6
240
J. R.   Kerienė
+doktoranto   vadovas
Specialybės dalykai / moduliai
1.
STSMD02725
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
2.
STSMD02726
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
3.
STSMD02723
6
240
A. Gailius
G.   Skripkiūnas
4.
STSMD02722
6
240
A. Gailius
G.   Skripkiūnas
5.
STSMD02720
6
240
S.Vėjelis
S. Vaitkus
6.
STSMD02721
6
240
M.Sinica
M. Kligys
7.
STSMD02727
6
240
S.Vaitkus
S.Vėjelis
8.
STSMD02017
6
240
V.   Antonovič
G.   Skripkiūnas
9.
STSMD02019
6
240
R.   Mačiulaitis
D.   Lipinskas
10.
MEMTD02703
6
240
A. V.   Valiulis
O.   Černašėjus
11.
STSMD02724
6
240
R.   Mačiulaitis
R.   Žurauskienė
12.
MEMTD02907
6
240
A.V.   Valiulis
O.   Černašėjus
13.
STSMD11082
6
 240
G.   Skripkiūnas
V.   Antonovič
14.
MEPMD11001
6
 240
D.J.Sidaravičius
V.Turla
Papildomas   modulis
1
HIHSD01001
3
120
V.   Grincevičienė
D.   Eidukienė

Mechanikos inžinerija (09T)

Mechanikos inžinerija (09T)
Mechanikos inžinerijos 09T mokslo krypties doktorantūros studijų modulių sąrašas
 
Modulio kodas
Studijų modulio pavadinimas
Kreditų skaičius
Egzaminų komisija
Privalomieji dalykai (privalomi abu)
FMMTD0102
Kontinuumo mechanika
4
R. Kačianauskas
R. Belevičius
A. Kačeniauskas
MEPMD1401
Netiesinių sistemų dinamika
5
G. Kulvietis
V. Turla
Pasirenkamieji dalykai (pasirenkami dalykai)
FMMTD0106
Skaičiavimo metodai mechanikoje
5
R. Belevičius
R. Kačianauskas
A. Kačeniauskas
MEMGD02005
Mechaninių sistemų kontrolė ir diagnostika
5
V. Vekteris
M. Jurevičius
V. Mokšin
FMMTD0203
Eksperimentinių tyrimų technologijos
5
A. Krenevičius
M. Jurevičius
FMTMD0101
Mechaninių struktūrų optimizavimas
5
R. Belevičius
J. Atkočiūnas
Specializacijos dalykai (pasirenkamas 1 dalykas)
MEMGD13101
Mechatroninės sistemos ir valdymas
12
M. Jurevičius,
V. Mokšin,
R. Kačianauskas
MEMGD13102
Aerohidromechanika
12
V. Mokšin
V. Vekteris
R. Kačianauskas
FMMTD0105
Diskrečiųjų elementų mechanika
12
R. Balevičius,
D. Markauskas
R. Kačianauskas
APPED01001
Techninių sistemų ekserginė analizė
12
V. Martinaitis
A. Kačeniauskas
R. Kačianauskas
 
Biomechaninės sistemos
12
P. Griškevičius
R. Kačianauskas
 
Pjezomechaninės sistemos
12
D. Mažeika
G. Kulvietis,
R. Kačianauskas
 
Susietųjų mechanikos reiškinių modeliavimas
12
E. Stupak,
A. Kačeniauskas,
R. Kačianauskas
 
Laisvai pasirenkamas dalykas
 
HIHSD01001
Pedagogika
3
V. Grincevičienė
D. Eidukienė
  
Pastaba: specialiųjų dalykų moduliai sudaromi disertacijos temai.

Priėmimas į doktorantūrą 2014 m.

Mokslo doktorantūra – tai doktorantūros studijos, kryptingi moksliniai tyrimai ir disertacijos rengimas.
Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją. Apgynus disertaciją suteikiamas daktaro mokslo laipsnis.
 
2014 m. priėmimas į doktorantūrą planuojamas šiose mokslo kryptyse:
Humanitariniai mokslai:
 • menotyra.
Socialiniai mokslai:
 • vadyba,
 • ekonomika.
Technologijos mokslai:
 • elektros ir elektronikos inžinerija,
 • statybos inžinerija,
 • transporto inžinerija,
 • informatikos inžinerija,
 • medžiagų inžinerija,
 • mechanikos inžinerija.
 
Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.

Priėmimo į doktorantūrą 2014 metais taisyklės

PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto
  rektoriaus 2014 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 586
 

PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ) 2014 METAIS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2014 m. taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmenų, stojančių į Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau – VGTU) ir kitų institucijų kartu su VGTU vykdomas trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2014 m., priėmimo sąlygas ir tvarką.
2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios institucijos partnerės nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
4. Priėmimą į menotyros, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
5. Priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. A-182 „Dėl studentų priėmimo į doktorantūrą 2014 m. taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
II. PRIĖMIMO TVARKA
6. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją, nurodytą Taisyklių 1 lentelėje.
 
1 lentelė. Kvalifikaciniai reikalavimai                                           
  
Krypties kodas
  
  
Mokslo kryptis
  
  
Studijų trukmė,    metais
  
  
Kvalifikaciniai    reikalavimai
  
  
NL
  
  
I
  
  
03H
  
  
Menotyra
  
  
4
  
  
6
  
  
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
03S
  
  
Vadyba
  
  
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo    administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
04S
  
  
Ekonomika
  
  
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
01T
  
  
Elektros ir elektronikos inžinerija
  
  
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties    magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
02T
  
  
Statybos inžinerija
  
  
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos,    geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
03T
  
  
Transporto inžinerija
  
  
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties    magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
07T
  
  
Informatikos inžinerija*
  
  
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
08T
  
  
Medžiagų inžinerija
  
  
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba    gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
  
09T
  
  
Mechanikos inžinerija
  
  
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją
  
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
7. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP +0,5 × SĮV +0,25 × PK,
 
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais, skaičiuojant pretendento indėlį proporcingai pagal autorių skaičių (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo): straipsnis mokslo leidinyje, referuojamameThomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai; straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas; straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo, o jei tokių darbų nėra, mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas);
SĮV – baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
                   
čia n – dalykų skaičius; DP – dalykų pažymiai; DK – dalykų kreditai;
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama mokslinė pretendento kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
8. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
9. Svarbiausios priėmimo į doktorantūrą datos pateikiamos Taisyklių 2 lentelėje.
 
2 lentelė. Svarbiausios priėmimo į doktorantūrą 2014 m. datos
Priėmimo procedūrų etapai
Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas
2014-06-20, 9.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2014-06-20, 9.00 val.–2014-06-27, 15.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems*:
2014-06-30:
a) statybos inžinerija
8.15 val., SRC, 0301 auditorija
b) medžiagų inžinerija
9.30 val., SRL-I, 104 auditorija
c) vadyba
9.30 val., SRC, 0603 auditorija
d) elektros ir elektronikos inžinerija
10.00 val., SRC, 0306 auditorija
e) mechanikos inžinerija
10.00 val. SRL-I, 217 auditorija
f) ekonomika
11.00 val., SRC, 0618 auditorija
g) transporto inžinerija
11.30 val., SRC, 0305 auditorija
h) menotyra
12.00 val., SRC, 0307 auditorija
i) informatikos inžinerija*
Priėmimas vykdomas šių   taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka*
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
2014-07-01, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
Iki 2014-07-01, 15.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
2014-07-02, 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2014-07-02 10.00 val. – 2014-07-03, 14.00 val.
 *Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimą reglamentuoja Taisyklių 5 punkte nurodyti dokumentai.
 
10. Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
10.1.       prašymą**;
10.2.       magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
10.3.       gyvenimo aprašymą;
10.4.       mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
10.5.       mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
10.6.       banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
10.7.       anketą su nuotrauka;
10.8.       paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
10.9.       socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
10.10.     prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
10.11.     kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
** – Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
11.  Nustatytos formos prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
III. STUDIJŲ KAINA
12.  Vadovaujantis VGTU statuto 18 punkto 10 papunkčiu, studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius nustato VGTU taryba.
14.  Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU; gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750; įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka; įmokos kodas – 102918; mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15.  Priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura.Stojančiųjų dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–15.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
16.  Jei, pasibaigus priėmimui į doktorantūrą, lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
17.  Apeliacijas nagrinėja ir visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu sudaryta Priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.

Priėmimo į doktorantūrą 2014 metais taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje

Priėmimo į doktorantūrą 2014 metais taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje
PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ DATOS
 
Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros
Datos ir terminai
1.
Konkurso į doktorantūrą skelbimas
2014-06-02
2.
Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo registracija
2014-06-04 – 2014-06-27, 12 val.
3.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2014-06-27 14 – 15 val.
4. 
Apeliacijų skelbimas**
2014-06-27, 15.30 val.
5. 
Doktorantūros komitetų posėdžiai
2014-07-01, 8 val.
6. 
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2014-07-01, 17 val.;
2014-07-02, 16 val.,
7. 
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2014-07-02, 8 – 10 val.;
2014-07-03, 8 – 10 val.
8. 
Apeliacijų skelbimas**
2014-07-02, 16 val.;
2014-07-03, 16 val.
9. 
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2014-07-04, 13 val.
10.  
Sutarčių pasirašymas su priimtaisiais į doktorantūrą***
2014-08-26 – 2014-08-28, 8 – 17 val.;
2014-08-29, 8 – 15 val.
 Priėmimo į doktorantūrą komitetų posėdžiuose dalyvauja stojantieji.
**Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio.
Pastaba. Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, rugsėjo-lapkričio mėn. gali būti skelbiamas papildomas priėmimas (-ai). Pirmas papildomas priėmimas vyktų 2014 m. rugsėjo 18 d.
 
Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
–    rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis, tematika ir finansavimo forma;
–    paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
–    gyvenimo aprašymą;
–    magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalus ir kopijas (originalai iš karto grąžinami), Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
–    mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
–    mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą kurio tema pasirenkama pagal disertacijų tematikos konkurso rezultatus;
–    kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus, įvairių kursų baigimo pažymėjimus ir pan.;
–    įformindami priėmimą stojantieji taip pat gali pateikti prašymą skirti bendrabutį.
  
KONKURSINIO BALO SANDARA IR SKAIČIAVIMAS STOJANT Į
TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS
 
1. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (publikacijų arba mokslinio referatomokslinės patirties,mokslininkų rekomendacijų bei pokalbio) įvertinimų pagal dešimtbalę sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmės, nustatytos doktorantūros komitetų, pateikiamos kartu su disertacijų tematikų sąrašu.
2. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą (KBD) apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (VS), mokslinės patirties (Mm), mokslininkų rekomendacijų (Mr) bei pokalbio (Md) įvertinimų* pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
*(Mm) – mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai;
(Mr) – mokslininkų rekomendacijų svarumas ir objektyvumas pagal dešimtbalę sistemą;
(Md) – pokalbio metu parodytų mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimo, motyvacijos, gebėjimo formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba) įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą.
3. Aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:
                         ;
čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.
Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas, susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų, sandaugas, t. y.
čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios ( VS , M, Mr  ir  Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.
4. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio: 1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir svertinio koeficiento sandauga yra didesnė; 2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis. Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Priimamų doktorantų daktaro disertacijų tematikos ir doktorantūros vietų skaičius 2014 m.

Priėmimo į doktorantūrą dokumentai

Priėmimo į doktorantūrą dokumentai
Stojantieji į doktorantūrą privalo pateikti šiuos dokumentus:
 • prašymą**;
 • magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą ir jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
 • gyvenimo aprašymą;
 • mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 • mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, o jei tokių darbų nėra – mokslinį referatą;
 • banko kvitą arba pavedimo kopiją apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką;
 • anketą su nuotrauka;
 • paso asmens duomenų puslapio kopiją arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 • socialinio draudimo pažymėjimą, jei jį turi;
 • prašymą skirti bendrabutį, jei reikia;
 • kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.
** – Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas, finansuojamas doktoranto lėšomis, įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis arba doktoranto ir įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
Nustatytos formos prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus, prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su pretendentais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Į pakviestųjų į doktorantūrą sąrašą doktorantūros komitetas atrenka aukščiausią konkursinį balą pagal kiekvieną tematiką surinkusius pretendentus. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.

Studijų kaina ir stojamųjų įmokų dydžiai

Priėmimo į trečiosios   pakopos studijas
(doktorantūrą) 2014 m. taisyklių priedas 
 
TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJŲ KAINŲ IR STOJAMŲJŲ ĮMOKŲ DYDŽIAI, PATVIRTINTI VGTU TARYBOS
2014 M. GEGUŽĖS 13 D. NUTARIMU NR. 2-2
 
1. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka Europos Sąjungos šalių piliečiams – 50,00 Lt (14,49 €).
2. Metinė trečiosios pakopos studijų kaina Europos Sąjungos šalių piliečiams:
 
Mokslo sritis
Metinė studijų kaina, Lt (EUR)
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
20 370,00 (5904,35 €)
13 580,00 (3936,23 €)
Socialiniai mokslai
28 200,00 (8173,91 €)
18 800,00 (5449,28 €)
Humanitariniai mokslai
17 000,00 (4927,54 €)
11 333,00 (3284,93 €)
 
3. Stojamoji trečiosios pakopos studijų įmoka ne Europos Sąjungos šalių piliečiams – 500,00 Lt (144,93 €).
4. Vienkartinė įmoka ne Lietuvos Respublikos piliečiams už kasmetinį dokumentų, susijusių su šių piliečių teise laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, tvarkymą – 700,00 Lt (202,90 €).
5. Metinė trečiosios pakopos studijų kaina ne Europos Sąjungos šalių piliečiams:
 
Mokslo sritis
Metinė studijų kaina, Lt (EUR)
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
28 250,00 (8188,41 €)
18 833,00 (5458,84 €)
Socialiniai mokslai
28 250,00 (8188,41 €)
18 833,00 (5458,84 €)
Humanitariniai mokslai
28 250,00 (8188,41 €)
18 833,00 (5458,84 €)

Stojančiųjų į doktorantūrą 2014 metais prioritetinė eilė

Stojančiųjų į doktorantūrą 2014 metais prioritetinė eilė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Violeta Lakštauskienė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Gintautas Tiškus
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Vaida Vaitkutė Eidimtienė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Vaiva Deveikienė
 
Mokslo kryptis
Vadyba (03S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
     Siūloma priimti:
 1. Tomas Mitkus
 2. Eglė Girdzijauskaitė
      _______________________
     Siūloma nepriimti:
 1. Regina Kubertavičienė
 2. Audrius Jasėnas
 
Mokslo kryptis
Vadyba (03S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Arūnė Binkytė
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Alina Kvietkauskienė
 2. Agnė Vaiciukevičiūtė
 
Mokslo   kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Lietuvos socialinių tyrimų centras
 
 1. Irena Račinskaja
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
 1. Aistė Galnaitytė
 
Mokslo kryptis
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
3
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Marijan Jurgo
 2. Andrius Gudiškis
 3. Mindaugas Luneckas
 
Mokslo kryptis
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
 
 1. Martynas Šapurov
 2. Edvardas Bielskis
 
Mokslo kryptis
Elektros ir   elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Darius Kulakovskis
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija   (02T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
6
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Tadas Andriejauskas
 2. Guoda Ropaitė
 3. Vytautas Bielinskas
 4. Sigutė Žilėnaitė
 5. Gintaras Šakalys
 6. Egidijus Vanagas
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija   (02T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
5
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Vytautas Tamulėnas
 2. Tautvydas Statkus
 3. Deividas Rumšys
 4. Rūta Jakštaitė
 5. Natalija Košeleva
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija   (02T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Aurimas Šiukščius
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
      Siūloma priimti:
 1. Vytautas Dumbliauskas
 2. Vadim Nikitin
 3. Anrieta Dudoit
      _________________
      Siūloma nepriimti:
 1. Andrius Barauskas
 2. Larisa Valentinovič
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Mantas Felneris
 2. Romualdas Juknelevičius
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
 1. Justas Lukštas
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Kęstutis Ruibys
 2. Nadežda Zamiatina
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1.  –
 
Mokslo kryptis
Transporto   inžinerija (03T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1.  Kristina Vaičiūtė
 
Mokslo kryptis
Medžiagų inžinerija (08T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR  valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Mindaugas Macijauskas
 2. Deividas Mizeras
 
Mokslo kryptis
Medžiagų inžinerija (08T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
3
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Arūnas Kremensas
 2. Aurimas Rutkauskas
 3. Daiva Misiovič
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Miglė Staškūnienė
 2. Giedrė Giraitytė
 3. Gediminas Gaidulis
 4. Andrius Dzedzickis
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
     Siūloma priimti:
 1. Donatas Lukšys
 2. Andrius Čeponis
      _________________
     Siūloma nepriimti:
 1. Vytautas Navickas

Priimtųjų į doktorantūrą 2014 metais sąrašas

Priimtųjų į doktorantūrą 2014 metais sąrašas
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra
(padalinys)
Studijų forma
Finansavimo forma
Tematika
Mokslo kryptis: menotyra
1.
Violeta Lakštauskienė
Architektūros
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Moterys architektūroje:   raida, tendencijos, perspektyvos
2.
Gintautas Tiškus
Architektūros   pagrindų ir teorijos
Ištęstinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Lietuvos miestų   reprezentacinės aikštės
3.
Vaiva Deveikienė
Urbanistikos
Nuolatinė
ES   struktūrinių fondų lėšomis
Miesto kraštovaizdžio   architektūros objektų ir urbanistinio konteksto kokybinės sąveikos   metodologija
Mokslo kryptis: vadyba
4.
Tomas Mitkus
Tarptautinės   ekonomikos ir vadybos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Inovacijos ir   internacionalizavimo procesai plėtojant kūrybines industrijas
5.
Eglė Girdzijauskaitė
Tarptautinės   ekonomikos ir vadybos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Internacionalizavimo   procesai ir inovacijos plėtojant aukštojo mokslo institucijų veiklą
6.
Arūnė Binkytė
Statybos   ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos
Nuolatinė
ES   struktūrinių fondų lėšomis
Saugaus ir sveiko būsto   didelių duomenų analitinio-rekomendacinio metodo ir sistemos kūrimas
Mokslo kryptis: ekonomika
7.
Alina Kvietkauskienė
Finansų   inžinerijos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Įžvalgi   investavimo strategija finansų rinkose puoselėjant šalies plėtros tvarumą
8.
Agnė Vaiciukevičiūtė
Finansų   inžinerijos
Nuolatinė
LR   valstybės biudžeto lėšomis
Tvarios vertės kūrimas   aukštojo mokslo valdyme
Mokslo kryptis: elektros   ir elektronikos inžinerija
9.
Marijan Jurgo
Kompiuterių inžinerijos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Nanometrinių matmenų   integrinių grandynų išmaniesiems dažnio sintezatoriams sukūrimas ir tyrimas
10.
Andrius Gudiškis
Elektroninių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Medicinoje naudojamų   įrenginių signalų analizės metodų kūrimas ir tyrimas
11.
Mindaugas Luneckas
Automatikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Šešiakojo roboto energijos   sąnaudų minimizavimas
12.
Darius Kulakovskis
Elektroninių sistemų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Metabolinės P sistemos   įgyvendinimo lauku programuojamomis loginėmis matricomis tyrimas
Mokslo kryptis: statybos   inžinerija
13.
Tadas Andriejauskas
Kelių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Automobilių kelių dangų paviršiaus tekstūros   optimizavimo ir kitimo modelis
14.
Sigutė Žilėnaitė
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Inovatyvių stipriojo plieno tinklinių arkinių   tiltų įtempių deformacijų būsena ir stabilumas
15.
Gintaras Šakalys
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Plonasienių kintamo skerspjūvio sijų tyrimai ir   teoriniai sprendimai
16.
Egidijus Vanagas
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Gelžbetoninių elementų, armuotų kompozitine   armatūra, tyrimas
17.
Vytautas Bielinskas
Miestų statybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Teritorijų konversijos tyrimas, taikant   prevencijos metodus planavime
18.
Guoda Ropaitė
Statybos technologijos ir vadybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Integruotasis tipinių daugiabučių gyvenamųjų namų   atnaujinimo šiuolaikiniams gyventojų poreikiams tenkinti vertinimo   intuityvusis modelis
19.
Natalija Košeleva
Statybos technologijos ir vadybos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Nuotolinė energijos taupymo   ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo analitika būstams
20
Vytautas Tamulėnas
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Išoriniais kompozito   lakštais sustiprintų armuoto betono elementų pleišėjimo ir   įtempių-deformacijų analizės metodų sukūrimas
21.
Tautvydas Statkus
Geotechnikos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Veikiamo kintamos apkrovos   polinio pamato smėlinio pagrindo ilgalaikio stiprio ir nuosėdžių  nustatymo metodo kūrimas
22.
Deividas Rumšys
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Skaitinis modelis armuoto   lengvojo betono tiltų perdangų įtempių    ir deformacijų analizei
23.
Rūta Jakštaitė
Tiltų ir specialiųjų statinių
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Ilgalaike apkrova veikiamų   kompozitais armuotų betoninių elementų deformacijų augimą ribojančių   alternatyvių armavimo būdų efektyvumo analizė
24.
Aurimas Šiukščius
Kelių
Ištęstinė
Įmonės, finansuojančios   doktoranto studijas, lėšomis
Kelio konstrukcijos   funkcionavimo užtikrinimas laiduojant sankasos pylimo stabilumą panaudojant   geoarmatūrą
Mokslo kryptis: transporto   inžinerija
25.
Vytautas Dumbliauskas
Miestų statybos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
„Statyk ir važiuok“ sistemos sąveikos modeliavimas   ir analizė
26.
Vadim Nikitin
Transporto technologinių įrenginių
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Transporto priemonės technologinio įrenginio   kūrimas ir hidrodinaminių ir termodinaminių procesų tyrimas
27.
Anrieta Dudoit
Aviacijos prietaisų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Oro transporto laisvųjų maršrutų formavimo   metodikos tyrimai
28.
Mantas Felneris
Automobilių transporto
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Iš dumblių biomasės gautų   biodegalų taikymo vidaus degimo variklyje tyrimas
29.
Romualdas Juknelevičius
Automobilių transporto
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Biodyzelino ir vandenilio   panaudojimo slėginio uždegimo variklyje galimybių tyrimas
Mokslo kryptis: medžiagų   inžinerija
30.
Mindaugas Macijauskas
Statybinių medžiagų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Cementinių sistemų, modifikuotų cheminiais ir mineraliniais priedais,   reologinių savybių tyrimai
31.
Deividas Mizeras
Medžiagotyros ir suvirinimo
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Metalo ir apdailinių   keramikų sąsajų savybių tyrimai
32.
Arūnas Kremensas
Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Daugiafunkcinių statybinių biokompozitų iš vietinių atsinaujinančių   išteklių kūrimas ir tyrimai
33.
Aurimas Rutkauskas
Statybinių medžiagų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Mineralinių priedų poveikis   betono atsparumui šarminei korozijai
34.
Daiva Misiovič
Termoizoliacijos mokslo institutas Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Agresyvių veiksnių poveikio   polimerinių termoizoliacinių medžiagų ilgalaikiškumui ir pastato energiniam   naudingumui tyrimai
Mokslo kryptis: mechanikos   inžinerija
35.
Gediminas Gaidulis
Biomechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Širdies kraujotakos   sistemos audinių struktūrų skaitinis modeliavimas
36.
Miglė Staškūnienė
Grafinių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Neniutoninio skysčio tėkmės   modeliavimas aortoje
37.
Giedrė Giraitytė
Medžiagų atsparumo ir teorinės mechanikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Dvimačių ir trimačių   struktūrų formavimas dalelėmis
38.
Andrius Dzedzickis
Mechatronikos ir robotikos
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto   lėšomis
Atominių jėgų mikroskopo   jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių savybių tyrimas
39.
Andrius Čeponis
Informacinių sistemų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Energijos surinkimo iš   aplinkos, naudojant pjezoelektrines sistemas, tyrimas
40.
Donatas Lukšys
Biomechanikos
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų   lėšomis
Žmogaus biomechanikos   motorinių sutrikimų diagnostikos sistemos kūrimas ir tyrimas taikant   skaitinius metodus

Priimtųjų į doktorantūrą informatikos inžinerijos mokslo kryptyje 2014 metais sąrašas

Primtųjų į doktorantūrą informatikos inžinerijos mokslo kryptyje 2014 metais sąrašas                  
  
Eil. Nr.
  
  
Vardas, pavardė
  
  
Katedra (padalinys)
  
  
Studijų forma
  
  
Finansavimo forma
  
  
Tematikos pavadinimas
  
  
Mokslo kryptis: informatikos inžinerija
  
1.
Vitalijus Gurčinas
Informacinių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Dirbtinio intelekto metodų taikymas   nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimui
2.
Dmitrij Olifer
Grafinių sistemų
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Grafų teorijos taikymas informacijos saugą   reglamentuojančių dokumentų reikalavimų susiejimui, analizei ir vizualizavimui
3.
Roma Oškutienė
Informacinių sistemų
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
Automatizuota struktūrizuotų duomenų gavyba   iš naudotojų pagalbos tinklalapių

Priėmimo į doktorantūrą 2013 m. taisyklės

PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus
2013 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 491
 

PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ) 2013 M. TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2013 m. taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2013 m., priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 4. Priėmimą į menotyros, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas abiejų universitetų tarpusavyje suderinta tvarka ir papildomai nustatytais bei paskelbtais terminais.
II. Priėmimo tvarka
6. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją:
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kokio pasirengimo asmenys priimami
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
 
 
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
 Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
7. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP +0,5 × SĮV +0,25 × PK,
 
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo):
a)      straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 1 balas;
b)      straipsnis kitame mokslo leidinyje – 0,5 balo;
c)      straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,25 balo, o jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas).
Baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
 
čia n – dalykų skaičius, DP – dalykų pažymiai, DK – dalykų kreditai.
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama pretendento mokslinė kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamą mokslo kryptį, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
8. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
9.Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas
2013-06-06, 10.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
 
2013-06-13, 10.00 val. – 2013-06-28, 12.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems*:
 
2013-07-01, 8.15–13.00 val.
a) statybos inžinerija
8.15 val., SRC, 0301 auditorija
b) medžiagų inžinerija
9.30 val., SRL-I, 104 auditorija
c) vadyba
9.30 val., SRC, 0603 auditorija
d) elektros ir elektronikos inžinerija
10.00 val., SRC, 0306 auditorija
e) mechanikos inžinerija
10.00 val. SRL-I, 217 auditorija
f) ekonomika
11.00 val., SRC, 0618 auditorija
g) transporto inžinerija
11.30 val., SRC, 0305 auditorija
h) menotyra
12.30 val., SRC, 0307 auditorija
i) informatikos inžinerija*
Bus nustatyta vėliau*
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų pirmininkai ir mokslo prorektorius apibendrina priėmimo į doktorantūrą rezultatus*
 
 
2013-07-01, 13.00 val., SRC, 516 kab.
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
 
2013-07-02, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
Iki 2013-07-02, 15.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
 
2013-07-03, 11.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2013-07-03, 13.00–16.30 val.;
2013-07-04, 9.00–11.30; 12.00–16.30 val.;
2013-07-05, 9.00–11.30 val.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
10. Pateikiami dokumentai:
2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą
3. Gyvenimo aprašymas
4. Mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijos
5. Mokslo darbų sąrašas ir darbų kopijos, o jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas
6. Banko kvitas arba pavedimo kopija apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką
7. Anketa su nuotrauka (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
8. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
9. Socialinio draudimo pažymėjimas, jei jį turi
10. Prašymas skirti bendrabutį, jei reikia
11. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti
** Prašyme gali būti nurodytos ne daugiau kaip dvi disertacijų temos mažėjančio prioriteto tvarka.
11. Nustatytos formos prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su doktorantais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Pagal aukščiausią konkursinį balą sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
III. STUDIJŲ KAINA
12.Stojantys į doktorantūrą Lietuvos Respublikos piliečiai įmoka 50,00 Lt. Stojantys į doktorantūrą užsienio šalių piliečiai įmoka 150,00 EUR. Užsienio šalių piliečiai už dokumentų tvarkymą ir administravimą (mokestis vienkartinis) įmoka 200,00 EUR.
13. Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU, gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750, įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 102918, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
14. Metinė doktorantūros studijų kaina Europos Sąjungos šalių piliečiams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2013 m.:
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
17 480,00
11 653,00
Socialiniai mokslai
17 000,00
11 333,00
Humanitariniai mokslai
17 000,00
11 333,00
15. Metinė doktorantūros studijų kaina ne Europos Sąjungos šalių piliečiams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2013 m.:
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
28 250,00
18 833,00
Socialiniai mokslai
28 250,00
18 833,00
Humanitariniai mokslai
28 250,00
18 833,00
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Priėmimą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura.Stojančiųjųdokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–14.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
17. Jei pasibaigus priėmimui į doktorantūrą lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
18. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
_________________

Priėmimo į doktorantūrą 2013 m. taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje

PATVIRTINTA
Kauno technologijos universiteto
rektoriaus 2013 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. A-268.

         
 
PRIĖMIMO Į DOKTORANTŪRĄ DATOS:
 
Eil.
Nr.
Priėmimo į doktorantūrą procedūros
Datos ir terminai
 
1.
Konkurso į doktorantūrą skelbimas
2013-06-03
2.
Prašymų leisti dalyvauti konkurse priėmimo registracija
2013-06-04 – 2013-06-28, 12 val.
 3.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2013-06-28 14 – 15 val.
 4.
Apeliacijų skelbimas**
2013-06-28, 15.30 val.;
5.
Doktorantūros komitetų posėdžiai*
2013-07-02, 8 val.;
2013-07-03, 9 val.
6.
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2013-07-02, 17 val.;
2013-07-03, 16 val.,
7.
Apeliacijų priėmimas ir nagrinėjimas**
2013-07-03, 8 – 10 val.;
2013-07-04, 8 – 10 val.,
8.
Apeliacijų skelbimas**
2013-07-03, 16 val.;
2013-07-04, 16 val.,
9.
Priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas
2013-07-05, 13 val.
10.
Sutarčių pasirašymas su priimtaisiais į doktorantūrą***
2013-08-26 – 2013-08-29, 8 – 17 val.
2013-08-30, 8 – 15.00 val.
 
*Humanitarinių mokslų srities doktorantūros ir socialinių mokslų srities doktorantūros komitetai  dirba 2013-07-03 nuo 9 val., fizinių ir technologijos mokslų sričių doktorantūros komitetai dirba 2013-07-02 nuo 8 val.
Priėmimo į doktorantūrą komitetų posėdžiuose dalyvauja stojantieji.
**Apeliacijos dėl neteisingo duomenų įvertinimo priimamos prieš kandidatų atranką, apeliacijos dėl priėmimo – po doktorantūros komiteto posėdžio.
Pastaba.Jeigu po priėmimo lieka laisvų vietų, rugsėjo-lapkričio mėn. gali būti skelbiamas papildomas priėmimas (-ai). Pirmas papildomas priėmimas vyktų 2013 m. rugsėjo 17 d.
 
 1. Stojantieji į doktorantūrą turi pateikti šiuos dokumentus:
–           rektoriaus vardu parašytą prašymą, kuriame nurodyta mokslo kryptis ir finansavimo forma;
–           paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
–           gyvenimo aprašymą;
–           magistro arba jį atitinkančios kvalifikacijos mokslo baigimo diplomą su jo priedu (originalus ir kopijas (originalai iš karto grąžinami), Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą;
–           mokslo krypties dviejų mokslininkų rekomendacijas;
–           mokslo darbų sąrašą ir jų atspaudus, o jei tokių darbų nėra, – mokslinį referatą, kurio tema pasirenkama pagal disertacijų tematikos konkurso rezultatus;
–           kitus, stojančiojo nuomone, svarbius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą apie išlaikytus doktorantūros lygio egzaminus, įvairių kursų baigimo pažymėjimus ir pan.
 1. Įformindami priėmimą stojantieji taip pat gali pateikti prašymą skirti bendrabutį, prašymą skirti paskolą studijų įmokoms mokėti.
 
 
 KONKURSINIO BALO SANDARA
 
 1. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą sudaro magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinkančios kvalifikacijos suteikimą patvirtinančio diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir mokslinės veiklos (publikacijų arba mokslinio referato, mokslinės patirties, mokslininkų rekomendacijų bei pokalbio) įvertinimų pagal dešimtbalę sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Svertinių koeficientų reikšmes nustato doktorantūros komitetai.
 2. Konkursinis balas stojant į doktorantūrą (KBD) apskaičiuojamas pagal stojančiojo magistro kvalifikacinio laipsnio ar jį atitinančią kvalifikaciją patvirtinančio diplomo priedėlio bei mokslinės veiklos rodiklių duomenis. Jį sudaro diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio (VS), mokslinės patirties (Mm), mokslininkų rekomendacijų (Mr) bei pokalbio (Md) įvertinimų* pagal dešimtbalę vertinimo sistemą, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma.
*(Mm) – mokslinė patirtis pagal dešimtbalę sistemą (publikacijos, įvertintos taškais pagal galiojančią Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintą mokslinės produkcijos vertinimo metodiką, arba mokslinis referatas ir kita mokslinė patirtis, ir mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas doktorantūros tematikai;
(Mr) – mokslininkų rekomendacijų svarumas ir objektyvumas pagal dešimtbalę sistemą;
(Md) – pokalbio metu parodytų mokslo krypties, į kurią stojama, mokslinių problemų supratimo, motyvacijos, gebėjimo formuluoti atsakymus (ir užsienio kalba) įvertinimas pagal dešimtbalę sistemą.
 1. Aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašytų įvertinimų svertinis vidurkis (VS) pagal dešimtbalę sistemą apskaičiuojamas taip:
 
čia DPi – i-ojo aukštojo mokslo baigimo diplomo priedėlyje įrašyto dalyko balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; ki – šio dalyko apimtis kreditais; n – aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodytų dalykų skaičius.
Konkursinis balas (KBD) apskaičiuojamas, susumavus konkursinių dedamųjų balų pagal dešimtbalę vertinimo sistemą ir svertinių koeficientų, pateiktų lentelėje, sandaugas, t. y.
 
 
čia EPj – j-osios konkursinės dedamosios ( VS , M, Mr  ir  Md) balas pagal dešimtbalę vertinimo sistemą; EKj – j-osios konkursinės dedamosios svertinis koeficientas; 
m – konkursinių dedamųjų, iš kurių formuojamas konkursinis balas, skaičius.
 1. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima (prioriteto tvarka) tas stojantysis, kurio: 1) diplomo priedėlio pažymių svertinio vidurkio ir svertinio koeficiento sandauga yra didesnė; 2) baigiamojo darbo įvertinimas yra aukštesnis. Galutinį sprendimą priima mokslo krypties doktorantūros komitetas.

Papildomo priėmimo į doktorantūrą 2013 metais taisyklės

Papildomo priėmimo į doktorantūrą 2013 metais taisyklės
 

PAPILDOMO PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ) 2013 M. TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Papildomo priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2013 m. taisyklės nustato asmenų, stojančių į pagrindinio priėmimo metu neužpildytas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų vietas 2013 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Papildomas priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 4. Papildomą priėmimą į menotyros, vadybos, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Papildomą priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas abiejų universitetų tarpusavyje suderinta tvarka ir papildomai nustatytais bei paskelbtais terminais.
II. PRIĖMIMO TVARKA
6. Į doktorantūrą priimami asmenys, įgiję atitinkamos mokslo krypties kvalifikaciją:
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kokio pasirengimo asmenys priimami
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
 
 
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą papildomas priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
7. Į mokslo krypties doktorantūros studijas stojantieji priimami konkurso būdu pagal konkursinį balą. Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP +0,5 × SĮV +0,25 × PK,
 
čia MP – paskelbtų arba priimtų spausdinti atitinkamos mokslo krypties mokslinių publikacijų įvertinimas balais (iš viso ne daugiau kaip 2,5 balo):
a)      straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 1 balas;
b)      straipsnis kitame mokslo leidinyje – 0,5 balo;
c)      straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,25 balo, o jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas – iki 0,25 balo (referatą vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas).
Baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
 
,
čia n – dalykų skaičius, DP – dalykų pažymiai, DK – dalykų kreditai.
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, įvertinimas balais (iki 10 balų). Per pokalbį įvertinama pretendento mokslinė kvalifikacija, mokslinė patirtis, pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamą mokslo kryptį, pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos, gebėjimas atsakyti į klausimus užsienio kalba. Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 4 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą.
8. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
9. Papildomo priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos:
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Disertacijų temų sąrašų skelbimas
2013-08-27, 13.00 val.
Prašymų dalyvauti papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
 
2013-08-27, 13.00 val.–2013-08-29, 14.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems (posėdžiai vyks, jei atitinkamoje mokslo kryptyje bus pateikti prašymai dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse)*:
 
2013-08-30, 8.15–10.00 val.
a) statybos inžinerija
8.30 val., SRC, 0301 auditorija
b) medžiagų inžinerija
9.00 val., SRL-I, 104 auditorija
c) vadyba
9.00 val., SRC, 0603 auditorija
d) elektros ir elektronikos inžinerija
9.30 val., SRC, 0306 auditorija
e) mechanikos inžinerija
9.30 val. SRL-I, 217 auditorija
f) ekonomika
9.30 val., SRC, 0618 auditorija
g) transporto inžinerija
9.30 val., SRC, 0305 auditorija
h) menotyra
9.30 val., SRC, 0307 auditorija
i) informatikos inžinerija*
Priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka*
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų pirmininkai ir mokslo prorektorius apibendrina papildomo priėmimo į doktorantūrą rezultatus*
 
 
2013-08-30, 10.00 val., SRC, 516 kab.
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
 
2013-08-30, 11.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
Iki 2013-08-30, 13.30 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
 
2013-08-30, 15.30 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2013-09-03, 9.00–16.30 val.;
2013-09-04, 9.00–11.30; 12.00–16.30 val.;
2013-09-05, 9.00–11.30; 12.00–16.30 val.;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą papildomas priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
10. Pateikiami dokumentai:
1. Prašymas** (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą
3. Gyvenimo aprašymas
4. Mokslo krypties, į kurią stojant teikiamas prašymas, dviejų mokslininkų rekomendacijos
5. Mokslo darbų sąrašas ir darbų kopijos, o jei tokių darbų nėra – mokslinis referatas
6. Banko kvitas arba pavedimo kopija apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką
7. Anketa su nuotrauka (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
8. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
9. Socialinio draudimo pažymėjimas, jei jį turi
10. Prašymas skirti bendrabutį, jei reikia
11. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti
** Stojantieji į doktorantūros vietas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas finansuojamas doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
11. Nustatytos formos prašymą dalyvauti papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas nenagrinėjamas. Visi stojantieji privalo atvykti į mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdį, skirtą papildomam priėmimui į doktorantūrą. Atskirais atvejais dėl stojančiojo dalyvavimo papildomo priėmimo į doktorantūrą posėdyje sprendžia mokslo krypties doktorantūros komitetas. Įvykus pokalbiui su doktorantais, mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Pagal aukščiausią konkursinį balą sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė. Jei pakviestieji studijuoti nustatytais terminais nepasirašo studijų sutarties, pakvietimas studijuoti nebegalioja, o atsilaisvinusios vietos perkeliamos į kitą priėmimo etapą.
III. STUDIJŲ KAINA
12.Stojantys į doktorantūrą Lietuvos Respublikos piliečiai įmoka 50,00 Lt. Stojantys į doktorantūrą užsienio šalių piliečiai įmoka 150,00 EUR. Užsienio šalių piliečiai už dokumentų tvarkymą ir administravimą (mokestis vienkartinis) įmoka 200,00 EUR.
13. Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik nurodytuose bankuose. Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU, gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012 arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750, įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 102918, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas. Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
14. Metinė doktorantūros studijų kaina Europos Sąjungos šalių piliečiams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2013 m.:
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
17 480,00
11 653,00
Socialiniai mokslai
17 000,00
11 333,00
Humanitariniai mokslai
17 000,00
11 333,00
15. Metinė doktorantūros studijų kaina ne Europos Sąjungos šalių piliečiams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2013 m.:
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
28 250,00
18 833,00
Socialiniai mokslai
28 250,00
18 833,00
Humanitariniai mokslai
28 250,00
18 833,00
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Papildomą priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt; interneto svetainėhttp://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Stojančiųjųdokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.30–16.30 val., V 8.30–14.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
17. Jei pasibaigus papildomam priėmimui į doktorantūrą lieka laisvų vietų, gali būti skelbiamas dar vienas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
18. Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta papildomo priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
_________________

2013 m. priimamų doktorantų disertacijų tematikos

2013 metais papildomai priimamų doktorantų disertacijų tematikos

2013 metais papildomai priimamų doktorantų disertacijų tematikos
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų skaičius
Tematika
Numatomas vadovas
finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (nuolatinės studijos)
Pavadinimas
Kodas
Nuolatinės studijos
Ištęstinės studijos
Ekonomika
04S
Lietuvos socialinių tyrimų centras
1
Darbo vietų struktūra ir jų kokybės įtaka šalies ekonomikos raidai
doc. dr. Boguslavas Gruževskis
Statybos inžinerija
02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Bėgių kelio geometrinių parametrų įtaka traukinių greičiui
prof. dr. Alfredas Laurinavičius
Informatikos inžinerija
07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Žiniomis grindžiamų verslo procesų modeliavimas ir simuliacija
prof. dr. Olegas Vasilecas
Mechanikos inžinerija
09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
Vibroakustinių ir vibroizoliacinių sistemų tyrimai
prof. dr. Mindaugas Jurevičius

Doktorantūros vietų skaičius

Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir institucijoms, su kuriomis Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra įgijęs doktorantūros teisę, skirtų studijų vietų, į kurias 2013 metais priimami doktorantai, paskirstymo pagal mokslo kryptis sąrašas
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų  doktoranto ar įmonės, finansuojančios doktoranto studijas, lėšomis, skaičius
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Menotyra 03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
1
 –
 –
neribojamas
neribojamas
Klaipėdos universitetas
1
 –
 –
 
 
Vadyba 03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2
2
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Ekonomika 04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2
2
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
1
– 
 –
 
 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
1
– 
 –
 
 
Elektros ir elektronikos inžinerija 01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3
 1
 –
neribojamas
neribojamas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
 –
 –
 
 
Statybos inžinerija 02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
7
1
2
 –
neribojamas
neribojamas
Transporto inžinerija 03T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4
 1
 –
neribojamas
neribojamas
Aleksandro Stulginskio universitetas
1
 –
 
 
Klaipėdos universitetas
1
– 
 –
 
 
Informatikos inžinerija 07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Kauno technologijos universitetas
6
 –
  neribojamas
 –
Medžiagų inžinerija 08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Mechanikos inžinerija 09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5
1
 –
neribojamas
neribojamas

Doktorantūros vietų skaičius (papildomas priėmimas)

Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų  doktoranto ar įmonės, finansuojančios doktoranto studijas, lėšomis, skaičius
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Menotyra 03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
 –
 –
 –
neribojamas
neribojamas
Klaipėdos universitetas
 
 
 
 
 
 
Vadyba 03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
 –
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Ekonomika 04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
 –
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
1
– 
 –
 
 
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
 
 
 
 
 
Elektros ir elektronikos inžinerija 01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
  –
 –
neribojamas
neribojamas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
 
 
 
 
 
 
Statybos inžinerija 02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  1
 –
 –
 –
neribojamas
neribojamas
Transporto inžinerija 03T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
  –
 –
neribojamas
neribojamas
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
 
   
 
 
Klaipėdos universitetas
 
 
 
 
 
 
Informatikos inžinerija 07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Kauno technologijos universitetas
 
 
 
 
 
 
Medžiagų inžinerija 08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 –
– 
 –
neribojamas
neribojamas
Mechanikos inžinerija 09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 1
 –
 –
neribojamas
neribojamas

Stojančiųjų į doktorantūrą 2013 metais prioritetinė eilė

Stojančiųjų į doktorantūrą 2013 metais prioritetinė eilė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Martynas Mankus
 _________________
2. Violeta Lakštauskienė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Aušra Kudlaitė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
1. Antanas Stančius
_________________
2. Kristina Kontvainienė
 
Mokslo kryptis
Vadyba (03S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Eglė Duksaitė
2. Rūta Mikštienė
_______________
3. Danguolė Oželienė
 
Mokslo kryptis
Vadyba (03S)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Indrė Lukošienė
2. Eigirdas Žemaitis
 
Mokslo kryptis
Vadyba (03S)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Milda Matulaitytė-Feldhausen
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Neringa Slavinskaitė
2. Alfredas Lukaševičius
_______________
3. Viktoras Pocius
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Rimvydas Labanauskis
2. Piotr Filipovič
_______________
3. Dainora Gedvilaitė
4. Dainius Butautas
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
1. Virginia Namiotko
 
Mokslo kryptis
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
3
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Donatas Uznys
2. Audrius Lučinskis
3. Tomas Cuzanauskas
_________________
4. Nikolaj Kovaliov
 
Mokslo kryptis
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Dovilė Kurpytė
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
7
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Siūloma priimti:
1. Ieva Jackutė
2. Justas Čerkauskas
3. Tomas Merkevičius
4. Edgaras Atutis
5. Tomas Šlivinskas
6. Agnė Gervytė
_________________
 Siūloma nepriimti:
7. Tomas Lenkimas
8. Inga Veteikytė
9. Agata Šlečkuvienė
10.  Audrius Ruzgys
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Ovidijus Šernas
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Vaidotas Gelažius
2. Arvydas Rimkus
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Mantas Atutis
2. Martynas Gedaminskas
3. Kristina Čiplytė
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Loreta Levulytė
2. Ramūnas Kikutis
3. Deividas Navikas
4. Andrius Ružinskas
_________________
5. Anrieta Dudoit
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Ugnius Ragauskas
__________________
2. Algimantas Stanislovaitis
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
1. Irena Kanapkienė
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
1. Ingrida Gudaitytė
 
Mokslo kryptis
Medžiagų inžinerija (08T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
3
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Agnė Kairytė
2. Evaldas Šemelis
3. Aurelijus Daugėla
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
5
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Oleg Ardatov
2. Artūras Linkel
3. Karolis Januševičius
4. Valdemar Prokopovič
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
1. Justinas Račkauskas

Priimtųjų į doktorantūrą 2013 metais sąrašas

Priimtųjų į VGTU doktorantūrą 2013 metais sąrašas
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra (padalinys)
Mokslo kryptis
Studijų forma
Finansavimo forma
1.
Martynas Mankus
 
Architektūros pagrindų ir teorijos
Menotyra
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
2.
Aušra Kudlaitė
 
Architektūros pagrindų ir teorijos
Menotyra
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
3.
Eglė Duksaitė
 
Socialinės ekonomikos ir vadybos
Vadyba
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
4.
Rūta Mikštienė
 
Transporto vadybos
Vadyba
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
5.
Indrė Lukošienė
 
Socialinės ekonomikos ir vadybos
Vadyba
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
6.
Eigirdas Žemaitis
 
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Vadyba
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
7.
Milda Matulaitytė-Feldhausen
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Vadyba
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
8.
Neringa Slavinskaitė
Įmonių ekonomikos ir vadybos
Ekonomika      
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
9.
Alfredas Lukaševičius
Finansų inžinerijos
Ekonomika      
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
10.
Rimvydas Labanauskis
Verslo technologijų
Ekonomika      
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
11.
Piotr Filipovič
Finansų inžinerijos
Ekonomika      
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
12.
Donatas Uznys
Automatikos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
13.
Audrius Lučinskis
Elektrotechnikos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
14.
Tomas Cuzanauskas
Telekomunikacijų inžinerijos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
15.
Dovilė Kurpytė
Elektroninių sistemų
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
16.
Ieva Jackutė
Statybos technologijos ir vadybos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
17.
Justas Čerkauskas
Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
18.
Tomas Merkevičius
Tiltų ir specialiųjų statinių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
19.
Edgaras Atutis
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
20.
Tomas Šlivinskas
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
21.
Agnė Gervytė
Statybinės mechanikos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
22.
Ovidijus Šernas
Kelių
Statybos inžinerija
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
23.
Vaidotas Gelažius
Tiltų ir specialiųjų statinių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
24.
Arvydas Rimkus
Tiltų ir specialiųjų statinių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
25.
Mantas Atutis
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
26.
Martynas Gedaminskas
Kelių
Statybos inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
27.
Kristina Čiplytė
Kelių
Statybos inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
28.
Loreta Levulytė
Automobilių transporto
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
29.
Ramūnas Kikutis
Aviacijos prietaisų
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
30.
Deividas Navikas
Transporto technologinių įrenginių
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
31.
Andrius Ružinskas
Transporto technologinių įrenginių
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
32.
Ugnius Ragauskas
Aviacinės mechanikos
Transporto inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
33.
Agnė Kairytė
Termoizoliacijos mokslo institutas, Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
34.
Evaldas Šemelis
Statybinių medžiagų
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
35.
Aurelijus Daugėla
Statybinių medžiagų
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
36.
Oleg Ardatov
Biomechanikos
Mechanikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
37.
Artūras Linkel
Biomechanikos
Mechanikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
38.
Karolis Januševičius
Pastatų energetikos
Mechanikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
39.
Valdemar Prokopovič
Mašinų gamybos
Mechanikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
40.
Justinas Račkauskas
Medžiagų atsparumo
Mechanikos inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis

Priimtųjų į doktorantūrą 2013 metais 07T sąrašas

Priimtųjų į doktorantūrą 2013 metais 07T sąrašas
Vardas, pavardė
Katedra (padalinys)
Mokslo kryptis
Studijų forma
Finansavimo forma
Tematikos pavadinimas
Leonardas Marozas
Grafinių sistemų
Informatikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Judančių asmenų atpažinimas taikant biometrinius akių rainelės bei veido požymių analizės metodus
 

Priėmimo į doktorantūrą dokumentai

Priėmimo į doktorantūrą 2012 metais taisyklės

Priėmimo į doktorantūrą 2012 metais taisyklės
                                                                                         PATVIRTINTA
                                                                                         Vilniaus Gedimino technikos universiteto
                                                                                         rektoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 356
                                                                                         (Vilniaus Gedimino technikos universiteto
                                                                                         rektoriaus 2012 m. birželio 21 d. įsakymo
                                                                                         Nr.677 redakcija) 

 

 

 

 

PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ)

2012 METAIS TAISYKLĖS

 
I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2012 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2012 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Priėmimas vykdomas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūros vietas.
 3. Doktoranto studijos gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 4. Priėmimą į menotyros, vadybos ir administravimo, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo Vilniaus Gedimino technikos universiteto atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose priėmimo taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas abiejų universitetų tarpusavyje suderinta tvarka ir papildomai nustatytais ir paskelbtais terminais.
 
II. Priėmimo tvarka
 
     6.      Doktorantūros mokslo krypčių sąrašas
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kokio pasirengimo asmenys priimami
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba ir administravimas
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos,  elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
 
 
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 
7. Atrankos kriterijai
 • Stojančiojo mokslinės veiklos rezultatai (paskelbti arba priimti spausdinti straipsniai, pranešimai konferencijose, jų atitiktis numatomai disertacijos tematikai).
 • Stojančiojo studijų magistrantūroje ar vienpakopėse studijose įvertinimų svertiniai vidurkiai ir baigiamojo darbo įvertinimas.
 • Mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas pasirinktai tematikai.
 • Mokslininkų rekomendacijos.
 • Pokalbio metu įvertintas doktoranto pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje ir jo užsienio kalbų žinios.
 
8. Konkursinio balo sandara
Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP + SĮV + PK,
 
čia MP – skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas balais (iš viso ne daugiau kaip 5 balai):
a)      straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai;
b)      straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas;
c)      straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo arba mokslinis referatas (iki 0,5 balo, vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas).
Baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
,
čia n – dalykų skaičius, DP – dalykų pažymiai, DK – dalykų kreditai.
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, kurio metu įvertinami pretendento pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas, įvertinimas balais (iki 5 balų). Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 2 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą. Tokiu atveju gali būti skelbiamas papildomas priėmimas į doktorantūrą.
 
 
9. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 
10. Priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas
2012-03-21
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
2012-03-21–2012-04-15
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas
2012-06-01, 10.00 val.
Prašymų dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2012-06-11, 10.00 val.–2012-06-28, 13.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems*:
2012-06-29, 8.15–13.00 val.
a) statybos inžinerija
8.15 val., SRC, 0301 auditorija
b) medžiagų inžinerija
9.30 val., SRL-I, 104 auditorija
c) vadyba ir administravimas
9.30 val., SRC, 0603 auditorija
d) elektros ir elektronikos inžinerija
10.00 val., SRC, 0306 auditorija
e) mechanikos inžinerija
10.00 val. SRL-I, 217 auditorija
f) ekonomika
11.00 val., SRC, 0618 auditorija
g) transporto inžinerija
11.30 val., SRC, 0305 auditorija
h) menotyra
12.30 val., SRC, 0307 auditorija
i) informatikos inžinerija*
Bus nustatyta vėliau*
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų pirmininkai ir mokslo prorektorius apibendrina priėmimo į doktorantūrą rezultatus*
2012-06-29, 13.00 val., SRC, 516 kab.
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
2012-07-02, 10.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
Iki 2012-07-02, 15.00 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
2012-07-03, 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2012-07-03, 13.00–16.30 val.;
2012-07-04, 9.00–11.30; 12.00–16.30 val.;
2012-07-05, 9.00–11.30 val.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 
11. Pateikiami dokumentai
1. Prašymas** (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą
3. Gyvenimo aprašymas
4. Dviejų pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
5. Mokslo darbų sąrašas ir darbų kopijos arba mokslinis referatas
6. Banko kvitas arba pavedimo kopija apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką
7. Anketa su fotonuotrauka (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
8. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
9. Socialinio draudimo pažymėjimas, jei jį turi
10. Prašymas skirti bendrabutį, jei reikia
11. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti
Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas nenagrinėjamas
** Prašyme gali būti nurodytos ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikos prioriteto tvarka.
 
 
12. Priėmimo eiga
Nustatytos formos prašymą dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Doktorantūros skyriui. Įvykus pokalbiui su doktorantais, vadovaudamasis atrankos kriterijais mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Pagal aukščiausią konkursinį balą sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė.
 
13. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai
Stojantys į doktorantūrą Lietuvos Respublikos piliečiai įmoka 50,00 Lt. Stojantys į doktorantūrą užsienio šalių piliečiai įmoka 150,00 EUR. Užsienio šalių piliečiai už dokumentų tvarkymą ir administravimą (mokestis vienkartinis) įmoka 200,00 EUR.
Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik toliau nurodytuose bankuose.
Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU, gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750, įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 102918, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.
Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 
14. Metinė doktorantūros studijų kaina
Metinė studijų kaina doktorantams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 metais savo lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, nustatyta Vilniaus Gedimino technikos universiteto senato 2012 m. sausio 31 d. posėdžio nutarimu Nr. 55-3.5 „Dėl studijų kainų, nustatomų įstojusiems 2012 metais į Vilniaus Gedimino technikos universiteto trečiosios pakopos studijas, tvirtinimo“:
 
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
18 270,00
9 000,00
Socialiniai mokslai
12 000,00
6 000,00
Humanitariniai mokslai
18 270,00
10 000,00
 
15. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas
Priėmimą organizuoja Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštasdoktor@vgtu.lt, interneto svetainė http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.30 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
 
16. Kita informacija
Jei pasibaigus priėmimui į doktorantūrą lieka laisvų doktorantūros vietų, gali būti skelbiamas papildomas priėmimo į doktorantūrą konkursas.
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
____________

Papildomo priėmimo į doktorantūrą 2012 metais taisyklės

Papildomo priėmimo į doktorantūrą 2012 metais taisyklės
 
PATVIRTINTA
Vilniaus Gedimino technikos universiteto rektoriaus
2012 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 800
 
 
 
 

  

PAPILDOMO PRIĖMIMO Į TREČIOSIOS PAKOPOS STUDIJAS (DOKTORANTŪRĄ)

2012 METAIS TAISYKLĖS

 

I.   BENDROSIOS NUOSTATOS

 
 1. Papildomo priėmimo į trečiosios pakopos studijas (doktorantūrą) 2012 metais taisyklės nustato asmenų, stojančių į pagrindinio priėmimo metu neužpildytas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų vietas 2012 metais, priėmimo sąlygas ir tvarką.
 2. Papildomas priėmimas šiose taisyklėse nurodytose mokslo kryptyse vykdomas į pagrindinio priėmimo metu neužpildytas trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų vietas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis ir į trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų vietas finansuojamas doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis.
 3. Papildomo priėmimo konkursas organizuojamas atskirai į kiekvienos doktorantūros teisę įgijusios partnerinės institucijos nuolatinės ir ištęstinės studijų formos doktorantūrą.
 4. Papildomą priėmimą į menotyros, vadybos ir administravimo, ekonomikos, elektros ir elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, medžiagų inžinerijos, mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūrą vykdo atitinkamų mokslo krypčių doktorantūros komitetai šiose taisyklėse nustatyta tvarka.
 5. Papildomą priėmimą į informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą vykdo Kauno technologijos universiteto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto informatikos inžinerijos mokslo krypties bendras doktorantūros komitetas abiejų universitetų tarpusavyje suderinta tvarka ir papildomai nustatytais ir paskelbtais terminais.
II.    PRIĖMIMO TVARKA
6.      Doktorantūros mokslo krypčių sąrašas
Krypties kodas
Mokslo kryptis
Studijų trukmė, metais
Kokio pasirengimo asmenys priimami
NL
I
03H
Menotyra
4
6
Asmenys, įgiję architektūros, menotyros arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03S
Vadyba ir administravimas
Asmenys, įgiję vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo, ekonomikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
04S
Ekonomika
Asmenys, įgiję ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, sociologijos, statistikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
01T
Elektros ir elektronikos inžinerija
Asmenys, įgiję elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, informatikos, informatikos inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
02T
Statybos inžinerija
Asmenys, įgiję statybos inžinerijos, saugos inžinerijos, geologijos, medžiagų mokslo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
03T
Transporto inžinerija
Asmenys, įgiję transporto inžinerijos, mechanikos inžinerijos, vadybos ir verslo administravimo arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
07T
Informatikos inžinerija*
Asmenys, įgiję informatikos inžinerijos, informatikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
08T
Medžiagų inžinerija
Asmenys, įgiję medžiagų mokslo, pramonės inžinerijos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
09T
Mechanikos inžinerija
 
 
Asmenys, įgiję mechanikos inžinerijos, fizikos, matematikos arba gretimos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkančią kvalifikaciją
Santrumpos: NL – nuolatinės studijos, I – ištęstinės studijos.
* Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą papildomas priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 
 
7. Atrankos kriterijai
 
 • Stojančiojo mokslinės veiklos rezultatai (paskelbti arba priimti spausdinti straipsniai, pranešimai konferencijose, jų atitiktis numatomai disertacijos tematikai).
 • Stojančiojo studijų magistrantūroje ar vienpakopėse studijose įvertinimų svertiniai vidurkiai.
 • Mokslinės kvalifikacijos, mokslinių publikacijų ir mokslinės patirties atitikimas pasirinktai tematikai.
 • Mokslininkų rekomendacijos.
 • Pokalbio metu įvertintas doktoranto pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje ir jo užsienio kalbų žinios.
 
8. Konkursinio balo sandara
Priėmimo į doktorantūrą konkursinį balą KB sudaro:
 
KB = MP + SĮV + PK,
 
čia MP – skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas balais (iš viso ne daugiau kaip 5 balai):
a)      straipsnis mokslo leidinyje, referuojamame Thomson Reuters Web of Knowledge duomenų bazėje – 2 balai;
b)      straipsnis kitame mokslo leidinyje – 1 balas;
c)      straipsnis jaunųjų mokslininkų konferencijos darbų leidinyje arba elektroninėje laikmenoje – 0,5 balo arba mokslinis referatas (iki 0,5 balo, vertina atitinkamos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas).
Baigtų magistrantūros arba joms prilygintų studijų pažymių svertinis vidurkis:
čia n – dalykų skaičius, DP – dalykų pažymiai, DK – dalykų kreditai.
PK – pokalbio mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje, skirtame priėmimui į doktorantūrą, kurio metu įvertinami pretendento pasirengimas ir motyvacija studijuoti atitinkamoje mokslo kryptyje, mokslininkų rekomendacijos, užsienio kalbų mokėjimas, įvertinimas balais (iki 5 balų). Jei pokalbis su pretendentu įvertinamas 2 balais arba mažiau, doktorantūros komiteto sprendimu pretendentas gali būti nerekomenduojamas priimti į doktorantūrą. Tokiu atveju gali būti skelbiamas papildomas priėmimas į doktorantūrą.
 
 9. Pirmenybė surinkus vienodą balų skaičių
Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, aukštesnę vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio skelbtų mokslinių publikacijų įvertinimas yra aukštesnis.
 
10. Papildomo priėmimo į doktorantūrą svarbiausios datos
Priėmimo procedūros
Datos ir terminai
Papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurso skelbimas
2012-08-22
Disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursas
2012-08-22–2012-08-24, 15.00 val.
Disertacijų tematikų sąrašų skelbimas
2012-08-27, 10.00 val.
Prašymų dalyvauti papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurse priėmimas
2012-08-27, 10.00 val.–2012-08-29, 13.00 val.
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų posėdžiai, dalyvaujant stojantiesiems (posėdžiai vyks, jei atitinkamoje mokslo kryptyje bus pateikti prašymai dalyvauti priėmimo į doktorantūrą konkurse)*:
2012-08-30, 8.15–13.00 val.
a) statybos inžinerija
8.15 val., SRC, 0301 auditorija
b) medžiagų inžinerija
9.30 val., SRL-I, 104 auditorija
c) vadyba ir administravimas
9.30 val., SRC, 0603 auditorija
d) elektros ir elektronikos inžinerija
10.00 val., SRC, 0306 auditorija
e) mechanikos inžinerija
10.00 val. SRL-I, 217 auditorija
f) ekonomika
11.00 val., SRC, 0618 auditorija
g) transporto inžinerija
11.30 val., SRC, 0305 auditorija
h) menotyra
12.30 val., SRC, 0307 auditorija
i) informatikos inžinerija*
Priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka*
Mokslo krypčių doktorantūros komitetų pirmininkai ir mokslo prorektorius apibendrina papildomo priėmimo į doktorantūrą rezultatus*
2012-08-30, 13.00 val., SRC, 516 kab.
Pakviestųjų  į doktorantūrą sąrašo (prioritetinės eilės) skelbimas*
2012-08-30, 14.00 val.
Apeliacijų priėmimas*
2012-08-30, 14.00–15.30 val.
Apeliacijų nagrinėjimo rezultatų ir  priimtųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas*
2012-08-31, 10.00 val.
Studijų sutarčių su priimtaisiais į doktorantūrą pasirašymas*
2012-09-03, 10.00 val.–2012-09-04, 16.30 val.;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 * Informatikos inžinerijos mokslo krypties stojančiųjų į doktorantūrą papildomas priėmimas vykdomas šių taisyklių 5 punkte nustatyta tvarka.
 11. Pateikiami dokumentai
1. Prašymas** (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
2. Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, jo priedą (įforminus dokumentus diplomas ir priedas grąžinami); jei diplomas įgytas užsienio universitete, kartu su diplomu pateikiama Studijų kokybės vertinimo centro išduota pažyma apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą
3. Gyvenimo aprašymas
4. Dviejų pasirinktos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos
5. Mokslo darbų sąrašas ir darbų kopijos arba mokslinis referatas
6. Banko kvitas arba pavedimo kopija apie sumokėtą stojamąją studijų įmoką
7. Anketa su fotonuotrauka (http://mokslas.vgtu.lt/doktorantura)
8. Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
9. Socialinio draudimo pažymėjimas, jei jį turi
10. Prašymas skirti bendrabutį, jei reikia
11. Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti
Pateikus ne visus reikalingus dokumentus prašymas nenagrinėjamas
** Stojantieji į doktorantūros vietas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi disertacijų tematikas prioriteto tvarka iš paskelbto disertacijų tematikų sąrašo. Stojantieji į doktorantūros vietas finansuojamas doktoranto lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis prašyme gali nurodyti ne daugiau kaip dvi savo siūlomas disertacijų tematikas (ir galimus vadovus) prioriteto tvarka.
 
12. Priėmimo eiga
Nustatytos formos prašymą dalyvauti papildomo priėmimo į doktorantūrą konkurse (su priedais) pretendentai pateikia Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyriui. Įvykus pokalbiui su doktorantais, vadovaudamasis atrankos kriterijais mokslo krypties doktorantūros komitetas suskaičiuoja kiekvieno pretendento konkursinį balą. Pagal aukščiausią konkursinį balą sudaroma stojančiųjų konkursinė eilė.
 
13. Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai
Stojantys į doktorantūrą Lietuvos Respublikos piliečiai įmoka 50,00 Lt. Stojantys į doktorantūrą užsienio šalių piliečiai įmoka 150,00 EUR. Užsienio šalių piliečiai už dokumentų tvarkymą ir administravimą (mokestis vienkartinis) įmoka 200,00 EUR.
Stojamąją studijų įmoką galima mokėti tik toliau nurodytuose bankuose.
Stojamosios studijų įmokos rekvizitai: gavėjas – VGTU, gavėjo bankas – AB „Swedbank“, sąskaitos Nr. LT32 7300 0100 0245 9012arba AB SEB, sąskaitos Nr. LT39 7044 0600 0031 7750, įmokos pavadinimas – Doktorantūros stojamoji studijų įmoka, įmokos kodas – 102918, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.
Nesumokėjus įmokos ar sumokėjus į kitą sąskaitą stojamoji studijų įmoka neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Pateikusiems prašymus stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
 
14. Metinė doktorantūros studijų kaina
Metinė studijų kaina doktorantams, priimtiems studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete 2012 metais savo lėšomis arba įmonės, kuri finansuoja doktoranto studijas, lėšomis, nustatyta Vilniaus Gedimino technikos universiteto senato 2012 m. sausio 31 d. posėdžio nutarimu Nr. 55-3.5 „Dėl studijų kainų, nustatomų įstojusiems 2012 metais į Vilniaus Gedimino technikos universiteto trečiosios pakopos studijas, tvirtinimo“:
 
Mokslų sritis
Metinė studijų kaina, Lt
Studijų forma
nuolatinės studijos
ištęstinės studijos
Technologijos mokslai
18 270,00
9 000,00
Socialiniai mokslai
12 000,00
6 000,00
Humanitariniai mokslai
18 270,00
10 000,00
 
15. Priėmimo komisijos adresas ir telefonas
Papildomą priėmimą į doktorantūrą organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, jį vykdo mokslo krypčių doktorantūros komitetai. Adresas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Doktorantūros skyrius, 310 kab., Saulėtekio al. 11, LT-10223 Vilnius; tel. (8 5) 274 4956; faksas (8 5) 270 0112; el. paštas doktor@vgtu.lt, interneto svetainėhttp://mokslas.vgtu.lt/doktorantura. Dokumentai priimami darbo dienomis I–IV 8.00–16.30 val., V 8.00–11.00 val., pietų pertrauka 11.30–12.00 val.
 
16. Kita informacija
Visais priėmimo taisyklėse nenumatytais atvejais sprendimus priima rektoriaus įsakymu paskirta papildomo priėmimo į doktorantūrą apeliacijų nagrinėjimo ir ginčytinų klausimų sprendimo komisija.
____________

2012 metais priimamų doktorantų disertacijų tematikos

2012 metais priimamų doktorantų disertacijų tematikos
2012 metais priimamų doktorantų disertacijų tematikos
 
Mokslų sritis
Mokslo kryptis
Institucija
Tematika
Numatomas vadovas
Pavadinimas
Kodas
Pavadinimas
Kodas
Humanitariniai
H000
Menotyra
03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
XVII-XX amž. pr. Lietuvos dvarų sodyba: planavimo ir estetinių bruožų raida
doc. dr. Almantas Liudas Samalavičius
Meninės įtaigos vaidmuo architektūros savitumo formavime
prof. dr. Rimantas Buivydas
Klaipėdos universitetas
Lietuvos saugomų teritorijų  kraštovaizdžio raida
doc. dr. Petras Grecevičius
Socialiniai
S000
Vadyba ir administravimas
03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Biometrinių ir intelektinių technologijų taikymo verslo valdymui tobulinti tyrimai
Research on application of biometrics and intelligent technologies in business management improvement
prof. habil. dr.Artūras Kaklauskas
Šiuolaikinių informacijos ir komunikacijos technologijų poveikio verslui tyrimai
Research on modern ICT effects to business performance
prof. habil. dr. Narimantas Kazimieras Paliulis
Žinių visuomenės kūrimas: internacionalizavimo procesai, technologijų pažanga, inovacijų vadyba
Knowledge society creation: internationalization processes, technological progress, innovation management
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Specialiųjų transporto paslaugų neįgaliesiems (paratransporto) sistemos integravimas į miesto visuomeninio transporto sistemą: valdymo ir sąveikos modeliai
Paratransport (invalid transport) system integration in to municipality transport system: models of interaction and management
prof. habil. dr. Ramūnas Palšaitis
Viešųjų paslaugų valdymo efektyvumo didinimas plėtojant tinklaveiką
Increase of public services management efficiency by development of networking
doc. dr. Živilė Tunčikienė
Tarptautinis marketingas plėtojant inovatyvų verslą
International marketing developing innovative business
prof. dr. Eugenijus Chlivickas
Žmogiškojo kapitalo poveikis darniam organizacijos vystymuisi
The impact of human capital on sustainable development of organization
doc. dr. Renata Korsakienė
Elektroninio verslo sprendimų kompleksinis vertinimas
Complex assessment of e-business solutions
doc. dr. Vida Davidavičienė
Tarptautinės vadybos tobulinimas didinant verslo konkurencingumą: komunikacijos, verslo derybos, tinklaveika
Improvement of  international management to enhance business competitiveness: communications, business negotiations, networking
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Viešojo sektoriaus institucijų funkcijų stochastinis modeliavimas
Stochastic modeling of public institutions functions
doc. dr. Živilė Tunčikienė
Žmogiškųjų išteklių vadybos tobulinimo tyrimai
Research on improvement of the human resources management
prof. dr. Eugenijus Chlivickas
Ekonomika
04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Vertės inžinerija puoselėjant tvarią aktyvų plėtrą
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Dirbtinio intelekto plėtotė ir taikymas finansų inžinerijoje
doc. dr. Jelena Stankevičienė
Šalies mikroekonominių procesų tvarios plėtros galimybių analizė ir įgyvendinimas
prof. habil. dr. Aleksandras Vytautas Rutkauskas
Valstybės skolos vertės valdymas – šalies politinio ir ekonominio savarankiškumo garantija
doc. dr. Algita Miečinskienė
Investavimo į socialiai atsakingą verslą kompleksinio vertinimo modelio sukūrimas
doc. dr. Rima Tamošiūnienė
Šalies tiesioginių užsienio investicijų plėtros strategijos parengimas
doc. dr. Algita Miečinskienė
Aukštųjų technologijų plėtra: tarptautinės ekonomikos ir investicijų aspektai.
prof. habil. dr. Borisas Melnikas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
Europos Sąjungos struktūrinių fondų įtaka Lietuvos regioninės plėtros tvarumui.
prof. habil. dr. Algis Šileika
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Paramos poveikio Lietuvos žemės ūkiui vertinimas
dr. Rasa Melnikienė
Technologijos
T000
Elektros ir elektronikos inžinerija
01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Mechatroninių sistemų su daugiafazėmis elektros pavaromis tyrimas
doc. dr. Andrius Petrovas
Skaitmeninio signalų apdorojimo technologijų kūrimas ir tyrimas neurodegeneracinių ligų simptomams stebėti
dr. Artūras Serackis
Tikimybinių modelių taikymas automatizuotai akių judesių analizei
doc. dr. Darius Miniotas
Elektroninių sistemų našus įgyvendinimas lauku programuojamomis loginėmis matricomis
prof. dr. Dalius Navakauskas
Didelės galios impulsinė sistema biologinių ląstelių nanoporacijos tyrimams
dr. Voitech Stankevič
Nanoelektroninių signalų filtrų kūrimas ir tyrimas
prof. habil. dr. Romualdas Navickas
Belaidžių ir mobilių multimedijos paslaugų patirtos kokybės tyrimai
prof. dr. Šarūnas Paulikas
Mobiliojo ryšio įvairių kartų tinklų apjungimo optimizavimas
doc. dr. Darius Guršnys
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
-
-
Statybos inžinerija
02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Plonasienių plieninių konstrukcijų pusiau standžių mazgų modeliavimas ir projektavimas
doc. dr. Alfonsas Daniūnas
Šaltai formuotų plonasienių plieninių elementų tiesioginis projektavimas taikant kompiuterinį modeliavimą
doc. dr. Alfonsas Daniūnas
Betono elgsenos modeliavimas diskretiniu elementų metodu
doc. dr. Robertas Balevičius
Nanodalelėmis modifikuotų nestandžių dangų konstrukcijų modeliavimas bei taikymas Lietuvos automobilių kelių tiesybai
prof. dr. Donatas Čygas
Polinio pamato tyrimai: galvenos ir polių bendro darbo įtaka laikomajai galiai ir nuosėdžiams
prof. dr. Arnoldas Norkus
Prisitaikančių konstrukcijų optimizavimas: teorija, metodai ir kompiuterinės technologijos
prof. habil. dr. Juozas Atkočiūnas
Skaitinis gelžbetonio diskretaus pleišėjimo modeliavimas
prof. habil. dr. Gintaris Kaklauskas
Lietuvos automobilių kelių priežiūros žiemą optimizavimas
prof. dr. Alfredas Laurinavičius
Automobilių važiavimo greičio kontrolės sistemų diegimo Lietuvos automobilių keliuose tyrimas ir optimizavimas
doc. dr. Audrius Vaitkus
Kooperatyvių daugiakriterinių grupinių sprendimo priėmimo metodų taikymas efektyviems statybos sprendimams priimti
dr. Zenonas Turskis
Ciklinės apkrovos ir atmosferos poveikių veikiamų iš anksto įtemptų gelžbetoninių elementų elgsenos tyrimas
prof. dr. Juozas Valivonis
Urbanistinės ir susisiekimo sistemos plėtros darna
prof. dr. Marija Burinskienė
Logistikos centrų racionalios statybos technologijos ir konstrukcinių sprendimų kompleksinis parinkimas Lietuvoje
prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius
Pajūrio zonos klimatinių poveikių įtakos vėjo jėgainių konstrukcinei elgsenai tyrimas
doc. dr. Gintas Šaučiuvėnas
Mažaenerginių administracinių pastatų kūrimo energinių ypatybių identifikavimas lokaliomis klimatinėmis sąlygomis
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
Transporto inžinerija
03T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Inovatyvių aktyvų saugumą užtikrinančių sistemų bei prevencinių priemonių kelių (geležinkelių) transporte tyrimas
doc. dr. Nijolė Batarlienė
Transporto priemonės rato sąveikos su šlapiu kelio paviršiumi tyrimai (Akvaplanavimo reiškinys)
prof. habil. dr. Marijonas Bogdevičius
Geležinkelio riedmenų važiuoklės ir pakabos dinaminių parametrų įtakos traukinio važiavimo tolygumui tyrimas
doc. dr. Gintautas Bureika
Eismo saugos ir saugumo didinimo efektyvumo tyrimas (valstybinės reikšmės) keliuose, taikant intelektines transporto sistemas
doc. dr. Aldona Jarašūnienė
Kibirkštinio uždegimo variklio ekologinių ir ekonominių parametrų gerinimas naudojant dujų (gamtinių, biodujų) ir vandenilio mišinius
doc. dr. Saugirdas Pukalskas
Automobilių važiavimo apsnigta ir apledėjusia danga dinamikos priklausomybės nuo kelių priežiūros sistemos parametrų modeliavimas
prof. habil. dr. Henrikas Sivilevičius
Gamtai draugiškos oro transporto sistemos ir jos komponenčių tyrimai
prof. habil. dr. Jonas Stankūnas
Aleksandro Stulginskio universitetas
Žemės ūkio transporto priemonių darbo efektyvumo tyrimas
doc. dr. Algirdas Janulevičius
Biodegalais veikiančio dyzelinio variklio darbo proceso gerinimas
prof. dr. Gvidonas Labeckas
Degalų priedų įtakos VDV degimo procesui tyrimas
doc. dr. Stasys Slavinskas
HCCI režimu biodegalais veikiančio variklio darbo proceso tyrimas
doc. dr. Stasys Slavinskas
Klaipėdos universitetas
Heterogeninių (eismo saugumo, valdymo ir kt.) paslaugų teikimas intelektinėse transporto sistemose
doc. dr. Arūnas Andziulis
Sprendimų paramos sistemų pritaikomumo jūrų uosto intermodalinio terminalo heterogeninių paslaugų teikimo mazguose tyrimas
doc. dr. Arūnas Andziulis
Transporto sistemų monitoringo ir optimizavimo priemonių kūrimas pasitelkiant intelektines sistemas
doc. dr. Jolanta Janutėnienė
Laivų dyzelių, dirbančių biodegalais, energetinių bei ekologinių rodiklių matematinis modeliavimas ir optimizavimas
doc. dr. Galina Lebedeva
Kombinuotų laivų jėgainių energetinių bei ekologinių rodiklių eksploatacijos sąlygomis optimizavimas
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
Biodegalų ir LNG panaudojimo Lietuvos laivyne technologijų tyrimai
prof. habil. dr. Sergejus Lebedevas
Uosto infrastruktūros (kanalų ir akvatorijų) optimizavimo, remiantys laivų manevrinėmis galimybėmis, tyrimai
prof. habil. dr. Vytautas Paulauskas
Informatikos inžinerija
07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Programų sistemų inžinerija
prof. dr. Olegas Vasilecas
Valdymo sistemų inžinerija
dr. Algirdas Laukaitis
Valdymo sistemų inžinerija
prof. habil. dr. Romualdas   Baušys
Informacinės sistemos
prof. habil. dr. Antanas Čenys
Informacinės sistemos
prof. dr. Olegas Vasilecas
Informacinės sistemos
dr. Algirdas Laukaitis
Specializuotos programinės priemonės
prof. habil. dr. Genadijus Kulvietis
Specializuotos programinės priemonės
prof. dr. Arnas Kačeniauskas
Medžiagų inžinerija
08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Doktorantūros vieta finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis:
 
Struktūros formavimasis pažangiose ugniai atspariose medžiagose, skirtose eksploatuoti ekstremaliomis sąlygomis
Structure formation in advanced refractory material tailored for extreme condition
dr. Valentin Antonovič
Gniuždomo putplasčio struktūros pokyčių, ilgalaikio stiprumo ir deformatyvumo analizė bei prognozavimas
Analysis and prediction of structure changes, strength and deformability of foam plastic under long-term compression
dr. Saulius Vaitkus
Efektyvių termoizoliacinių medžiagų iš pluoštinių augalų kūrimas ir tyrimas
Development and investigation of efficient thermal insulation from fibrous renewable plants
 doc.  dr. Sigitas Vėjelis
Porėtų intarpų poveikio statybinių kompozitų savybėms tyrimai priklausomai nuo matricos pobūdžio
Research of the influence of porous inserts on the properties of structural composites depending on the character of matrix
 dr. Marijonas Sinica
Jūros vandens poveikis hidrotechninio betono ilgaamžiškumui
Sea water influence on hydrotechnical concrete durability
 doc. dr. Gintautas  Skripkiūnas
Daugiafunkcinių paviršių iš miltelinių medžiagų formavimas ir tyrimas
The formation and research of multifunction coatings from powder materials
dr. Olegas Černašėjus
Mechanikos inžinerija
09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Dalelių formos pusiau analiziniai modeliai ir jų taikymas granulių tėkmės uždaviniams
prof. habil. dr. Rimantas Kačianauskas
Dalelių formos įtaka granulių sistemos elgsenai
dr. Darius Markauskas
Saulės energiją naudojančios mikroklimato sistemos termodinaminio ir funkcinio efektyvumo tyrimas
prof. habil. dr. Vytautas Martinaitis
Poligrafinių mašinų mazgų dinaminių charakteristikų identifikavimas
prof. dr. Rimas Maskeliūnas
Dalelių akustinės tribologijos tyrimai
doc. dr. Vadim Mokšin
Technologinių mašinų rotorinių sistemų sukimosi trajektorijų tyrimai
doc. dr. Mindaugas Jurevičius

Priėmimo į doktorantūrą 2012 m. taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje

Priėmimo į doktorantūrą 2012 m. taisyklės informatikos inžinerijos mokslo kryptyje

Doktorantūros vietų skaičius

Doktorantūros vietų skaičius
Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir institucijoms, su kuriomis Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra įgijęs doktorantūros teisę, skirtų studijų vietų, į kurias 2012 metais priimami doktorantai, paskirstymo pagal mokslo kryptis sąrašas
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų  doktoranto ar įmonės, finansuojančios doktoranto studijas, lėšomis, skaičius
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Menotyra 03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
1
1
neribojamas
neribojamas
Klaipėdos universitetas
1
Vadyba ir administravimas 03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4
neribojamas
neribojamas
Ekonomika 04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4
1
neribojamas
neribojamas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
1
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
1
Elektros ir elektronikos inžinerija 01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
6
neribojamas
neribojamas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
Statybos inžinerija 02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
10
neribojamas
neribojamas
Transporto inžinerija 03T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5
neribojamas
neribojamas
Aleksandro Stulginskio universitetas
1
1
Klaipėdos universitetas
2
1
Informatikos inžinerija 07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
3
neribojamas
neribojamas
Kauno technologijos universitetas
6
4
 
 
Medžiagų inžinerija 08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
4
1
neribojamas
neribojamas
Mechanikos inžinerija 09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
5
neribojamas
neribojamas

Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė

Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė
Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Indrė Kačinskaitė
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Gytis Oržikauskas
 
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Erika Brinkytė
 
 
Mokslo kryptis
Vadyba ir administravimas (03S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Kęstutis Peleckis
 2. Jolanta Sabaitytė
 3. Rasa Pališkienė
 4. Alina Verseckienė
__________________________
    5.   Rūta Mikštienė
    6.   Rasma Janeliūnienė
 
Mokslo kryptis
Vadyba ir administravimas (03S)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Bahman Peyravi
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Nijolė Maknickienė
 2. Indrė Slapikaitė
 3. Ingrida Grigonytė
 4. Nomeda Dobrovolskienė
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Anžela Kozlova
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Lietuvos socialinių tyrimų centras
 
 1. Eglė Savickaitė
 
Mokslo kryptis
Ekonomika (04S)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
 
 1. Artiom Volkov
________________________
    2.   Ana Nugmanova
    3.   Aurelija Beržonskienė
 
Mokslo kryptis
Elektros ir elektronikos inžinerija (01T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
6
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Vitalij Novickij
 2. Tomyslav Sledevič
 3. Karolis Kiela
 4. Aurelijus Pitrėnas
 5. Karolis Žvinys
 6. Evaldas Stankevičius
_____________________________
    7.   Donatas Uznys
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
10
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Rita Kleizienė
 2. Laura Čygaitė
 3. Vilūnė Lapinskienė
 4. Liudas Liepa
 5. Tomas Ratkevičius
 6. Žilvinas Bučmys
 7. Aurelija Peckienė
 8. Mantas Juknys
 9. Vaidas Martinkus
 10. Aidas Jakūbaitis
___________________________
   11. Guoda Ropaitė
   12. Modesta Gusarovienė
   13. Tomas Nickus
   14. Ana Kovaliova
 
Mokslo kryptis
Statybos inžinerija (02T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Mantas Anužis
 2. Seyit Ali Erdogan
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
5
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
      Siūloma priimti:
 1. Mindaugas Melaika
 2. Stasys Steišūnas
 3. Tadas Masiulionis
___________________________
    Siūloma nepriimti:
    4.   Asta Kazlauskienė
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Olegas Lunys
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
 1. Vaclovas Kurkauskas
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Aleksandro Stulginskio universitetas
 
 1. Renaldas Baranauskas
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Paulius Rapalis
 2. Tomas Lenkauskas
____________________________
    3.   Tomas Eglynas
    4.   Ingrida Gudaitytė
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Donatas Paulauskas
 
Mokslo kryptis
Medžiagų inžinerija (08T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
4
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Vladislav Markovič
 2. Jurga Šeputytė
 3. Rūta Karpavičiūtė
 4. Ramunė Lebedeva
 
Mokslo kryptis
Medžiagų inžinerija (08T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
ES struktūrinių fondų lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Renata Boris
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
5
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Aurimas Ralys
 2. Juozas Bielskus
 3. Urtė Radvilaitė
 4. Andrius Gedvila
 5. Evaldas Zdancevičius
_____________________________
    6.   Ieva Subačiūtė
    7.   Valdemar Prokopovič
    8.   Šarūnas Jančiauskas
 
Mokslo kryptis
Mechanikos inžinerija (09T)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
doktoranto lėšomis
Vietų skaičius
neribojamas
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
 1. Vytenis Leonavičius

Priimtųjų į doktorantūrą 2012 metais sąrašas

Priimtųjų į doktorantūrą 2012 metais sąrašas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

rektorius

 Įsakymas

Dėl priėmimo į doktorantūrą

 
2012 m. liepos 3 d. Nr. 1821-DH
Vilnius
 
Vadovaudamasis Mokslo doktorantūros nuostatų 17 punktu ir Menotyros, Vadybos ir administravimo, Ekonomikos, Elektros ir elektronikos inžinerijos, Statybos inžinerijos, Transporto inžinerijos, Medžiagų inžinerijos, Mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantūros komitetų 2012 m. birželio 29 d. posėdžių protokolais priimu į doktorantūrą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. šiuos asmenis:
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra
Mokslo kryptis
Studijų forma
Finansavimo forma
 1.  
Indrė Kačinskaitė
Architektūros pagrindų ir teorijos
Menotyra, skulptūra ir architektūra
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 2.
Gytis Oržikauskas
Architektūros pagrindų ir teorijos
Menotyra, skulptūra ir architektūra
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 3.
Kęstutis Peleckis
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Vadyba ir administravimas
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 4.
Jolanta Sabaitytė
Verslo technologijų
Vadyba ir administravimas
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 5.
Rasa Pališkienė
Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos 
Vadyba ir administravimas
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 6.
Alina Verseckienė
Transporto vadybos
Vadyba ir administravimas
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 7.
Bahman Peyravi
Tarptautinės ekonomikos ir vadybos
Vadyba ir administravimas
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
 8.
Nijolė Maknickienė
Finansų inžinerijos
Ekonomika       
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 9.
Indrė Slapikaitė
Finansų inžinerijos
Ekonomika       
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 10.
Ingrida Grigonytė
Finansų inžinerijos
Ekonomika       
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 11.
Nomeda Dobrovolskienė
Finansų inžinerijos
Ekonomika       
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 12.
Anžela Kozlova
Finansų inžinerijos
Ekonomika       
Ištęstinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 13.
Vitalij Novickij
Elektrotechnikos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
14.
Tomyslav Sledevič
Elektroninių sistemų
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 15.
Karolis Kiela
Kompiuterių inžinerijos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 16.
Aurelijus Pitrėnas
Automatikos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 17.
Karolis Žvinys
Telekomunikacijų inžinerijos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 18.
Evaldas Stankevičius
Telekomunikacijų inžinerijos
Elektros ir elektronikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 19.
Rita Kleizienė
Kelių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 20.
Laura Čygaitė
Kelių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 21.
Vilūnė Lapinskienė
Pastatų energetikos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 22.
Liudas Liepa
Statybinės mechanikos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 23.
Tomas Ratkevičius
Kelių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 24.
Žilvinas Bučmys
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 25.
Aurelija Peckienė
Statybos technologijos ir vadybos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 26.
Mantas Juknys
Tiltų ir specialiųjų statinių
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 27.
Vaidas Martinkus
Geotechnikos
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 28.
Aidas Jakūbaitis
Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 29.
Mantas Anužis
Statybos technologijos ir vadybos
Statybos inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
 30.
Seyit Ali Erdogan
Metalinių ir medinių konstrukcijų
Statybos inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
 31.
Mindaugas Melaika
Automobilių transporto
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 32.
Stasys Steišūnas
Geležinkelių transporto
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 33.
Tadas Masiulionis
Aviacijos prietaisų
Transporto inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 34.
Olegas Lunys
Geležinkelių transporto
Transporto inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
 35.
Vladislav Markovič
Medžiagotyros ir suvirinimo
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
36. 
Jurga Šeputytė
Termoizoliacijos mokslo institutas, Statybinių dirbinių technologijos laboratorija
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 37.
Rūta Karpavičiūtė
Termoizoliacijos mokslo institutas, Termoizoliacinių medžiagų laboratorija
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 38.
Ramunė Lebedeva
Statybinių medžiagų
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 39.
Aurimas Ralys
Mašinų gamybos
Mechanikos
inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 40.
Juozas Bielskus
Pastatų energetikos
Mechanikos
inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 41.
Urtė Radvilaitė
Medžiagų atsparumo
Mechanikos
inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 42.
Andrius Gedvila
Mašinų gamybos
Mechanikos
inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 43.
Evaldas Zdancevičius
Medžiagų atsparumo
Mechanikos
inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
 44.
Vytenis Leonavičius
Mašinų gamybos
Mechanikos
inžinerija
Ištęstinė
Mokantis visą studijų mokestį
 
 
 
Rektorius                                                                                                Alfonsas Daniūnas

Priimtųjų į papildomą doktorantūros vietą sąrašas

Priimtųjų į papildomą doktorantūros vietą sąrašas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

rektorius

  

Įsakymas

Dėl priėmimo į doktorantūrą

 

 
2012 m. liepos 3 d. Nr. 1822-DH
Vilnius
 
Vadovaudamasis Mokslo doktorantūros nuostatų 17 punktu ir Medžiagų inžinerijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2012 m. birželio 29 d. posėdžio protokolu priimu į doktorantūrą nuo 2012 m. liepos 4 d. šį asmenį
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra
Mokslo kryptis
Studijų forma
Finansavimo forma
 1.  
Renata Boris
Termoizoliacijos mokslo institutas, Statybinių dirbinių technologijos laboratorija
Medžiagų inžinerija
Nuolatinė
ES struktūrinių fondų lėšomis
 
 
 
 
Rektorius                                                                                                             Alfonsas Daniūnas

Priimtųjų į doktorantūrą 2012 metais 07T sąrašas

Priimtųjų į doktorantūrą 2012 metais 07T sąrašas
 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

rektorius

 
 

Įsakymas

Dėl priėmimo į Informatikos inžinerijos mokslo krypties doktorantūrą

 
2012 m. liepos 4 d. Nr. 1825-DH
Vilnius
 
Vadovaudamasis Mokslo doktorantūros nuostatų 17 punktu ir Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų Informatikos inžinerijos mokslo krypties bendros mokslo doktorantūros komiteto 2012 m. liepos 3 d. posėdžio protokolu priimu į doktorantūrą nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. šiuos asmenis:
 
Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Katedra
Mokslo kryptis
Studijų forma
Finansavimo forma
Tematikos pavadinimas
1.  
Justinas Janulevičius
Informacinių sistemų
Informatikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Informacinės sistemos
2. 
Kęstutis Stankevičius
Informacinių sistemų
Informatikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Informacinės sistemos
3.  
Laima Kaušpadienė
Informacinių sistemų
Informatikos inžinerija
Nuolatinė
LR valstybės biudžeto lėšomis
Informacinės sistemos
 
 
 
 
Rektorius                                                                                                             Alfonsas Daniūnas

Doktorantūros vietų skaičius (papildomas priėmimas)

Vilniaus Gedimino technikos universitetui ir institucijoms, su kuriomis Vilniaus Gedimino technikos universitetas yra įgijęs doktorantūros teisę, skirtų studijų vietų, į kurias 2012 metais papildomai priimami doktorantai, paskirstymo pagal mokslo kryptis sąrašas
Mokslo kryptis
Institucija
Doktorantūros vietų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, skaičius
Doktorantūros vietų, finansuojamų  doktoranto ar įmonės, finansuojančios doktoranto studijas, lėšomis, skaičius
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Nuolatinė studijų forma
Ištęstinė studijų forma
Menotyra 03H
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Klaipėdos universitetas
1
neribojamas
neribojamas
Vadyba ir administravimas 03S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Ekonomika 04S
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Lietuvos socialinių tyrimų centras
neribojamas
neribojamas
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
neribojamas
neribojamas
Elektros ir elektronikos inžinerija 01T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras
neribojamas
neribojamas
Statybos inžinerija 02T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Transporto inžinerija 03T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
2
neribojamas
neribojamas
Aleksandro Stulginskio universitetas
neribojamas
neribojamas
Klaipėdos universitetas
neribojamas
neribojamas
Informatikos inžinerija 07T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Kauno technologijos universitetas
 
 
 
 
 
 
Medžiagų inžinerija 08T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas
Mechanikos inžinerija 09T
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
neribojamas
neribojamas

Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė (papildomas priėmimas)

Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė (papildomas priėmimas)
Stojančiųjų į doktorantūrą 2012 metais prioritetinė eilė (papildomas priėmimas)
 
Mokslo kryptis
Menotyra (03H)
Studijų forma
ištęstinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
1
Studijų vieta
Klaipėdos universitetas
 
 1. Nijolė Piekienė
 
Mokslo kryptis
Transporto inžinerija (03T)
Studijų forma
nuolatinė
Finansavimo forma
LR valstybės biudžeto lėšomis
Vietų skaičius
2
Studijų vieta
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
 
Siūloma priimti:
 1. Modesta Gusarovienė
 2. Tomas Eglynas
____________________
Siūloma nepriimti: 
 1. Voldemaras Prokopovič
 2. Virginijus Švelnia
 3. Ramūnas Kikutis
  • Puslapio administratoriai:
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė