Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H74001, 6121EX050 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Šešok
Studentas: Radvilė Kaminskytė
Specializacijos – spaudos medijų inžinerija, 3D technologijos ir spausdinimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Ši studijų programa yra tiems, kurie gyvenime nebijo pabandyti ko nors naujo. Tai labai perspektyvi specialybė, susijusi su dizainu, leidyba, reklamos verslu, komunikacija, IT. Nuolat stebimos spausdinimo pramonės naujienos ir tendencijos ir į programą įtraukiami atitinkami nauji dalykai arba koreguojamas esamų dalykų turinys. Programos turinys atitinka šiuolaikinius reikalavimus, daug dėmesio skiriama galimybėms susipažinti bei išmokti dirbti su daugeliu spausdinimo pramonėje naudojamų kompiuterinių programų.
Spausdinimo pramonės specialistai VGTU pradėti rengti 1993 m. Visi absolventai greitai susiranda darbą, tai rodo didelį šios srities specialistų poreikį Lietuvoje. Perpratus spausdinimo technologijų ir procesų paslaptis, atsiveria platūs veiklos horizontai tiek pradedantiems, tiek turintiems patirties specialistams.
Be spausdintinės produkcijos (įvairių blankų, reklaminių lankstinukų, etikečių, pakavimo priemonių ir pan.) neapsieina nė viena veiklos sritis, nė vienas verslas. Tai garantuoja įmonėms užsakymus, o darbuotojams – stabilius uždarbius. Darbdaviai VGTU absolventus dažnai siunčia pasitobulinti į užsienį, kad jie išmoktų pažangiausių gamybos technologijų, ir tokie specialistai labai branginami. Vykdant pasaulinės revoliucijos „Pramonė 4.0“ iššūkius, tudijų programa modernizuota suskaitmeninus dėstomus dalykus.
 
Ką gebėsiu?
Galėsite rinktis vieną iš specializacijų. Jei pasirinksite spaudos medijų inžineriją, bus ugdomi jūsų poreikiai domėtis informacijos registravimo, kaupimo, apdorojimo ir skleidimo mokslų naujovėmis, atsižvelgiant į nuolatos tobulėjančias technines informacijos pateikimo priemones, taip pat gebėjimai taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos, pakuočių gamyboje, naudojant aukštąsias technologijas ir sparčiai besivystančią techniką.
3D technologijos ir spausdinimas – vis plačiau į mūsų gyvenimą skverbiantis naujosioms technologijoms, į 3D objektų gamybos sritį investuojama vis daugiau pinigų, tobulėja techninės priemonės, įmonėms reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai. Pasirinkę šią specializaciją būsite mokomi 3D technologijų ir spausdinimo procesų subtilybių, parinkti būtinas priemones ir medžiagas, adaptuoti tam aplinką, tirti rinkos sąlygas; bus ugdomi jūsų gebėjimai stebėti, kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigus pirmąjį kursą atliekama pažintinė praktika. Jos metu praktikos vadovas organizuoja studentams pažintines išvykas į didesnes Vilniaus spaustuves bei 3D produkcijos gamybos įmones. Specialistai supažindina studentus su įmonių paskirtimi, veikla, struktūra, naudojama įranga, specialistų kvalifikacija, perspektyvomis, apibūdina bendrųjų ir specialiųjų žinių poreikį; studentai, atlikdami individualias užduotis, dirba ir su literatūra, renka informaciją internete.  Profesinės veiklos praktika atliekama: UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, UAB „Garsų pasaulis“, UAB „Petro ofsetas“, UAB „PakMarkas“, BĮ „Grafobal Vilnius“, UAB „3D PRO“, UAB „3D Creative“ ir kt. Studentai įgyja praktinio darbo su spaudos įrenginiais, 3D technologijomis įgūdžių, susipažįsta su įmonių valdymu.

Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijas būsite pasirengę dirbti dizaineriais ofsetinės, fleksografinės, saugios, skaitmeninės spaudos spaustuvėse, pakuočių projektavimo ir spausdinimo įmonėse, technologais, gamybos vadovais 3D spausdinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Nemažai VGTU buvusių poligrafijos studentų, kurie pradėjo savo darbą kaip specialistai, dabar yra įmonių direktoriai. Dažniausia studentai suranda darbo vietą jau savo praktikos metu.
Darbo rinkos tyrimai rodo, kad specialistams, baigusiems spaudos inžinerijos studijų programą, darbą dažniausiai siūlo šios įmonės: UAB „PakMarkas“, UAB „Lietpak“, Lietuvos ir Slovakijos AB „Grafobal Vilnius“, UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, UAB „Garsų pasaulis“, UAB „GRAFIJA“, UAB „Vilniaus pakuotė“, UAB BALTO print, IĮ „S. Jokužio spaustuvė“, AB „Spauda“, UAB „Aurika“, UAB „Blankų leidykla“, uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“, UAB „Druka“, UAB „Flexpro“, UAB „Panevėžio spaustuvė“, UAB „Standartų spaustuvė“, UAB „Greita spauda“, UAB „Green prints“, UAB „InSpe“, AB spaustuvė „Titnagas“, UAB „Tygelis“, UAB „Vakarų spaustuvė“, UAB „Via Aquaria“, spaustuvė „Spaudos kontūrai“, UAB „Antalis“, UAB „Papyrus Lietuva“, UAB „Folis“, UAB „Spaudos dažai“, UAB „Libra Vitalis“, UAB „Heidelberg Lietuva“.
 
Studijų programos specializacijos:
Spaudos medijų inžinerija, 3D technologijos ir spausdinimas

Studijų programos tikslas
1. Perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio- praktinio darbo įgūdžius: mokėjimą kaupti ir ugdyti gebėjimą analizuoti ir suprasti spaudos inžinerijos bei 3D spausdinimo technologijų srities informaciją, identifikuoti problemas, išmokti dirbti su spausdinimo ir matavimo poligrafiniais įrenginiais, prietaisais ir kompleksais, sistemomis, įranga, metodais ir įvertinti pagrindinius spaudos produktų kokybinius parametrus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis žinias apie gamybos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas, gebėjimas taikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus, žinios apie žmogiškuosius išteklius, rinkodarą ir logistiką pramonėje, jų aplinką, analizę.
 • Įgis žinias apie paruošimo spausdinimui technologijas, spausdinimo būdus, spausdinimo techniką ir pospausdiminį produkcijos apdorojimą; naudojamą įrangą, veikimo principus, fizikinius, cheminius reiškinius ir procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas, projektavimo pagrindus, naujas technologijas; taip pat Įgis žinias apie spaudos įmonių vadybą, marketingo tyrimus.
 • Įgis žinias apie 3D modeliavimą, 3D gamybos technologijas, 3D spausdinimo techniką ir jos sandarą, įrangos konstrukcijas, veikimo principus, projektavimo pagrindus, fizikinius, cheminius reiškinius ir procesus, 3D spausdinimui naudojamas medžiagas, apie 3D spausdinimo gaminių apdorojimą, naujas technologijas, žinios apie 3D spaudos įmonių vadybą, marketingo tyrimus, gaminių kokybę ir kokybės valdymą, kokybės kontrolės optimizavimo metodus, gamybos organizavimo formas įmonėje ir jos padaliniuose.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės rinkti, grupuoti ir interpretuoti bei analizuoti duomenis, reikalingus gamybos inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti.
 • Gebės rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniais, atlikti spaudos produktų gamybos etapų tyrimus, nustatyti įvairių faktorių įtaką ikispausdiminiuose, spausdinimo ir pospausdiminio apdorojimo srityse, turėti darbo su matavimo įranga įgūdžių.
 • Gebės atlikti 3D spausdinamų objektų maketavimo, spausdinimo proceso, reikiamų medžiagų panaudojimo tyrimus, rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniais, tirti 3D spausdinime naudojamą įrangą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant gamybos inžinerijos problemas, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, mokėti naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebės vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir gamtos bei technologijų mokslų žinias sprendžiant spaudos produktų gamybos inžinerines problemas, suprasti pasirenkamų medžiagų, procesų, technologijų privalumus ir trūkumus, šiems vertinimams taikyti skaitinius ir eksperimentinius metodus, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 • Gebės atlikti 3D spausdinimo įrangos ir procesų inžinerinę analizę, taikant matematinį mąstymą ir gamtos bei technologijų mokslų žinias, tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės taikyti gamybos inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant įvairius konstrukcinius ir technologinius projektus.
 • Gebės projektuoti spaudos įrenginius ir technologinius procesus naudojantis naujausiomis projektavimo metodikomis ir informacinių technologijų programomis, profesinėmis bei mokslinėmis duomenų bazėmis; gebėjimas planuoti, vykdyti ir kritiškai vertinti priimamus sprendimus projektuose, pateikti išvadas; gebės taikyti įgytas žinias naujų spausdinimo įrenginių kūrimui ir tyrimui.
 • Gebės analizuoti ir projektuoti 3D gaminius ir 3D spausdinimo įrangą taikant atitinkamas projektavimo programas, analizuoti patį 3D produkcijos gamybos procesą, parinkti tinkamas naudojamas medžiagas, atlikti 3D spausdintuvų mechaninių sistemų inžinerinius skaičiavimus
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dirbti savarankiškai: gebėti atsakingai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, demonstruoti motyvuotą požiūrį į savo profesiją, savarankiškai mokytis ir tobulėti, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Gebės holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai: remiantis įgytomis žiniomis ir supratimu gebės laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti įgytas žinias konkrečioms spaudos produktų projektavimo, gamybos ir realizavimo problemoms spręsti. Gebės parinkti tinkamą spaudos būdą ir medžiagas konkretiems gaminiams.
 • Gebės tinkamai suprojektuoti 3D gaminį, parinkti tinkamus spausdintuvus ir medžiagas 3D spausdinimo būdais gaminamiems objektams.
 • Gebės parinkti tiriamo objekto parametrų matavimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus; gebėjimai objektyviai įvertinti situaciją ir tinkamai spręsti inžinerines problemas, analizuojant mechanizmų struktūrą, nustatant dinaminių procesų charakteristikas; gebės gaminamos produkcijos kokybės kontrolės ir analizės metodus taikyti kokybės užtikrinimo srityse, modeliuoti gamybą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17052 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17053 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17004 CAD/CAM/CAE 3 30 - 15 4 31 E
MERSB17059 Spausdinimo medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17061 Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17062 Paruošimo spausdinimui įranga 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17068 3D technologijų ir spausdinimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17604 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17069 Įvadas į 3D spausdinimą ir medžiagos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17604 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 30 - 15 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17070 Brošiūravimo-įrišimo įrenginiai (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17705 Pakuotės gamybos technologija 1 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17073 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MERSB17705 Pakuotės gamybos technologija 1 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17075 Spaustuvė (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MERSB17801 Pakuotės gamybos technologija 2 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17803 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17804 Spaudos produkcijos gamybos valdymas ir automatizavimas 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MERSB17079 3D technologinės įmonės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17801 Pakuotės gamybos technologija 2 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17803 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17808 3D gamybinių procesų valdymas 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.