Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Mechatronika ir robotika

Mechatronika ir robotika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H73002, 6121EX048 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Bučinskas
Studentas: Mantas Vitkauskas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Mechatronika – mokslas, kuriame glaudžiai susijusios visos pagrindinės inžinerinės kryptys: mechanika, elektronika, elektrotechnika, automatika, studijuojant šią programą ugdomi puikūs informacinių technologijų (IT) išmanymo bei programavimo įgūdžiai. Nors pats žodis mechatronika skamba naujai, tačiau dažnai net nepastebime ar nesusimąstome, kad robotai ir mechatronikos įrenginiai supa mus visur. Kompiuterio spausdintuvas, išmanusis telefonas, oro temperatūros termostatas, šaldytuvas su skaitmeninio valdymo mechanizmu – visa tai yra mechatronikos įrenginiai. Robotai mūsų televizorių ekranuose, robotinės žoliapjovės ir robotai dulkių siurbliai taip pat nieko nebestebina. Mechatronikos įrenginiai integruoti į pažangiausias technines sistemas, medicininę aparatūrą, karo pramonę, gamybą ir daug kur kitur.
Mechatronikos ir robotikos studijų programos tikslas – parengti universalius plataus profilio specialistus, gebančius dirbti technologinį, organizacinį, konstravimo ir mechatroninių bei robotinių sistemų eksploatacijos bei skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį ir ekspertinį konsultacinį darbą įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų žinių.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią programą galėsite sėkmingai specializuotis ir pritaikyti gebėjimus ne tik gamybos inžinerijos, bet ir kitų pramonės šakų įmonėse, nes būsite įgiję kompleksinių mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų bei robotų valdymo sistemų teorinių žinių, suprasite mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo metodus, gebėsite atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos ir robotikos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines ir robotines sistemas, kurti mechatroninių bei robotinių gaminių gamybos technologijas, diegti skaitmeninę gamybą. Studijų metais įgytos žinios naudingos visur, kur robotai keičia žmogų gamybos procese, buityje, kur veikia mechatroniniai įrenginiai, kur plėtojama skaitmeninė gamyba. Taigi įgysite žinių, reikalingų sudėtingai technikai valdyti, ir būsite naudingi ten, kur jos reikia, kur garantuotas įdomus, kūrybingas ir labai reikalingas darbas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite kelti kvalifikaciją magistrantūros studijose pagal jungtinę studijų programą mechatronika arba mechatroninės sistemos, kuri organizuojama kartu su Vokietijos Braunšveigo technikos universitetu, arba dirbti Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA įmonėse (mechatroninių ir robotinių įtaisų gamintojos ir platintojos). Bendradarbiaujama su UAB „Arginta“, UAB „Traidenis“, UAB „Precizika Metrology“, UAB „Loro“, UAB „Vilniaus baldai“, UAB „Intersurgical“ ir daugeliu kitų Lietuvos gamybos įmonių. Baigę studijas, galėsite dirbti gamybos automatizavimo srityje, automatizuotų paviršiaus apdorojimo ir montavimo robotų, robotinių linijų rengimo bei palaikymo, diagnostikos bei erdvinio gaminių formavimo srityse. Galėsite dirbti farmacijos, maisto bei lengvosios pramonės įmonėse. Šiuo metu šių įmonių plėtrai trūksta daugiau kaip 200 mechatronikos ir robotikos inžinerijos specialistų. Planuojama, kad panaši situacija darbo rinkoje išliks ir ateityje.
 
Studijų programos specializacijos:
Mechatroninės sistemos ir robotai, Skaitmeninė gamyba

Studijų programos tikslas
1. Parengti mechatronikos ir robotikos bakalaurus, kurie turėtų matematikos ir gamtos mokslų žinių, gebėtų projektuoti, gaminti ir eksploatuoti mechatronines ir robotines sistemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Matematikos, gamtos mokslų, technologinė ir humanitarinių ir socialinių mokslų žinios: sąvokos, dėsniai, teorijos; matematinės žinios; fundamentalios žinios apie gamtą ir jos reiškinius bei jų kiekybinės ir kokybinės išraiškos; technologijos mokslų srities pagrindai; žinios apie mechatroninių ir robotinių sistemų struktūrą, valdymą ir projektavimą bei gamybą, sistemų kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą; humanitarinių ir socialinių mokslų žinios.
 • Žinios apie mechatroninių bei robotinių sistemų struktūrą, valdymą, projektavimą ir gamybą, sistemų kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą.
 • Žinios apie gamybos inžinerijoje naudojamas medžiagas, jų savybes, sujungimus ir jų metodus bei paviršių apdorojimo technologijas bei inžinerines konstrukcijas, kokybės kontrolę ir sertifikavimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės taikyti matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus bei metodus sprendžiant gamybos inžinerijos problemas ir teoriškai suprasti naujausias gamybos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti jų įdiegimo ir naudojimo galimybes.
 • Mechatroninių ir robotinių sistemų valdymo, informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžiai; gebėjimas interpretuoti duomenis jų svarbos požiūriu atliekant mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo, valdymo, gamybos ir techninės priežiūros ir kokybės užtikrinimo veikas.
 • Gebėjimai suprasti pasirenkamų medžiagų, procesų, technologijų pranašumus ir trūkumus, šiems vertinimams taikyti skaitinius ir eksperimentinius metodus; supras ir mokės interpretuoti gautą informaciją ir duomenis laboratorinių stebėjimų ir matavimų metu, mokės nustatyti jų svarbą juos aiškinančios teorijos požiūriu, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės derinti teorijos ir praktikos elementus, gebėjimas atlikti inžinerinei veiklai reikalingus laboratorinius ir eksperimentinius darbus bei analizuoti problemines situacijas ir ieškoti alternatyvių sprendimo būdų, įvertinant galimas socialines ir gamtosaugines šios veiklos pasekmes aplinkai ir socialinei gerovei.
 • Gebės atlikti atskirų, sudėtinių ir įterptinių mechatroninių sistemų analizę ir parametrų įvertinimą ir analizuoti, diagnozuoti ir prognozuoti nutolusias, sudėtines ir įterptines robotines sistemas.
 • Gebės atlikti įvairių egzistuojančių ir naujai kuriamų inžinerinių konstrukcijų ir jų junginių analizę bei analizuoti įvairius konstrukcijų jungimo būdus kaip ir naudojamas bei numatomas naudoti konstrukcines medžiagas.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Žinos ir gebės projektuoti inžinerinius objektus pagal pateiktus parametrus savo specializacijos srityje, vertinti kitų atliktus projektus bei pačiam projektuoti naujas, modernizuoti ar atnaujinti egzistuojančias sistemas.
 • Gebės greitai nustatyti užduotos mechatroninės sistemos savybes ir rengti tobulinimo bei modernizacijos projektus, projektuoti gamybinės ląstelės aplinką bei jai reikalingus įrenginius; projektuoti egzistuojančių gamybinių ląstelių modernizaciją, projektuoti atskirų ir susietų robotų darbą.
 • Įgūdžiai projektuoti inžinerines konstrukcijas, numatant jų gamybos technologiją bei medžiagas, vertinti bei atlikti naujus konstrukcinių sujungimų projektus, įskaitant sudėtingus aplinkos poveikius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine kalba ir bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms; motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai planuoti savo darbą ir laiką; imsis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaujantis profesine veikla ir pilietiškumu bei rūpintis jų kompetencijos ugdymu.
 • Turės mokymosi įgūdžių, kurie leistų kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą; suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės derinti teorijos ir praktikos elementus sprendžiant inžinerinius uždavinius, įvertinti situaciją ir priimti tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebės įvertinti mechatroninės sistemos būseną atliekant diagnostiką bei gedimų paiešką, valdyti esančias robotines sistemas, parinkti joms tinkamus komponentus, parengti jas gamybai programuojant bei derinant įrenginių tarpusavio sąveiką.
 • Gebės įvertinti ir teisingai parinkti reikalingas medžiagas įrangai bei gaminiams, numatyti ir parengti realizacijai įvairius medžiagų jungimo būdus bei atlikti egzistuojančių sprendimų įvertinimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17106 Įvadas į mechatroniką ir robotiką 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17380 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MERSB17107 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17126 Etika 3 30 - - 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16403 Programavimas C++ 6 30 30 - 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17055 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB16563 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17110 Robotika 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17111 Mechatroninės sistemos 1 3 30 - 15 2 33 E1
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16562 Automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17386 Medžiagos mechatronikoje 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17109 Mechatronikos elementai 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17113 Mechatroninės sistemos 2 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17114 Robotinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16761 Skaitmeninė automatika (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
MERSB17115 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17116 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17780 Mechatroninių ir skaitmeninių gamybos sistemų projektavimas. Kompleksinis projektas 6 - - 30 4 126 KS
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16861 Pramoniniai loginiai valdikliai 3 24 12 - 2 42 E
MERSB17120 Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
MERSB17121 Kokybė ir sertifikavimas automatizuotoje gamyboje 6 24 12 12 4 108 E
MERSB17122 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17123 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.