Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H33001, 6121EX040 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2242 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Jurevičius
Studentas: Elvinas Marcinauskas
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: mechanikos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Nūdienos gyvenime – tiek buityje, tiek gamyboje – neišvengiamai reikia ir prireiks įvairių naujų mašinų, įrenginių, staklių, prietaisų ar įtaisų (toliau – mašinų). Pagal studijų programą rengiami mašinų konstruktoriai ir gamybos organizatoriai, kurių darbas būtų kurti naujas ir modernizuoti turimas senas technologines mašinas bei įrenginius. Projektuojamų mašinų trūkumai dažniausiai išryškėja tik eksploatacijos ir priežiūros metu. Projektuojant būtina turėti daug atitinkamos technikos srities žinių, nepasiklysti informacijos labirintuose. Tai labai svarbu ir naujas mašinas pristatant potencialiam pirkėjui, jas eksploatuojant ir prižiūrint. Studentai supažindinami su įvairių mašinų konstravimo principais, daug dėmesio skiriama taikomosioms kompiuterinėms programoms įsisavinti, įgūdžiams tobulinti ir įvairiems uždaviniams spręsti.
Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos – tai nauja specializacija. Rengiami plataus profilio specialistai konstruktoriai, tyrėjai bei alternatyviosios energetikos įrenginių ir sistemų eksploatuotojai. Subalansuotosios plėtros strategija galima tik racionaliai naudojant visus turimus energetinius išteklius. Parengti specialistai geba parinkti efektyvius bioenergetinės energijos šaltinius, suprojektuoti saulės bei vėjo energiją naudojančią įrangą; racionaliai įvertinti gaminamą alternatyviosios energetikos įrangą ir ją adaptuoti prie mūsų šalies klimato sąlygų. Rengiamiems specialistams suteikiama pakankamai energetikos, aplinkosaugos ir mechanikos žinių, tai pagrindas jiems sėkmingai kurti didžiausio efektyvumo koeficiento naujos kartos energetikos įrenginius, kurie užtikrintų švariąją gamybą ir minimalų poveikį aplinkai.
Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai. Pastaruoju metu vis daugiau dėmesio skiriama aplinkos apsaugai. Reikia įvairių šiuolaikinių mašinų, kurios užtikrintų efektyvų aplinkai kenksmingų medžiagų valymą iš nuotekų ar užteršto oro. Šioms pramonėje, žemės ūkyje ir buityje būtinoms mašinoms projektuoti, parinkti ir gaminti reikia ne tik daug lėšų, bet ir labai kvalifikuotų specialistų. Senkant ir brangstant kuro atsargoms, labai svarbu vis taupiau vartoti energiją, o tai neįmanoma neturint naujų energijos skaitiklių ir pramoninių energijos apskaitos įrenginių. Absolventai laukiami aplinkosaugos įrenginių gamybos įmonėse, įvairiose aplinkosaugos bei energetikos įstaigose ir organizacijose.
Mašinų projektavimas. Rengiami specialistai – plataus profilio konstruktoriai. Projektuojant bet kurį kiek sudėtingesnį įrenginį, nepakanka vien gerai išmanyti kuriamos mašinos veikimo ir eksploatacijos ypatumų. Tik kompiuteriai ir šiuolaikinė tinkamai parinkta programinė įranga sudaro sąlygas spręsti funkcinius uždavinius bei projektavimo ir gamybos problemas, sutaupo laiką nuo idėjos iki pagamintos mašinos. Išmokstama naudotis šiuolaikiniais projektavimo programiniais paketais.
Metrologija ir matavimai. Rengiami specialistai supažindinami su metrologijos pagrindais, įvairių matavimo priemonių konstravimu, gamyba, įmonėse aktualiomis standartizavimo, akreditavimo ir metrologijos problemomis bei jų sprendimo būdais. Šios srities specialistai Lietuvai reikalingi diegiant vienodus Europos bei ISO 9001, 9002 kokybės standartus, projektuojant ir gaminant tarptautinėje rinkoje konkurencingas mašinas bei įrenginius. Šios specializacijos studentai praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus atlieka ne tik universiteto, bet ir pažangiausių įmonių bei metrologijos institucijų laboratorijose.
 
Ką gebėsiu?
Studentai mokomi projektuoti, gaminti ir eksploatuoti įvairias technologines mašinas, metalo, medžio apdirbimo įrenginius, robototechnines sistemas, alternatyviosios energetikos įrenginius ir sistemas, aplinkos apsaugos bei energijos taupymo įrenginius.
Išmokstama naudotis šiuolaikiniais projektavimo programiniais paketais CAD/CAM/CAE. Baigusieji išmano aplinkos apsaugos įrenginių ir sistemų, atliekų utilizavimo įrenginių bei sistemų, energijos apskaitos ir taupymo įrenginių bei sistemų, alternatyviosios energetikos įrenginių (saulės, vėjo elektrinių) konstrukcijas, veikimo principus ir eksploatacijos reikalavimus. Susipažįstama su metrologija, matavimais, metrologinio ūkio organizavimo klausimais, mechaninėmis lazerinėmis ir kitomis technologijomis.
Mokoma projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su potencialiais Lietuvos ir užsienio užsakovais. Nagrinėjamos naudojamos įrangos konstrukcijos bei veikimo principai. Studentai įgyja praktinio darbo su naujausia technika įgūdžių, išmoksta dirbti komandoje ir vadovauti įmonei.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai dirba įmonių direktoriais, gamybos vadovais, technikos ir komercijos direktoriais, sėkmingai darbuojasi aplinkos apsaugos įrenginių, metrologijos, metalo apdirbimo įmonėse bei projektavimo organizacijose technologais, administratoriais. Dažniausiai VGTU studentai yra įdarbinami dar studijų metais po profesinės praktikos. Kadangi įmonės labai įvairios – vienos gamina vienus įrenginius ir sistemas, kitos – kitus, nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant pasirinktos srities. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat kurti ir individualiąsias įmones.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Mechanikos inžinerijos studijų programa skirta parengti mechanikos inžinerijos bakalaurus, gebančius naudoti naujausius aukštųjų technologijų pasiekimus, informacines technologijas, žinančius ir suprantančius esminius mechanikos inžinerijos principus ir vykstančius procesus, mokančius taikyti pagrindinius inžinerinius principus ir analitinius metodus, identifikuojant , formuluojant ir sprendžiant alternatyviosios energetikos, aplinkos apsaugos įrenginių kūrimą ir gamybos problemas, mašinų ir mechanizmų projektavimo, metrologijos ir mašinų gamybos kontrolės problemas.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Matematikos ir gamtos mokslų žinios: matematinė analizė, tikimybių teorija, fizika, chemija, humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti, bendrosios technologijos mokslų žinios, reikalingos mechanikos inžinerijoje: žinios apie teorinės mechanikos dėsnius, mechanizmų ir jų sistemų projektavimą, matematikos metodus ir dėsnius, taikomus gamybos objektams aprašyti, analizuoti ir projektuoti, produkcijos kokybės valdymą
 • Žinios apie alternatyviosios energetikos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją.
 • Žinios apie atliekų utilizavimą, aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją.
 • Žinios apie kompiuterizuotą mašinų ir mechanizmų projektavimą ir gamybą, jų valdymo sistemas, pagrindinius projektavimo ir gamybos organizavimo principus.
 • Žinios apie metrologiją, metrologijos ūkį, matavimo priemonių konstrukcijas, projektavimą, panaudojimą, kompiuterinį matavimo duomenų tvarkymą, gaminių kokybės kontrolę ir sertifikavimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mechanikos inžinerijos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslų pasiekimais ir metodais, taikyti matematikos metodus analizuojant mechanizmus ir mašinas, atlikti eksperimentinius tyrimus, apdoroti ir kritiškai vertinti gautus duomenis ir informaciją.
 • Gebėjimas analizuoti, projektuoti ir eksploatuoti alternatyvios energetikos įrenginius ir sistemas konkrečiomis sąlygomis, įvertinant jų poveikį aplinkai.
 • Gebėjimas analizuoti, projektuoti ir eksploatuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginius įvertinant konkrečias eksploatacijos sąlygas.
 • Gebėjimas tirti, analizuoti mašinų konstrukcijų ypatumus ir eksploatacines savybes ir projektuoti atsižvelgiant į konkrečias darbo sąlygas.
 • Gebėjimas analizuoti ir parinkti įvairių mašinų kokybės parametrų matavimo metodus ir įrangą, įvertinant naujausius metrologijos srities pasiekimus.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: taikyti žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant mechanikos inžinerijos problemas, kritiškai vertinti ir pateikti gautus rezultatus, mokėti naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais ir įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebėjimas atlikti inžinerinę analizę įvertinant alternatyvios energetikos įrenginių ir sistemų projektavimo ir naudojimo galimybes, atsižvelgiant į konkrečias eksploatavimo sąlygas.
 • Gebėjimas analizuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių konstrukcijų ir eksploatavimo parametrus, naudojant naujausius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus.
 • Gebėjimas analizuoti ir kritiškai vertinti mašinų ir jų valdymo sistemų eksploatacijos ir kokybės parametrus, naudojant naujausius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus.
 • Gebėjimas analizuoti mašinų kokybės parametrų duomenis taikant naujausius apdorojimo ir kaupimo metodus ir priemones gamybos sąlygomis.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėjimas suformuluoti užduotis techniniams mechanikos inžinerijos projektams, įvertinant jų realizavimo ypatumus, naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant mechanizmus ir mašinas, naudoti naujausius programinius paketus, skirtus mašinų ir mechanizmų projektavimui.
 • Gebėjimas parinkti ir projektuoti alternatyvios energetikos įrenginius ir sistemas, atsižvelgiant į konkrečias naudojimo galimybes ir įvertinant ekologinius reikalavimus.
 • Gebėjimas parinkti ir projektuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginius, suformuluoti ekologinius reikalavimus projektuojant.
 • Gebėjimas parinkti ir projektuoti mašinų, mechanizmų sistemas ir buitinę techniką, taikant CAD/CAM ir (ar) kitus programinius paketus, analizuoti gamybos procesus, atlikti inžinerinius skaičiavimus.
 • Gebėjimas parinkti ir projektuoti įvairius matavimo įtaisus ir mašinas, tame tarpe naudojant specialius programinius paketus, gebėti realizuoti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, projektuojant ir komplektuojant technologinius ir metrologinius įrenginius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei nors viena užsienio kalba, naudotis teisiniais dokumentais, pateikti informaciją grafine ir tekstine forma.
 • Gebėjimas kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, dirbti kūrybiškai ir savarankiškai, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, tobulinti profesinius gebėjimus ir atnaujinti žinias mokantis visą gyvenimą, vertinti kitų nuomonių svarbą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėjimas taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti, praktiniams tikslams pasiekti dirbant komandoje, savarankiškai lavintis ir tobulėti.
 • Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17146 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17148 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17151 Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16206 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17028 Automatinis valdymas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17157 Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17158 Pjovimo procesai ir įrankiai 3 30 15 - 2 33 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17173 Aplinkos spinduliniai ir geoterminiai energijos šaltiniai 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17174 Energotechnika 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17171 Matavimo prietaisai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17172 Metrologija 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17169 Kompiuterinis technologijų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17170 Skaitmeninės gamybos technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17169 Kompiuterinis technologijų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17170 Skaitmeninės gamybos technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17228 Bioenergetikos technologijos 3 20 10 10 2 38 E
MEMKB17229 Vėjo ir hidro energetika (su kursiniu projektu) 9 40 20 20 6 154 E
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17222 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17226 Įrankių ir įtaisų projektavimas (su kursiniu darbu) 6 40 10 10 4 96 E
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17222 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17227 Matavimo informacinės sistemos (su kursiniu darbu) 6 40 10 10 4 96 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17223 Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai 6 40 - 20 4 96 E
MEMKB17224 Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17253 Energetinių sistemų projektavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17254 Atsinaujinančios energetikos sistemos ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17242 Standartai, sertifikavimas ir akreditavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17243 Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17244 Matavimo prietaisų ir mašinų projektavimas ir sertifikavimas. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17255 Inovacijų valdymo pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17433 Technologinės įrangos projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17240 Atliekų utilizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17241 Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.