Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Gamybos inžinerija ir valdymas

Gamybos inžinerija ir valdymas

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H77001, 6121EX047 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Čereška
Studentas: Mantas Macenavičius
Specializacijos – pramonės įmonių valdymas, pramonės technologija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią programą rengiami gamybos inžinieriai organizatoriai. Absolventai geba taikyti informacines technologijas, aukštųjų technologijų naujoves; supranta esminius gamybos inžinerijos principus ir pramonėje vykstančius procesus; moka taikyti pagrindinius inžinerijos principus bei analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant pramoninės gamybos bei valdymo problemas, projektuoti pramoninės gamybos technologinius procesus, prižiūrėti ir valdyti technologines mašinas ir kitą įrangą, įvertinti jų patikimumą bei gaminamos produkcijos kokybę. Be to, jie yra parengti savarankiškai priimti sprendimus, sistemiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius ir poreikius, turi aiškią vertybinę poziciją bei nuostatų sistemą, pasirengę profesinei veiklai pramoninės gamybos įmonėse. Tai kūrybinis darbas, orientuotas į naujo produkto kūrimą bei jo pateikimą Lietuvos ir užsienio rinkoms.
Pramonės įmonių valdymo specializacijos absolventai geba projektuoti technologinius procesus, juos ekonomiškai pagrįsti, numatyti ir realizuoti būtinąsias organizacines sąlygas; bendrauti su technikos bei verslo vadybos specialistais. Gali dirbti vadovais ir valstybinio, ir privačiojo kapitalo įmonėse, gaminių rinkodaros vadybos, jų kokybės nustatymo, pardavimo ir pan. srityse, diegti pažangias technologijas, steigti naujas įmones, nes turi reikiamų žinių šiai veiklai įgyvendinti ir plėtoti.
Pramonės technologijos specializacijos absolventai – tai šiuolaikinės gamybos procesus gerai išmanantys inžinieriai. Steigiant ar modernizuojant įmonę, jie parenka ir komplektuoja naują įrangą, užtikrina įvairiose šalyse pagamintų mašinų suderinamumą tarpusavyje, diegia naujas ruošinių apdirbimo technologijas ir būdus. Geba programuoti šiuolaikinius kompiuterinio valdymo apdirbimo centrus, kurie užtikrina kokybiškos produkcijos gamybos spartą, sumažina gamybai reikalingų žaliavų sąnaudas, taip pat mažiau teršia aplinką. Todėl šios srities specialistams būtina tiek išmanyti apdirbimo procesus, tiek įgyti informatikos priemonių bei kompiuterizuotų sistemų kūrimo ir priežiūros įgūdžių. Šių specialistų ypač laukiama šiuolaikinėse naujai steigiamose įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Baigę šią studijų programą gebėsite gaminti ir eksploatuoti įvairias technologines mašinas, metalo ir medžio apdirbimo įrenginius, tiksliosios mechanikos įrenginius.
Gebėsite naudotis šiuolaikiniais projektavimo programiniais paketais CAD/CAM/CAE. Išmanysite
technologinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus ir eksploatacijos reikalavimus. Susipažinsite su technologiniais matavimais, mechaninėmis lazerinėmis ir kitomis gamybos technologijomis.
Gebėsite projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su potencialiais Lietuvos ir užsienio užsakovais. Išmanysite naudojamos įrangos konstrukcijas ir veikimo principus. Įgysite praktinio darbo su naujausia technika įgūdžių, išmoksite dirbti komandoje ir vadovauti įmonei.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Galėsite dirbti įmonių direktoriais, technikos direktoriais, technologais, vadovauti gamybai, dirbti metalo apdirbimo, mašinų ir prietaisų įmonėse bei projektavimo organizacijose technologais, administratoriais
Dažniausiai VGTU studentai įsidarbina dar studijų metais po profesinės praktikos. Kadangi įmonės labai įvairios – vienos gamina vienus įrenginius ir sistemas, kitos – kitus, nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant pasirinktos srities. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat individualiąsias įmones.
 
Studijų programos specializacijos:
Pramonės įmonių valdymas, Pramonės technologija

Studijų programos tikslas
1. Parengti gamybos inžinerijos ir valdymo specialistus, jiems suteikiant fundamentinių mokslų, gamybos inžinerijos pagrindų, ugdant gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai, taikant mokymosi visą gyvenimą principus.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis žinių apie fundamentinius mokslus, reiškinius ir procesus, matematinius modelius, matematinę analizę, tikimybių teoriją, skaitinius metodus, fiziką, chemiją, humanitarinius ir socialinius mokslus, bendrosios technologijos mokslus apie jų taikymo principus.
 • Įgis žinių apie energijos transformavimo mašinas, pjovimo teoriją ir įrankius, kompiuterizuotą technologijų valdymą ir remonto technologijas, technologinių procesų projektavimą, CAD/CAM/CAE taikymą, projektuojant technologinius procesus, gamybos procesų automatizavimą, įmonių projektavimą ir integruotą gamybą.
 • Įgis žinių apie personalo vadybą, pramonės įmonių valdymą, gamybos planavimą, organizavimą ir paruošimą, pramonės rinkodarą, inžinerinių pokyčių valdymą ir strateginio valdymo ypatumus, civilinę ir įmonių teisę, apskaitą ir auditą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės tirti gamyboje vykstančius procesus taikant humanitarinius, socialinius visuomenės vystymosi, technologijos mokslų teorinius, matematikos ir gamtos mokslų teorijas, taikyti modernią programinę ir techninę įrangą, informacines technologijas tyrimams ir jų rezultatų taikymui bei sklaidai pramonės įmonėse.
 • Gebės parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, suprasti ir analizuoti technologijų ir technologinės įrangos projektavimo, gamybos ir eksploatavimo procesus, nustatyti problemas ir rasti jų sprendimo būdus.
 • Gebės parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, nustatyti ir analizuoti gamybos inžinerijos ir pramonės įmonių valdymo problemas ir remiantis analizės rezultatais pasiūlyti jų sprendimo būdą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės planuoti ir atlikti inžinerinę analizę, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebės analizuoti gamybos procesus, parinkti gamyboje naudojamas medžiagas, reikalingą įrangą, atlikti gamybinių sistemų inžinerinius skaičiavimus, projektuoti technologijas ir technologinę įrangą.
 • Gebės analizės metodus taikyti organizuojant gamybą, bendradarbiauti su įvairių technikos sričių ir verslo vadybos specialistais, priimti gamybos valdymo sprendimus, analizuojant juos pagrįsti inžinerine, ekonomine ir sociologine prasme.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant, gebės naudoti programinius paketus, skirtus projektavimui.
 • Gebės įvertinti gamyboje naudojamų medžiagų, įrankių, mašinų ypatumus ir charakteristikas, joms keliamus reikalavimus, jas parinkti konkretiems pramonės gaminiams, gebės parinkti gamybos automatizavimo priemones ir metodus, projektuoti įmones, objektyviai įvertinti situaciją, parinkti technologiniams procesams reikiamas mašinas ir derinant jas su ekologijos, ekonomijos ir socialiniais reikalavimais.
 • Gebės spręsti gamybos valdymo problemas, parengti prioritetinių pramonės įmonės veiklų plėtojimo planą, gebės planuoti ir organizuoti gamybą, priimti sprendimus, atsižvelgiant į produkto gyvavimo ciklą ir įmonės aplinkoje vykstančius procesus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dirbti grupėje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus, surasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis, darbo rezultatus pateikti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebės vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir gamtos mokslų žinias, sprendžiant inžinerines problemas, pateikti informaciją grafinėje ir tekstinėje formoje, taikant informacines technologijas.
 • Gebės planuoti savo darbą, kelti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą, naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės formuluoti reikalavimus projektuojamam objektui, technologiniams procesams bei numatyti priemones jų įgyvendinimui.
 • Gebės spręsti tarpdalykinėse profesinės veiklos problemas, pritaikyti naujus metodus ir informacines technologijas iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
 • Gebės taikyti pramonės įmonių veiklos tobulinimo inovacijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17146 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17149 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MEMKB17150 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17153 Technologinės mašinos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17004 CAD/CAM/CAE 3 30 - 15 4 31 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17159 Pramonės įmonių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17160 Apskaita ir auditas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17161 Pjovimo teorija ir įrankiai 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17162 Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17176 Gamybos planavimas ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17177 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17178 Pramonės rinkodara ir personalo vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17179 Civilinė ir įmonių teisė 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17181 Technologinės įrangos projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17182 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17183 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17388 Sujungimų technologijos 3 30 15 - 2 33 E
TIMGB17624 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos 3 30 15 - 2 33 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17230 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17232 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MEMKB17430 Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas) 6 - - 60 4 96 KS
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17231 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17233 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MEMKB17431 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
MEMKB17701 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 10 2 38 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17245 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17246 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17248 Strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
MEMKB17250 Remonto technologijos 3 12 12 12 2 42 E
MEMKB17251 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17252 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.