Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Biomechanika

Biomechanika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bioinžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H15002, 6121EX034 (nuo 2017 m.)
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Julius Griškevičius
Studentas: Gintarė Paulavičiūtė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Sparčiai tobulėjančios technologijos kasdien keičia žmogaus gyvenimą. Medicinos ir reabilitacinė technika plačiai naudojama gydymo, terapijos ir reabilitacijos centruose. Be šiuolaikinės medicinos ir reabilitacinės technikos būtų neįmanoma bet kokia žmogaus organizmo funkcijų atkūrimo veikla, taip pat neįgaliųjų integravimas į visuomenę, todėl šios technikos vaidmuo atkuriant bendrą fizinę žmogaus būklę ir darbingumą tampa labai svarbus. O tokią techniką kuria ir projektuoja biomechanikos inžinieriai, kuriems rengti ir skirta ši studijų programa. Biomechanikos inžinierių tikslas – sukurti ir suprojektuoti tokias technines priemones, kurios padėtų gydytojams darbą atlikti saugiai ir kokybiškai, tiksliai diagnozuoti ligą ar nustatyti žmogaus organizmo sutrikimus, parinkti tinkamas funkcijų atkūrimo priemones. Naujausi mokslo pasiekimai, medžiagos ir technologijos leidžia kurti bei gaminti kokybišką ir funkcionalią reabilitacinę, medicininę techniką ir dirbtinius žmogaus organus. Biomechanikos inžinieriai taiko tradicines inžinerines techninės kūrybos žinias įvairioms techninėms problemoms spręsti medicinoje ir reabilitacijoje. Jie dirba kartu su kitais sveikatos apsaugos srities profesionalais – gydytojais, protezuotojais, slaugėmis, technikais, reabilitologais ir kt. specialistais.
 
Ką gebėsiu?
Būsite mokomas analizuoti, kurti ir projektuoti medicinos, reabilitacinę, ortopedinę ir techninės pagalbos priemones neįgaliesiems taikant CAD/CAM/CAE ir 3D spaudos technologijas, atlikti biomechaninių sistemų modeliavimo ir inžinerinius skaičiavimus, analizuoti medicinos technikos gamybos procesą, parinkti tinkamas medžiagas medicinos, reabilitacijos ir neįgaliųjų
technikai, ortopedinėms priemonėms ir implantams. Studijuodami bendruosius universitetinius
ir specialiuosius biomechanikos inžinerijos studijų dalykus,
įgysite savarankiškam inžinieriaus darbui būtinų žinių, gerai išmanysite medicinos ir reabilitacinės technikos konstrukcijų bei jų sistemų sandarą ir veikimą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą galėsite dirbti gydymo, sportinės ir reabilitacinės medicinos įstaigose, įmonėse, gaminančiose medicininę ir reabilitacinę įrangą, taip pat techninės pagalbos priemones neįgaliesiems, ir užsienio firmoms atstovaujančiose įmonėse, ortopedijos įmonėse, kuriose gaminami ortopediniai įtvarai ir protezai. Būdami biomechanikos inžinieriais galėsite dirbti įmonėse, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose įvairios paskirties medicinos ir reabilitacijos inžinerines sistemas bei techniką. Taip pat valstybinėse įstaigose, tokiose kaip Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Galėsite dirbti įvairiose laboratorinėse, ortopedinėse bei techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimo, gamybos ir kitose įmonėse. Jūsų darbas bus prižiūrėti ir diegti sudėtingą medicininę įrangą, mokyti darbuotojus ja naudotis, šalinti gedimus. Jei turėsite lyderio savybių, gebėsite sėkmingai vadovauti medicininės ir reabilitacinės technikos bei priemonių gamybos procesui, o jei turėsite organizacinių sugebėjimų – galėsite siekti vadovo pareigų.
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslas
1. Parengti biomechanikos inžinierius, kurie po studijų programos baigimo sėkmingai įsilietų į su biomechanikos inžinerijos sritimi susijusią darbo rinką įsidarbinant pramonės ar valstybės įmonėse ar kitoje absolvento pasirinktoje srityje, arba toliau siektų mokslinio laipsnio ir, taikydami inžinerinės kūrybos praktiką ir kritinį mąstymą, suvokiant savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos keliant profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą, prisidėtų prie valstybės ir visuomenės gerovės.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Įgis fundamentinių mokslų, biomechanikos ir inžinerijos pagrindų žinias ir integruos kitų mokslo krypčių metodus ir procesus į daugiadalykį inžinerijos kontekstą
 • Įgis žinių apie socialines ir psichologines neįgaliųjų problemas, aplinkos pritaikymo ir techninių pagalbos priemonių projektavimo, parinkimo principus ir galimybes
 • Gebėjimai tirti
 • Gebės planuoti ir vykdyti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis
 • Turės darbo su inžinerine įranga įgūdžius
 • Inžinerinė analizė
 • Identifikuos, formuluos ir spręs inžinerines problemas
 • Gebės parinkti ir taikyti tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės suprojektuoti sistemą, mazgą ar procesą siekiant norimo tikslo ir esant realiems ekonominiams, aplinkos, socialiniams, politiniams, etikos, sveikatos ir saugos, technologiškumo ir tvarumo apribojimams
 • Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės dirbti savarankiškai ir daugiadalykinėse komandose, efektyviai komunikuoti, laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą
 • Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės parinkti ir taikyti šiuolaikinės inžinerijos metodus ir įgūdžius, priemones, būtinus profesinei veiklai
 • Gebės derinti teorines ir taikomąsias inžinerines žinias problemų sprendimui, supras inžinerinių sprendimų įtaką globaliniame, ekonominiame, aplinkos ir visuomenės kontekste
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17024 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB17001 Bendroji ir taikomoji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17025 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 Į
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB17002 Techninė braižyba 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17401 Žmogaus anatomija 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 30 4 81 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVVKB17163 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17028 Automatinis valdymas 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17029 Biomechanika (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
MEBIB17503 Biotechninių sistemų mechaninės, lazerinės ir kt. gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E1
MEBIB17504 Žmogaus fiziologija 3 30 - 15 2 33 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17030 Medžiagos medicinoje 3 30 - 15 2 33 E
MEBIB17032 Biomechaninių sistemų projektavimas taikant CAD/CAM/CAE 6 30 30 - 4 96 E
MEBIB17033 Medicinos technika 6 45 15 - 4 96 E
MEBIB17034 Medicinos technika (kursinis projektas) 3 - - 30 2 48 E1
MEBIB17035 Ortopedinių priemonių projektavimas ir gamyba 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17036 Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEBIB17037 Profesinė praktika 12 - - - - 320 Į
MEBIB17038 Reabilitacijos technika 3 20 - 10 2 48 E
MEBIB17039 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos pagrindai 6 20 10 10 4 116 E
MEBIB17040 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
MEBIB17041 Medicinos robotai 3 20 - 10 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBIB17042 Dirbtinių organų projektavimas 3 24 - 24 2 30 E
MEBIB17043 Medicinos ir reabilitacinių inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 48 4 108 E
MEBIB17044 MATLAB taikymas biomechanikos inžinerijoje 3 12 - 24 2 42 E
MEBIB17045 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
MEBIB17046 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEBIB17047 Medicininė sauga 3 24 - 12 2 42 E1
MEBIB17048 Medicinos psichologija 3 24 - 12 2 42 E1
MEBIB17049 Nanotechnologijų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.