Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Spaudos inžinerija

Spaudos inžinerija

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H74001, 6121EX050 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Nikolaj Šešok
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: gamybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos paskirtis – suteikti studentams fizikinių, technologijos ir gamybos inžinerijos mokslų žinių, susijusių su spaudos pramone; perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio praktinio darbo įgūdžius: gebėjimą kaupti, analizuoti ir suprasti gamybos inžinerijos srities informaciją, identifikuoti problemas; mokėjimą dirbti su spausdinimo ir matavimo poligrafiniais įrenginiais, prietaisais bei kompleksais, sistemomis, 3D įranga; gebėjimą taikyti atitinkamus metodus ir įvertinti pagrindinius spaudos produktų kokybinius parametrus. Ugdomas poreikis domėtis informacijos registravimo mokslų naujovėmis, taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos 3D produkcijos gamybos sričių įmonių veikloje – parinkti šiems tikslams būtinas priemones, adaptuoti aplinką prie jų poreikių, įvairiose darbo vietose taikyti aukštąsias technologijas. Skatinama siekti plačios erudicijos, stebėti ir kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, administracinius ir teisinius spaudos technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolat kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
 
Ką gebėsiu?
Galima rinktis vieną iš specializacijų. Spaudos medijų inžinerija – nuolatos vystantis techninėms informacijos pateikimo priemonėms, ugdomi studentų poreikiai domėtis informacijos registravimo, kaupimo, apdorojimo ir skleidimo mokslų naujovėmis, tai pat gebėjimai taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos, pakuočių gamyboje, taikant aukštąsias technologijas ir sparčiai besivystančią techniką. 3D technologijos ir spausdinimas – vis plačiau į mūsų gyvenimą skverbiantis naujosioms technologijoms, į 3D objektų gamybos sritį investuojama vis daugiau pinigų, tobulėja techninės priemonės, įmonėms reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai. Studentai mokomi 3D technologijų ir spausdinimo procesų subtilybių, parinkti būtinas priemones ir medžiagas, adaptuoti tam aplinką, tirti rinkos sąlygas; ugdomi gebėjimai stebėti, kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigus pirmąjį kursą atliekama pažintinė praktika. Jos metu praktikos vadovas organizuoja studentams pažintines išvykas į didesnes Vilniaus spaustuves bei 3D produkcijos gamybos įmones. Specialistai supažindina studentus su įmonių paskirtimi, veikla, struktūra, naudojama įranga, specialistų kvalifikacija, perspektyvomis, apibūdina bendrųjų ir specialiųjų žinių poreikį; studentai, atlikdami individualias užduotis, dirba ir su literatūra, renka informaciją internete. Profesinės praktikos atliekamos po antro ir trečio kursų didžiosiose Vilniaus spaustuvėse, turinčiose naujausius šiuolaikinius gamybinius įrenginius ir technologijas: UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė, UAB „Garsų pasaulis“, UAB „Petro ofsetas“, UAB „PakMarkas“, BĮ „Grafobal Vilnius“, UAB „Respublikos“ spaustuvė, apsilanko UAB „3D PRO“ ir kt. Studentai įgyja praktinio darbo su spaudos įrenginiais, 3D technologijomis įgūdžių, susipažįsta su įmonių valdymu.
Absolventai gali dirbti spaustuvių technologais, vadovais reklamos ir dizaino studijose, leidyklose, spaudos dizaineriais, gamybos vadovais, technikos ir komercijos direktoriais, direktoriais. Dažniausiai absolventai įdarbinami dar studijų metais po antrosios gamybinės praktikos. Kadangi spaudos įmonės labai įvairios – vienos spausdina knygas ir laikraščius, kitos – žurnalus, trečios gamina pakuotes, dar kitos – saugiuosius produktus, apsaugotus nuo padirbinėjimo, 3D gaminius – nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant srities. Kvalifikacinis laipsnis ir žinios teikia galimybę dirbti ne tik spaustuvėse, bet ir reklamos bei dizaino agentūrose, netgi kitų sričių gamybos įmonėse.
 

 
Studijų programos specializacijos:
Spaudos medijų inžinerija, 3D technologijos ir spausdinimas

Studijų programos tikslas
1. Suteikti studentams fizikinių, technologijos ir gamybos inžinerijos mokslų žinių tiek tradicinės spaudos pramonėje, tiek ir 3D technologijose bei spausdinime.
2. Perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio- praktinio darbo įgūdžius: mokėjimą kaupti ir ugdyti gebėjimą analizuoti ir suprasti spaudos inžinerijos bei 3D spausdinimo technologijų srities informaciją, identifikuoti problemas, išmokti dirbti su spausdinimo ir matavimo poligrafiniais įrenginiais, prietaisais ir kompleksais, sistemomis, įranga, metodais ir įvertinti pagrindinius spaudos produktų kokybinius parametrus.
3. Ugdyti poreikį domėtis informacijos registravimo mokslų naujovėmis, taikyti įgytas žinias spaudos, leidybos, reklamos, pakuočių gamybos ir 3D spausdinimo srityse dirbančių įmonių veikloje, parenkant šiems tikslams būtinas priemones, adaptuojant aplinką jų poreikiams, įvairiose darbo vietose naudojant aukštąsias technologijas.
4. Ugdyti plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, administracinius ir teisinius spaudos produktų kūrimo, projektavimo, gamybos ir įrenginių eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų žinios: gebėti taikyti matematikos, chemijos ir fizikos žinias sprendžiant sudėtingus techninius gamybos inžinerijos įrenginių įrengimo, projektavimo ir eksploatavimo klausimus.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti: ekonominės žinios, vadybos pagrindai, technikos istorija, specialybės užsienio kalba žinios.
 • Žinios apie teorinės mechanikos dėsnius, taikomosios mechanikos principus, mechanizmų, įtaisų, prietaisų ir aparatų projektavimą, matematikos metodus ir dėsnius, taikomus gamybos objektams aprašyti, analizuoti ir projektuoti; žinios apie automatinį valdymą, automatikos ir programinių įrenginių taikymą, 3D technologijų ir spausdinimo pagrindus.
 • Žinios apie gamybos inžinerijos studijų krypties esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus bei sąvokas, gebėjimas taikyti kitų mokslo krypčių metodus ir procesus, žinios apie žmogiškuosius išteklius, rinkodarą ir logistiką pramonėje, jų aplinką, analizę.
 • Žinios apie paruošimo spausdinimui technologijas, spausdinimo būdus, spausdinimo techniką ir pospausdiminį produkcijos apdorojimą; naudojamą įrangą, veikimo principus, fizikinius, cheminius reiškinius ir procesus, fizikinių parametrų matavimo būdus, rezultatų apdorojimo metodus, naudojamas medžiagas, projektavimo pagrindus, naujas technologijas; žinios apie spaudos įmonių vadybą, marketingo tyrimus, leidybinę ir spaustuvinę veiklą, gaminių kokybę ir kokybės valdymą, kokybės kontrolės optimizavi
 • Žinios apie 3D modeliavimą, 3D gamybos technologijas, 3D spausdinimo techniką ir jos sandarą, įrangos konstrukcijas, veikimo principus, projektavimo pagrindus, fizikinius, cheminius reiškinius ir procesus, 3D spausdinimui naudojamas medžiagas, apie 3D spausdinimo gaminių apdorojimą, naujas technologijas, žinios apie 3D spaudos įmonių vadybą, marketingo tyrimus, gaminių kokybę ir kokybės valdymą, kokybės kontrolės optimizavimo metodus, gamybos organizavimo formas įmonėje ir jos padaliniuose.
 • Gebėjimai tirti
 • Tyrimo duomenų ir informacijos valdymo gebėjimai: gebėti rinkti, grupuoti ir interpretuoti bei analizuoti duomenis, reikalingus gamybos inžinerijos studijų krypties problemoms formuluoti ir spręsti.
 • Gebėjimas taikyti įgytas žinias ir supratimą: gebėti taikyti žinias apie gamyboje vykstančius procesus, tinkamai parinkti eksperimentinę ir gamybinę įrangą ir ją panaudoti formuluojant ir analizuojant iškilusius inžinerinius uždavinius.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus: gebėti tinkamai pasirinkti analizės, skaičiavimo ir modeliavimo metodus gaminamų produktų maketų paruošimui, optimalaus realizavimo prognozavimui, efektyvaus darbo taško nustatymui ir materialinių resursų sąnaudų optimizavimui.
 • Gebėjimai rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniais, atlikti spaudos produktų gamybos etapų tyrimus, nustatyti įvairių faktorių įtaką ikispausdiminiuose, spausdinimo ir pospausdiminio apdorojimo srityse, turėti darbo su matavimo įranga įgūdžių.
 • Gebėti atlikti 3D spausdinamų objektų maketavimo, spausdinimo proceso, reikiamų medžiagų panaudojimo tyrimus, rasti reikiamą mokslinę ir profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais informaciniais šaltiniais, tirti 3D spausdinime naudojamą įrangą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: gebėti taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant gamybos inžinerijos problemas, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, mokėti naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebėjimas profesionaliai formuluoti ir analizuoti spaudos inžinerijos problemas, taikant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Gebėjimas suprasti ir analizuoti kokybės vadybos bei aplinkosaugos sistemas, tyrimų metodologijos principus.
 • Gebėjimas vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir gamtos bei technologijų mokslų žinias sprendžiant spaudos produktų gamybos inžinerines problemas, suprasti pasirenkamų medžiagų, procesų, technologijų privalumus ir trūkumus, šiems vertinimams taikyti skaitinius ir eksperimentinius metodus, eksperimentuoti, analizuoti ir interpretuoti duomenis.
 • Gebėjimas atlikti 3D spausdinimo įrangos ir procesų inžinerinę analizę, taikant matematinį mąstymą ir gamtos bei technologijų mokslų žinias, tinkamus analitinius ir modeliavimo metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėjimas taikyti gamybos inžinerijos žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant įvairius konstrukcinius ir technologinius projektus.
 • . Gebėjimas suprasti projektavimo metodikas ir jas taikyti gamybos inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti.
 • Gebėjimas projektuoti spaudos įrenginius ir technologinius procesus naudojantis naujausiomis projektavimo metodikomis ir informacinių technologijų programomis, profesinėmis bei mokslinėmis duomenų bazėmis; gebėjimas planuoti, vykdyti ir kritiškai vertinti priimamus sprendimus projektuose, pateikti išvadas; gebėjimas taikyti įgytas žinias naujų spausdinimo įrenginių kūrimui ir tyrimui.
 • Gebėjimas analizuoti ir projektuoti 3D gaminius ir 3D spausdinimo įrangą taikant atitinkamas projektavimo programas, analizuoti patį 3D produkcijos gamybos procesą, parinkti tinkamas naudojamas medžiagas, atlikti 3D spausdintuvų mechaninių sistemų inžinerinius skaičiavimus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas dirbti savarankiškai: gebėti atsakingai planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, demonstruoti motyvuotą požiūrį į savo profesiją, savarankiškai mokytis ir tobulėti, suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Gebėjimas holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai: remiantis įgytomis žiniomis ir supratimu gebėti laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Gebėjimas dirbti kūrybinėje komandoje: gebėti komunikuoti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba, argumentuotai ginti savo nuomonę, rasti darbdavius, verslo partnerius, argumentuotai perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus savo ir kitų sričių specialistų auditorijai.
 • Gebėjimas taikyti įgytas žinias ir supratimą: gebėti tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, juos pristatyti savo ir kitų sričių specialistams, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas problemas ir uždavinius, spręsti inžinerines problemas konsultuojantis su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėjimas parinkti tiriamo objekto parametrų matavimo metodus ir priemones, apdoroti duomenis, tinkamai pateikti rezultatus; gebėjimai objektyviai įvertinti situaciją ir tinkamai spręsti inžinerines problemas, analizuojant mechanizmų struktūrą, nustatant dinaminių procesų charakteristikas; gebėjimai gaminamos produkcijos kokybės kontrolės ir analizės metodus taikyti kokybės užtikrinimo srityse, modeliuoti gamybą.
 • Gebėjimas taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
 • Suprasti gamybinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą, gamybinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti įgytas žinias konkrečioms spaudos produktų projektavimo, gamybos ir realizavimo problemoms spręsti. Gebėjimas parinkti tinkamą spaudos būdą ir medžiagas konkretiems gaminiams.
 • Gebėjimas tinkamai suprojektuoti 3D gaminį, parinkti tinkamus spausdintuvus ir medžiagas 3D spausdinimo būdais gaminamiems objektams.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEPMB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16003 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16001 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
MEMTB16201 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEPMB16201 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
VVSEB16256 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16002 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17059 Spausdinimo medžiagos 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17061 Paruošimo spausdinimui technologija (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17062 Paruošimo spausdinimui įranga 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17175 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17064 Mechaninių virpesių teorija 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17067 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17068 3D technologijų ir spausdinimo pagrindai (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17175 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17064 Mechaninių virpesių teorija 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17065 Spausdinimo procesų technologija 3 30 15 - 2 33 E
MERSB17066 Spausdinimo-apdailos įrenginiai (su kursiniu projektu) 9 30 15 30 6 159 E
MERSB17067 Poligrafinės produkcijos kokybės valdymas ir optimizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17069 Įvadas į 3D spausdinimą ir medžiagos (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17220 Žmogiškųjų išteklių valdymo, rinkodaros ir logistikos pagrindai 3 30 - 15 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MERSB17070 Brošiūravimo-įrišimo įrenginiai (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17118 CAD/CAM/CAE 3 20 - 20 2 38 E
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MERSB17071 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MERSB17072 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17073 3D technologijos ir spausdinimas (su kursiniu projektu) 6 30 10 20 4 96 E
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17119 3D Modeliavimas 3 20 - 20 2 38 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Spaudos medijų inžinerija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17074 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17075 Spaustuvė (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17076 Leidybinė ir spaustuvinė veikla 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — 3D technologijos ir spausdinimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MERSB17074 Poligrafijos informacinės technologijos ir dizainas 3 24 - 12 2 42 E
MERSB17077 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17078 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - 6 234 BD
MERSB17079 3D technologinės įmonės projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 36 4 120 KS
MERSB17080 3D spaudos įmonių veikla 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.