Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Mechatronika ir robotika

Mechatronika ir robotika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Gamybos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H73002
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Vytautas Bučinskas
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Studijų programos tikslas – parengti universalius plataus profilio specialistus, gebančius dirbti technologinį, organizacinį, konstravimo ir mechatroninių bei robotinių sistemų eksploatacijos ir skaitmeninės gamybos priežiūros inžinerinį bei ekspertinį konsultacinį darbą įmonėse, kuriose reikia šiuolaikinių integruotų inžinerijos žinių.
 
Ką gebėsiu?
Įgytos kompleksinės mechanikos, taikomosios elektronikos ir mechanizmų bei robotų valdymo sistemų teorinės žinios, mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo metodų supratimas, gebėjimas atpažinti ir analizuoti technines (gamybines) problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, formuluoti ir spręsti mechatronikos ir robotikos bei skaitmeninės gamybos praktinius uždavinius, projektuoti ir tirti mechatronines ir robotines sistemas, kurti mechatroninių bei robotinių gaminių gamybos technologijas, diegti skaitmeninę gamybą šios programos absolventams leis sėkmingai specializuotis ir pritaikyti gebėjimus ne tik gamybos inžinerijos, bet ir kitų pramonės šakų įmonėse. Studijų metais įgytos žinios naudingos visur, kur robotai keičia žmogų gamybos procese, buityje, kur veikia mechatroniniai įrenginiai, kur plėtojama skaitmeninė gamyba – o jie supa mus visur: nuo kompiuterio spausdintuvo iki išmaniųjų namų įrenginių, pavyzdžiui, tokių kaip autonominiai dulkių siurbliai. Tai žinios, kurių įgijus galima valdyti sudėtingą techniką ir būti naudingam ten, kur jos reikia, kur garantuotas įdomus, kūrybingas ir labai reikalingas darbas.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai galės kelti kvalifikaciją magistrantūros studijose ar dirbti Lietuvos inžinerinės asociacijos LINPRA įmonėse (mechatroninių ir robotinių įtaisų gamintojos ir platintojos). Bendradarbiaujama su UAB „Arginta“, UAB „Traidenis“, UAB „Precizika Metrology“, UAB „Loro“, UAB „Vilniaus baldai“, UAB „Intersurgical“ ir daugeliu kitų Lietuvos gamybos įmonių. Skaitmeninės gamybos specializacijos studijas pabaigę absolventai galės dirbti gamybos automatizavimo srityje, automatizuotų paviršiaus apdorojimo ir montavimo robotų, robotinių linijų rengimo bei palaikymo, diagnostikos bei erdvinio gaminių formavimo srityse. Mūsų absolventus renkasi farmacijos, maisto bei lengvosios pramonės įmonės. Šiuo metu šių įmonių plėtrai trūksta daugiau kaip 200 mechatronikos ir robotikos inžinerijos specialistų. Planuojama, kad panaši situacija darbo rinkoje išliks ir ateityje.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Mechatroninės sistemos ir robotai, Skaitmeninė gamyba

Studijų programos tikslai
1. Suteikti matematikos ir gamtos mokslų žinių, reikalingų gamybos inžinerijos specialistams, projektuosiantiems, gaminsiantiems ir eksploatuosiantiems mechatronines ir robotines sistemas.
2. Suteikti teorinius technologijos mokslų srities specialiųjų žinių pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus praktinio darbo įgūdžius: rinkti, analizuoti ir suprasti gamybos inžinerijos srities informaciją. Išmokyti dirbti su gamybinėmis sistemomis, suprasti ir gebėti įvertinti pagrindinius šių sistemų kiekybinius ir kokybinius parametrus, identifikuoti problemas, atlikti taikomuosius tyrimus.
3. Suteikti specialiųjų žinių ir ugdyti gebėjimą kūrybiškai ir kritiškai analizuoti ir spręsti gamybos inžinerijos problemas, domėtis mechatronikos ir robotikos mokslo naujovėmis, savarankiškai taikyti jas praktinėje veikloje.
4. Ugdyti gebėjimą tobulinti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. Ugdyti gebėjimą suvokti inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Matematikos žinios: sąvokos, dėsniai, teorijos; matematinė analizė, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas bei diferencialinės lygtys, tiesinė algebra, skaitinė analizė, kompleksiniai skaičiai, tikimybių teorija, statistika.
 • Fundamentalios žinios apie gamtą ir jos reiškinius bei tų reiškinių kiekybines išraiškas.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti, inžinerinei erudicijai plėtoti bei inžinerinės profesijos tikslams pasiekti.
 • Technologijos mokslų srities pagrindų ir gamybos inžinerijos studijų krypties specialiosios žinios.
 • Žinios apie mechatroninių sistemų struktūrą, valdymą, projektavimą ir gamybą, sistemų kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą.
 • Žinios apie robotinių sistemų struktūrą, valdymą, projektavimą ir priežiūrą, sistemų programavimą, kokybės bei techninės priežiūros užtikrinimą.
 • Žinios apie gamybos inžinerijoje naudojamas medžiagas, jų savybes, sujungimus ir jų metodus bei paviršių apdorojimo technologijas.
 • Žinios apie inžinerines konstrukcijas, kokybės kontrolę ir sertifikavimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas taikyti matematikos ir gamtos mokslų pasiekimus bei metodus sprendžiant gamybos inžinerijos problemas.
 • . Gebėjimas suprasti naujausias gamybos inžinerijos technologijas, atpažinti ir analizuoti jų įdiegimo ir naudojimo galimybes.
 • Mechatroninių ir robotinių sistemų valdymo, informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžiai; gebėjimas interpretuoti duomenis jų svarbos požiūriu atliekant mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimo, valdymo, gamybos ir techninės priežiūros ir kokybės užtikrinimo veikas.
 • Gebėjimai suprasti pasirenkamų medžiagų, procesų, technologijų pranašumus ir trūkumus, šiems vertinimams taikyti skaitinius ir eksperimentinius metodus.
 • Supras ir mokės interpretuoti gautą informaciją ir duomenis laboratorinių stebėjimų ir matavimų metu, mokės nustatyti jų svarbą juos aiškinančios teorijos požiūriu, taikant informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas derinti teorijos ir praktikos elementus, gebėjimas atlikti inžinerinei veiklai reikalingus laboratorinius ir eksperimentinius darbus.
 • Gebėjimas analizuoti problemines situacijas ir ieškoti alternatyvių sprendimo būdų, įvertinant galimas socialines ir gamtosaugines šios veiklos pasekmes aplinkai ir socialinei gerovei.
 • Gebėjimas atlikti atskirų, sudėtinių ir įterptinių mechatroninių sistemų analizę ir parametrų įvertinimą.
 • Gebėjimas analizuoti, diagnozuoti ir prognozuoti nutolusias, sudėtines ir įterptines robotines sistemas.
 • Gebėjimas atlikti įvairių egzistuojančių ir naujai kuriamų inžinerinių konstrukcijų ir jų junginių analizę.
 • Gebėjimas analizuoti įvairius konstrukcijų jungimo būdus bei naudojamas ir numatomas naudoti konstrukcines medžiagas.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Žinios ir gebėjimai projektuoti inžinerinius objektus pagal pateiktus parametrus savo specializacijos srityje.
 • Suformuoti įgūdžiai vertinti kitų atliktus projektus bei pačiam projektuoti naujas, modernizuoti ar retrogradiškai atnaujinti egzistuojančias sistemas.
 • Gebėjimas greitai nustatyti užduotos mechatroninės sistemos savybes ir rengti tobulinimo bei modernizacijos projektus.
 • Gebėjimas projektuoti gamybinės ląstelės aplinką bei jai reikalingus įrenginius; projektuoti egzistuojančių gamybinių ląstelių modernizaciją.
 • Įgūdžiai projektuoti atskirų ir susietų robotų darbą.
 • Įgūdžiai projektuoti inžinerines konstrukcijas, numatant jų gamybos technologiją bei medžiagas.
 • Vertinti bei atlikti naujus konstrukcinių sujungimų projektus, įskaitant sudėtingus aplinkos poveikius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine kalba ir bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms.
 • Gebėjimas motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, kruopščiai planuoti savo darbą ir laiką.
 • Gebėjimas imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaujantis profesine veikla ir pilietiškumu bei rūpintis jų kompetencijos ugdymu.
 • Turėti mokymosi įgūdžių, kurie leistų kryptingai ir savarankiškai tęsti studijas ir mokytis visą gyvenimą.
 • Suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, šalies gerovei ir aplinkai.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėjimas derinti teorijos ir praktikos elementus sprendžiant inžinerinius uždavinius.
 • Gebėjimas įvertinti situaciją ir priimti tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebėjimas įvertinti mechatroninės sistemos būseną atliekant diagnostiką bei gedimų paiešką
 • Gebėjimas valdyti esančias robotines sistemas, parinkti joms tinkamus komponentus, parengti jas gamybai programuojant bei derinant įrenginių tarpusavio sąveiką.
 • Įvertinti ir teisingai parinkti reikalingas medžiagas įrangai bei gaminiams.
 • Numatyti ir parengti realizacijai įvairius medžiagų jungimo būdus bei atlikti egzistuojančių sprendimų įvertinimą.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
MERSB17106 Įvadas į mechatroniką ir robotiką 3 30 - - 2 48 E1
STGSB17036 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16001 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVSEB16256 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17379 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17042 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMKB17380 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MERSB17107 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16002 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17126 Etika 3 30 - - 2 48 E1
KILSB17026 Dalykinis rašymas 3 15 - 15 3 47 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMITB16403 Programavimas C++ 6 30 30 - 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB17179 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17109 Mechatronikos elementai 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17055 Medžiagų mechanika 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB17086 Automatinio valdymo sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
ELEIB17087 Elektros pavaros 3 30 15 - 2 33 E
ELEIB17180 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17110 Robotika 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17111 Mechatroninės sistemos 1 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Mechatroninės sistemos ir robotai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEB16602 Ekonomikos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKB17386 Medžiagos mechatronikoje 3 30 15 - 2 33 E1
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17113 Mechatroninės sistemos 2 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17114 Robotinės technologijos 6 30 15 15 4 96 E
Specializacija — Skaitmeninė gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
VVIEB16602 Ekonomikos pagrindai (su kursiniu darbu) 6 30 - 15 4 111 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
MEMKB17386 Medžiagos mechatronikoje 3 30 15 - 2 33 E1
MEMKB17387 Automatizuotos suvirinimo technologijos 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
MERSB17113 Mechatroninės sistemos 2 6 30 - 30 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Mechatroninės sistemos ir robotai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMRB16703 Mechatroninių ir CAD/CAM sistemų projektavimas. Kompleksinis projektas 6 - - 30 4 126 KS
ELEIB17106 Skaitmeninė automatika (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MERSB17115 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MERSB17116 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
Specializacija — Skaitmeninė gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMTB16707 Skaitmeninė gamyba ir CAD/CAM. Kompleksinis projektas 6 - - 30 4 126 KS
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17389 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17391 Inžinerinės konstrukcijos (su kursiniu projektu) 6 20 10 20 4 106 E
MEMKB17392 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Mechatroninės sistemos ir robotai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELEIB17115 Pramoniniai loginiai valdikliai 3 24 12 - 2 42 E
MERSB17120 Mechatroninių ir robotinių sistemų projektavimas (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
MERSB17121 Kokybė ir sertifikavimas automatizuotoje gamyboje 6 24 12 12 4 108 E
MERSB17122 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MERSB17123 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Specializacija — Skaitmeninė gamyba
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17393 Robotinių jungimo sistemų projektavimas skaitmeninėje gamyboje (su kursiniu projektu) 6 24 - 24 4 108 E
MEMKB17394 Diagnostika ir sertifikavimas 6 24 12 12 4 108 E
MEMKB17395 Paviršių apdorojimo technologijos 3 24 12 - 2 42 E
MEMKB17396 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17397 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.