Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Mechanikos inžinerija

Mechanikos inžinerija

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Mechanikos inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H33001, 6121EX040 (nuo 2017 m.)
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Mindaugas Jurevičius
Studentas: -
Specializacijos – alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos, aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai, mašinų projektavimas, metrologija ir matavimai

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis – inžinerijos mokslų bakalauras
Studijų forma ir trukmė – nuolatinės studijos (4 metai)
 
Kam skirta studijų programa?
Mechanikos inžinerijos studijų programa 2017 m. buvo apdovanota Baltijos regiono šalių investuotojų forumo kokybės ženklu „Investors Spotlight“, kuris atitinka užsienio investuotojų poreikius. Pagal šią studijų programą rengiami būsimieji mechaninių sistemų konstruktoriai ir gamybos organizatoriai, gebantys naudoti naujausius aukštųjų technologijų pasiekimus, informacines technologijas, žinantys ir suprantantys esminius mechanikos inžinerijos principus ir vykstančius procesus. Projektuojant būtina turėti daug atitinkamos technikos srities žinių, mokėti nustatyti projektuojamų mašinų trūkumus ir privalumus, kurie dažniausiai išryškėja tik eksploatacijos ir priežiūros metu. Studentai supažindinami su įvairių mechaninių sistemų konstravimo principais, taikomosiomis kompiuterinėmis programomis, įgauna įgūdžių tobulinti ir spręsti inžinerinės mechanikos uždavinius.
Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos. Pagal šią specializaciją rengiami plataus profilio specialistai konstruktoriai, tyrėjai bei alternatyviosios energetikos įrenginių ir sistemų inžinieriai. Subalansuotosios plėtros strategija galima tik racionaliai naudojant visus turimus energetinius išteklius. Parengti specialistai geba projektuoti ir racionaliai įvertinti gaminamą alternatyviosios energetikos įrangą ir ją pritaikyti prie vartotojų poreikių bei aplinkos sąlygų. Rengiamiems specialistams suteikiama pakankamai energetikos, aplinkosaugos ir mechanikos žinių, tai pagrindas jiems sėkmingai kurti didžiausio energetinio efektyvumo naujos kartos įrenginius, kurie atitiktų darniosios aplinkos principus.
Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių specialistų darbas daugiausia susijęs su aplinkos apsaugos įrenginių projektavimu, gamyba ir eksploatavimu, užtikrinant sveiką ir saugią aplinką. Įvertinant tai studentai supažindinami su įvairiais aplinkos apsaugos reikalavimais, daug dėmesio skiriama kompiuterinių programų naudojimui. Senkant ir brangstant kuro atsargoms, labai svarbu vis taupiau vartoti energiją, šio proceso kontrolei reikalingi nauji energijos apskaitos įrenginiai ir sistemos. Absolventai laukiami aplinkosaugos bei energetikos įrenginių projektavimo ir gamybos įmonėse.
Mašinų projektavimas. Pagal šią specializaciją rengiami specialistai – universalūs konstruktoriai mechanikai. Projektuojant bet kurį kiek sudėtingesnį įrenginį, nepakanka vien gerai išmanyti kuriamos mechaninės sistemos veikimo ir eksploatacijos ypatumus. Tik naudojant šiuolaikines kompiuterines programas sudaromos sąlygos spręsti funkcinius uždavinius nuo idėjos iki pagaminto įrenginio. Absolventai laukiami moderniose mašinų ir jų komponentų projektavimo ir gamybos įmonėse.
Metrologija ir matavimai. Pagal šią specializaciją rengiami specialistai supažindinami su metrologijos pagrindais, įvairių matavimo priemonių konstravimu, gamyba, aktualiomis standartizavimo, akreditavimo ir metrologijos problemomis bei jų sprendimo būdais įmonėse. Šios srities specialistai Lietuvai reikalingi diegiant vienodus Europos kokybės standartus, projektuojant ir gaminant tarptautinėje rinkoje konkurencingas mašinas bei įrenginius. Šios specializacijos studentai praktinius užsiėmimus ir laboratorinius darbus atlieka ne tik universiteto, bet ir pažangiausių įmonių bei metrologijos institucijų laboratorijose.
 
Ką gebėsiu?
Būdami mechanikos inžinerijos studijų programos absolventais gebėsite projektuoti, gaminti ir eksploatuoti įvairias technologines mašinas, metalo, medžio apdirbimo įrenginius, alternatyviosios energetikos įrenginius ir sistemas, aplinkos apsaugos bei energijos taupymo įrenginius.
Gebėsite naudoti šiuolaikinius projektavimo programinius paketus CAD/CAM/CAE. Baigusieji šią studijų programą išmano aplinkos apsaugos įrenginių ir sistemų, atliekų tvarkymo įrenginių bei sistemų, energijos apskaitos ir taupymo įrenginių bei sistemų, alternatyviosios energetikos įrenginių konstrukcijas, veikimo principus ir eksploatacijos reikalavimus. Studentai susipažįsta su metrologija, metrologinio ūkio organizavimo ypatumais, mechaninėmis lazerinėmis ir kitomis gamybos technologijomis.
Būdami mechanikos inžinerijos specialistais gebėsite projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su potencialiais Lietuvos ir užsienio užsakovais bei modernizuoti naudojamos įrangos konstrukcijos ir jos veikimo principus. Studijuodami ne tik įgysite praktinio darbo su naujausia technika įgūdžių, bet ir išmoksite organizuoti gamybą bei dirbti komandinį darbą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Būdami mechanikos inžinerijos studijų programos absolventais galėsite dirbti inžinieriais, konstruktoriais, technologais, gamybos vadovais, technikos ir komercijos direktoriais. Galėsite sėkmingai darbuotis aplinkos apsaugos įrenginių, metrologijos, metalo apdirbimo įmonėse bei projektavimo organizacijose. Dažniausiai VGTU studentai yra įdarbinami dar studijų metais po profesinės praktikos. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat kurti ir individualiąsias įmones.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos, Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai, Mašinų projektavimas, Metrologija ir matavimai

Studijų programos tikslas
1. Suteikti studentams fizikinių, mechanikos inžinerijos mokslų žinių, reikalingų projektuojant įvairias mašinas ir mechanizmus, ypač naudojamus aplinkos apsaugos, energijos apskaitos, alternatyvios energetikos įrenginiuose ir metrologijoje.
2. Perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio-praktinio darbo įgūdžius: mokėjimas kaupti ir ugdyti gebėjimą analizuoti ir suprasti mechanikos inžinerijos srities informaciją, identifikuoti problemas, išmokti dirbti su aplinkos apsaugos, energijos apskaitos ir alternatyvios energetikos įrenginiais, prietaisais, kompleksais, sistemomis, įranga, metodais ir gebėti įvertinti pagrindinius įvairių mašinų ir mechanizmų kokybinius parametrus naudojant modernią matavimo techniką.
3. Ugdyti poreikį domėtis technikos mokslų naujovėmis, taikyti įgytas žinias mašinų projektavimo ir metrologijos organizacijose, aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įmonėse, Saulės, vėjo, vandens, geoterminėse jėgainėse, o taip pat jėgainėse, naudojančiose biokurą, parenkant šiems tikslams būtinas priemones, adaptuojant juos prie aplinkos įvairiose darbo vietose naudojant aukštąsias technologijas.
4. Ugdyti plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, administracinius ir teisinius mašinų ir mechanizmų kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Matematikos ir gamtos mokslų žinios: matematinė analizė, tikimybių teorija, fizika, chemija, jų reiškiniai ir procesai, dėsniai, jų matematiniai modeliai.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrosios technologijos mokslų žinios, reikalingos mechanikos inžinerijoje: žinios apie teorinės mechanikos dėsnius, taikomosios mechanikos principus, mechanizmų ir jų valdymo sistemų projektavimą, matematikos metodus ir dėsnius taikomus gamybos objektams aprašyti, analizuoti ir projektuoti, produkcijos kokybės valdymą.
 • Žinios apie alternatyviosios energetikos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją.
 • Žinios apie atliekų utilizavimą, aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių struktūrą, veikimo principus, konstrukcijas, projektavimą, gamybą, eksploataciją.
 • Žinios apie mašinų kompiuterizuotą projektavimą ir gamybą, taip pat jų valdymo sistemas.
 • Žinos apie metrologiją, metrologinį ūkį, matavimo priemonių konstrukcijas, projektavimą, panaudojimą, kompiuterinį matavimo duomenų tvarkymą, gaminių kokybės kontrolę ir sertifikavimą.
 • Gebėjimai tirti
 • Gebėjimas rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslinėms mechanikos inžinerijos veiklos problemoms spręsti, inžinerinei kūrybai, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais.
 • Gebėjimas taikyti matematikos metodus analizuojant mechanizmus ir mašinas.
 • Gebėjimas atlikti eksperimentinius tyrimus, apdoroti ir kritiškai įvertinti matavimų metu gautus duomenis ir informaciją.
 • Gebėjimas tirti alternatyviosios energetikos įrenginius konkrečiomis sąlygomis, įvertinti galimą jų poveikį aplinkai.
 • Gebėjimas tirti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginius įvertinant konkrečias eksploatacijos sąlygas.
 • Gebėjimas tirti ir įvertinti mašinų konstrukcijos ypatumus ir eksploatacines savybes atsižvelgiant į konkrečias jų darbo sąlygas
 • Gebėjimas parinkti įvairių mašinų kokybės parametrų matavimo įrangą įvertinant paskutinius metrologijos mokslo pasiekimus
 • Inžinerinė analizė
 • Gebėjimas planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant mechanikos inžinerijos problemas, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, mokėti naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodai bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebėjimas atlikti inžinerinę analizę vertinant alternatyvios energetikos įrenginių naudojimo galimybes įvertinant konkrečias jų eksploatavimo sąlygas.
 • Gebėjimas analizuoti aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginių konstrukcijos ir eksploatavimo parametrus naudojant pažangius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus
 • Gebėjimas analizuoti ir kritiškai įvertinti mašinų ir jų valdymo sistemų kokybės parametrus naudojant pažangius matavimo ir duomenų apdorojimo metodus.
 • Gebėjimas naudoti šiuolaikinius metrologijos duomenų apdorojimo ir kaupimo metodus ir įrangą.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebėjimas suformuluoti užduotį techniniam mechanikos inžinerijos projektui įvertinant jo realizavimo ypatumus bei turimą programinę įrangą.
 • Gebėjimas naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant mechanizmus ir mašinas.
 • Gebėjimas naudoti programinius paketus, skirtus naujų mašinų projektavimui.
 • Gebėjimas įvertinti alternatyvių energetikos įrenginių naudojimo galimybes konkrečiomis sąlygomis įvertinant ir ekologinius reikalavimus.
 • Gebėjimas suformuluoti ekologinius reikalavimus projektuojant technologinius įrenginius ir buitinę techniką bei numatyti priemones jų realizavimui.
 • Gebėjimai analizuoti ir projektuoti mašinų ir mechanizmų sistemas taikant CAD/CAM ir (ar) kitus specialius programinius paketus, analizuoti gamybos procesą, reikalingą įrangą, atlikti mechaninių sistemų inžinerinius skaičiavimus.
 • Gebėjimai projektuoti įvairius matavimo įtaisus ir mašinas tame tarpe naudojant specialius programinius paketus. Gebėjimai realizuoti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus projektuojant ir komplektuojant technologinius ir metrologinius įrenginius.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebėjimas bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebėjimas naudotis teisiniais dokumentais, pateikti informaciją grafinėje ir tekstinėje formoje.
 • Gebėjimas surasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, organizuoti ir vesti derybas.
 • Gebėjimas kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, suvokti atsakomybę už savo veiklos rezultatus, savarankiškai tobulinti profesinius gebėjimus ir atnaujinti žinias, mokantis visą gyvenimą.
 • Gebėjimai vertinti žmogiškojo veiksnio ir kitų nuomonių svarbą.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebėjimai taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, naujus metodus, informacines technologijas ir būdus iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti, šias žinias praktiniams tikslams pasiekti dirbant komandoje, savarankiškai lavintis ir tobulėti.
 • Gebėjimas dirbti komandoje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEMIB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16003 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16001 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
MEMIB16201 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MEMTB16201 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
VVSEB16256 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16002 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
MEMKB17151 Mechaninės, lazerinės ir kitokios gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17028 Automatinis valdymas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17157 Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17158 Pjovimo procesai ir įrankiai 3 30 15 - 2 33 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17173 Aplinkos spinduliniai ir geoterminiai energijos šaltiniai 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17174 Energotechnika 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17171 Matavimo prietaisai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17172 Metrologija 3 30 - 15 2 33 E1
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17169 Kompiuterinis technologijų projektavimas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17170 Skaitmeninės gamybos technologijos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17165 Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEMKB17166 Mašinų ir prietaisų projektavimas 1 3 30 15 - 2 33 E
MEMKB17167 Kokybės valdymas 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17168 Ekologinis projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17112 CAD/CAM/CAE 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17601 Medžiagų agregatinio būvio keitimo įrenginiai 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17603 Užterštų srautų atskyrimo įrenginiai ir sistemos (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17228 Bioenergetikos technologijos 3 20 10 10 2 38 E
MEMKB17229 Vėjo ir hidro energetika (su kursiniu projektu) 9 40 20 20 6 154 E
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17222 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17227 Matavimo informacinės sistemos (su kursiniu darbu) 6 40 10 10 4 96 E
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17222 Mašinų ir prietaisų projektavimas 2 (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17226 Įrankių ir įtaisų projektavimas (su kursiniu darbu) 6 40 10 10 4 96 E
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17221 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17223 Energijos apskaitos ir taupymo įrenginiai 6 40 - 20 4 96 E
MEMKB17224 Aplinkos apsaugos įrenginių projektavimas ir gamyba (su kursiniu projektu) 6 40 10 10 4 96 E
MEMKB17225 Profesinė praktika 12 - - - - 320 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Alternatyvios energetikos įrenginiai ir sistemos
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17253 Energetinių sistemų projektavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17254 Atsinaujinančios energetikos sistemos ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Aplinkos apsaugos ir energijos apskaitos įrenginiai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17241 Energijos apskaitos įrenginiai ir jų surinkimo technologija. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
MEMKB17801 Žaliavų atgavimo technologijos ir įrenginiai 3 24 - 12 2 42 E
Specializacija — Mašinų projektavimas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17239 Įrenginių surinkimo technologijos 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17255 Inovacijų valdymo pagrindai 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17433 Technologinės įrangos projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Metrologija ir matavimai
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17236 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 2 146 Į
MEMKB17237 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17242 Standartai, sertifikavimas ir akreditavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17243 Metrologinio ūkio ir matavimų organizavimas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17244 Matavimo prietaisų ir mašinų projektavimas ir sertifikavimas. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.