Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Gamybos inžinerija ir valdymas

Gamybos inžinerija ir valdymas

Studijų programos informacija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H77001
Metinė studijų kaina valstybės nefinansuojamoje vietoje: 2248 EUR
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Audrius Čereška
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis iki 2016 m.: gamybos inžinerijos bakalauras
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nuo 2017 m.: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Pagal šią programą rengiami gamybos inžinieriai organizatoriai. Absolventai geba taikyti informacines technologijas, aukštųjų technologijų naujoves; supranta esminius gamybos inžinerijos principus ir pramonėje vykstančius procesus; moka taikyti pagrindinius inžinerijos principus bei analitinius metodus identifikuojant, formuluojant ir sprendžiant pramoninės gamybos ir valdymo problemas, projektuoti pramoninės gamybos technologinius procesus, prižiūrėti ir valdyti technologines mašinas ir kitą įrangą, įvertinti jų patikimumą bei gaminamos produkcijos kokybę. Be to, jie yra parengti savarankiškai priimti sprendimus, sistemiškai, kritiškai ir konstruktyviai mąstyti, lanksčiai reaguoti į rinkos pokyčius ir poreikius, turi aiškią vertybinę poziciją bei nuostatų sistemą, pasirengę profesinei veiklai pramoninės gamybos įmonėse. Tai kūrybinis darbas, orientuotas į naujo produkto kūrimą bei jo pateikimą Lietuvos ir užsienio rinkoms.
Pramonės įmonių valdymo specializacijos absolventai geba projektuoti technologinius procesus, juos ekonomiškai pagrįsti, numatyti ir realizuoti būtinąsias organizacines sąlygas; bendrauti su technikos bei verslo vadybos specialistais. Gali dirbti vadovais ir valstybinio, ir privačiojo kapitalo įmonėse, gaminių rinkodaros vadybos, jų kokybės nustatymo, pardavimo ir pan. srityse, diegti pažangias technologijas, steigti naujas įmones, nes turi reikiamų žinių šiai veiklai įgyvendinti ir plėtoti.
Pramonės technologijos specializacijos absolventai – tai šiuolaikinės gamybos procesus gerai išmanantys inžinieriai. Steigiant ar modernizuojant įmonę, jie parenka ir komplektuoja naują įrangą, užtikrina įvairiose šalyse pagamintų mašinų suderinamumą tarpusavyje, diegia naujas ruošinių apdirbimo technologijas ir būdus. Tik šiuolaikiniai programinio valdymo apdirbimo centrai užtikrins ne tik kokybiškos produkcijos gamybos spartą bei mažiausias matmenų paklaidas, bet ir sumažins gamybai reikalingų žaliavų sąnaudas ir mažiau terš aplinką. Todėl šios srities specialistams būtina tiek išmanyti apdirbimo procesus, tiek įgyti informatikos priemonių bei kompiuterizuotų sistemų kūrimo ir priežiūros įgūdžių. Šių specialistų ypač laukiama pertvarkomose ir naujai steigiamose įmonėse.
 
Ką gebėsiu?
Studentai mokomi projektuoti, gaminti ir eksploatuoti įvairias technologines mašinas, metalo, medžio apdirbimo įrenginius, robototechnines sistemas ir mechatroninius įrenginius.
Išmokstama naudotis šiuolaikiniais projektavimo programiniais paketais CAD/CAM/CAE. Absolventai išmano technologinių įrenginių konstrukcijas, veikimo principus ir eksploatacijos reikalavimus. Susipažįsta su metrologija, matavimais, metrologinio ūkio organizavimo klausimais, mechaninėmis lazerinėmis ir kitomis technologijomis.
Studentai išmokomi projektuoti technologinius detalių mechaninio apdirbimo procesus, bendrauti su potencialiais Lietuvos ir užsienio užsakovais. Nagrinėjamos naudojamos įrangos konstrukcijos ir veikimo principai. Įgyjama praktinio darbo su naujausia technika įgūdžių, išmokstama dirbti komandoje ir vadovauti įmonei.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Absolventai dirba įmonių direktoriais, technikos direktoriais, technologais, sėkmingai eina gamybos vadovų pareigas, dirba aplinkos apsaugos įrenginių, metrologijos, mechatronikos sistemų gamybos ir priežiūros įmonėse bei projektavimo organizacijose technologais, administratoriais.
Dažniausiai VGTU studentai įsidarbina dar studijų metais po profesinės praktikos. Kadangi įmonės labai įvairios – vienos gamina vienus įrenginius ir sistemas, kitos – kitus, nesunku keisti darbo vietą, nekeičiant pasirinktos srities. Įgytos žinios teikia galimybę dirbti ne tik gamybos įmonėse, bet ir įvairių sričių organizacijose bei įstaigose, taip pat individualiąsias įmones.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Pramonės įmonių valdymas, Pramonės technologija

Studijų programos tikslas
1. Suteikti studentams matematikos, fizikos, chemijos, fundamentinių humanitarinių, gamybos inžinerijos ir įmonių valdymo žinių, kurias jie galėtų taikyti spręsdami inžinerines ir vadybines pramonės įmonių problemas.
2. Parengti specialistus, kurie išmanytų tyrimų metodologiją ir metodus, gebėtų atlikti tyrimus ir numatytų, kaip tyrimų rezultatus būtų galima pritaikyti kuriant ir diegiant technologinius procesus, sprendžiant pramonės įmonių inžinerines ir vadybines problemas.
3. Suteikti studentams gebėjimų projektuoti technologinius procesus, juos pagrįsti ekonomine ir socialine prasme, naudoti technologines mašinas ir įrangą, nustatyti ir išspręsti gamybos valdymo problemas.
4. Ugdyti poreikį domėtis gamybos technologijos mokslo naujovėmis, taikyti įgytas žinias įmonių veikloje, naudojant aukštąsias technologijas, suvokti savo sprendimų įtaką įmonės ir visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentaliųjų mokslų žinios: reiškiniai ir procesai, jų matematiniai modeliai, matematinė analizė, tikimybių teorija, sąvokos, dėsniai, teorijos, skaitiniai metodai, fizika, chemija.
 • Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai bei filosofinei pasaulėžiūrai ugdyti.
 • Bendrosios technologijos mokslų žinios apie CAD/CAM/CAE taikymo principus, inžinerinę grafiką, programavimą, žmonių ir aplinkos saugą, medžiagų mokslą, medžiagų ir teorinės mechanikos dėsnius, skysčių mechaniką ir termodinamiką, mašinų elementus, elektrotechniką, elektroniką, automatinį valdymą ir automatizavimą, mechanizmų ir mašinų teoriją, technologines mašinas ir gamybos technologijas, matavimų teoriją ir praktiką, kokybės valdymą.
 • Žinios apie energijos transformavimo mašinas, pjovimo teoriją ir įrankius, kompiuterizuotą technologijų valdymą ir remonto technologijas, technologinių procesų projektavimą, CAD/CAM/CAE taikymą, projektuojant technologinius procesus, gamybos procesų automatizavimą, įmonių projektavimą ir integruotą gamybą
 • Žinios apie personalo vadybą, pramonės įmonių valdymą, gamybos planavimą, organizavimą ir paruošimą, pramonės rinkodarą, inžinerinių pokyčių valdymą ir strateginio valdymo ypatumus, civilinę ir įmonių teisę, apskaitą ir auditą.
 • Gebėjimai tirti
 • Tyrimo duomenų ir informacijos valdymo žinios: gebės taikyti humanitarinius, socialinius visuomenės vystymosi, technologijos mokslų teorinius, matematikos ir gamtos mokslų teorinius pagrindus.
 • Gebėjimas taikyti įgytas žinias ir supratimą: gebės naudoti modernią programinę ir techninę įrangą, informacines technologijas tyrimams ir jų rezultatų pritaikymui bei sklaidai pramonės įmonėse.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus: gebės suprasti ir analizuoti technologijų ir technologinės įrangos projektavimo, gamybos ir eksploatavimo procesus, mokės nustatyti problemas ir rasti jų sprendimo būdus.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti analitinius ir modeliavimo metodus: gebės nustatyti ir analizuoti gamybos inžinerijos ir pramonės įmonių valdymo problemas ir remiantis analizės rezultatais pasiūlyti jų sprendimo būdą.
 • Inžinerinė analizė
 • Gebės planuoti ir atlikti inžinerinę analizę: taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant inžinerijos problemas, kritiškai vertinti bei pateikti gautus rezultatus, mokės naudotis kompiuteriniais ir analitiniais metodais bei įranga, parenkant ir taikant tinkamus inžinerinius sprendimus.
 • Gebės analizuoti gamybos procesus, parinkti gamyboje naudojamas medžiagas, reikalingą įrangą, atlikti gamybinių sistemų inžinerinius skaičiavimus, projektuoti technologijas ir technologinę įrangą, taikant CAD/CAM.
 • Gebės analizės metodus taikyti organizuojant gamybą, bendradarbiauti su įvairių technikos sričių ir verslo vadybos specialistais, priimti gamybos valdymo sprendimus, analizuojant juos pagrįsti inžinerine, ekonomine ir sociologine prasme.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Gebės naudotis katalogais ir kitomis duomenų bazėmis projektuojant, gebės naudoti programinius paketus, skirtus projektavimui.
 • Gebės įvertinti gamyboje naudojamų medžiagų, įrankių, mašinų ypatumus ir charakteristikas, joms keliamus reikalavimus, jas parinkti konkretiems pramonės gaminiams, gebės parinkti gamybos automatizavimo priemones ir metodus, projektuoti įmones, objektyviai įvertinti situaciją, sprendžiant energijos transformavimo problemas, parenkant technologiniams procesams reikiamas mašinas ir derinant jas su ekologijos, ekonomijos ir socialiniais reikalavimais.
 • Gebės spręsti gamybos valdymo problemas, parengti prioritetinių pramonės įmonės veiklų plėtojimo planą, gebės planuoti ir organizuoti gamybą, priimti sprendimus, atsižvelgiant į produkto gyvavimo ciklą ir įmonės aplinkoje vykstančius procesus.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Gebės bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba.
 • Gebės dirbti grupėje, bendrauti su savo ir gretutinių sričių specialistais, argumentuotai ginti savo nuomonę, iniciatyviai priimti sprendimus.
 • Gebės surasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus, derėtis.
 • Gebės dirbti savarankiškai ir kūrybiškai, planuoti savo darbą, kelti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
 • Gebės naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, pateikti informaciją grafinėje ir tekstinėje formoje, taikant informacines technologijas.
 • Gebės vystyti ir taikyti matematinį mąstymą ir gamtos mokslų žinias, sprendžiant inžinerines problemas.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Gebės suformuluoti reikalavimus projektuojamam gaminiui, technologiniams procesams bei numatyti priemones jų įgyvendinimui.
 • Gebės taikyti žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse, pasirenkant naujus metodus ir informacines technologijas iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti, gebės parengti CNC metalo apdirbimo įrenginių valdymo programas ir jas pritaikyti praktikoje.
 • Gebės taikyti pramonės įmonės veiklos tobulinimo inovacijas.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEMIB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16003 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16001 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
MEMTB16201 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
VVSEB16256 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEMIB16202 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
MEMIB16203 Pažintinė praktika 3 - - 15 2 63 A
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMIGB16002 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
APAVB17226 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17054 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
MEMKB17383 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
STTMB17049 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17179 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17180 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17181 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16403 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
MEMKB17153 Technologinės mašinos 3 15 15 15 2 33 E
MERSB17058 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
STTMB17058 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
VVEIB17104 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIUSB17188 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17189 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIUSB17190 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17161 Pjovimo teorija ir įrankiai 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17162 Energijos transformavimo mašinos (su kursiniu darbu) 6 30 15 15 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
ELEIB16501 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBIB17031 Automatinis valdymas ir automatizavimas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17156 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17159 Pramonės įmonių valdymas 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17160 Apskaita ir auditas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFSB17146 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFSB17147 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17175 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17176 Gamybos planavimas ir organizavimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17177 Gamybos inžinerinių pokyčių valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17178 Pramonės rinkodara ir personalo vadyba (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17179 Civilinė ir įmonių teisė 3 30 - 15 2 33 E
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
MERSB17064 Mechaninių virpesių teorija 3 30 - 15 2 33 E1
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17175 Inovacijų valdymo pagrindai 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17180 Gamybos technologijos 6 30 15 15 4 96 E
MEMKB17181 Technologinės įrangos projektavimas (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17182 Įmonių projektavimas ir integruota gamyba (su kursiniu projektu) 6 30 - 30 4 96 E
MEMKB17183 Kompiuterizuotas technologijų valdymas 3 30 - 15 2 33 E
MERSB17064 Mechaninių virpesių teorija 3 30 - 15 2 33 E1
MEMKB17388 Sujungimų technologijos 3 30 15 - 2 33 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17230 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17232 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17118 CAD/CAM/CAE 3 20 - 20 2 38 E
MEMKB17430 Kompleksinis projektas (kompleksinis gamybos paruosimas) 6 - - 60 4 96 KS
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILSB17035 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEMKB17231 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 2 68 Į
MEMKB17233 Profesinės veiklos praktika 12 - - - - 320 A
MEMKB17390 Korozija ir apsauga 3 30 - 10 2 38 E1
MERSB17118 CAD/CAM/CAE 3 20 - 20 2 38 E
MEMKB17431 Technologinių procesų projektavimas CAD/CAM sistemose. Kompleksinis projektas 6 - - 60 4 96 KS
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Specializacija — Pramonės įmonių valdymas
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17245 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17246 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17248 Strateginis valdymas 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
Specializacija — Pramonės technologija
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEMKB17238 Tribologija 3 24 - 12 2 42 E
MEMKB17247 Pramoninė logistika 3 24 - 12 2 42 E1
MEMKB17249 Kokybės valdymas ir optimizavimas 6 36 - 24 4 96 E
MEMKB17250 Remonto technologijos 3 12 12 12 2 42 E
MEMKB17251 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 4 144 Į
MEMKB17252 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.