Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Mechanikos fakultetas Studijos Bakalauro studijų programos
Biomechanika

Biomechanika

Studijų programos informacija
Studijų kryptis: Bendroji inžinerija
Fakultetas: Mechanikos fakultetas
Programos kodas: 612H15002
Studijų programos komiteto:
Pirmininkas: Julius Griškevičius
Studentas: -
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: inžinerijos mokslų bakalauras
 
Kam skirta studijų programa?
Sparčiai tobulėjančios technologijos kasdien keičia žmogaus gyvenimą. Medicinos ir reabilitacinė technika plačiai naudojama gydymo, terapijos ir reabilitacijos centruose. Be šiuolaikinės medicinos ir reabilitacinės technikos būtų neįmanoma bet kokia žmogaus organizmo funkcijų atkūrimo veikla, taip pat neįgaliųjų integravimas į visuomenę, todėl šios technikos vaidmuo atkuriant bendrą fizinę žmogaus būklę ir darbingumą tampa labai svarbus. O tokią techniką kuria ir projektuoja biomechanikos inžinieriai, kuriems rengti ir skirta ši studijų programa. Biomechanikos inžinierių tikslas – sukurti ir suprojektuoti tokias technines priemones, kurios padėtų gydytojams darbą atlikti saugiai ir kokybiškai, tiksliai diagnozuoti ligą ar nustatyti žmogaus organizmo sutrikimus, parinkti tinkamas funkcijų atkūrimo priemones. Naujausi mokslo pasiekimai, medžiagos ir technologijos leidžia kurti bei gaminti kokybišką ir funkcionalią reabilitacinę, medicininę techniką, medicininę aparatūrą ir dirbtinius žmogaus organus. Biomechanikos inžinieriai taiko tradicines inžinerines techninės kūrybos žinias įvairioms techninėms problemoms spręsti medicinoje ir reabilitacijoje. Jie dirba kartu su kitais sveikatos apsaugos srities profesionalais – gydytojais, protezuotojais, slaugėmis, technikais, reabilitologais ir kt. specialistais.
 
Ką gebėsiu?
Studentai mokomi analizuoti, kurti ir projektuoti medicinos, reabilitacijos techniką, ortopedines ir technines pagalbos priemones neįgaliesiems taikant CAD/CAM/CAE ir 3D spaudos technologijas, atlikti biomechaninių sistemų modeliavimo ir inžinerinius skaičiavimus, analizuoti medicinos technikos gamybos procesą, parinkti tinkamas medžiagas medicinos, reabilitacijos ir neįgaliųjų technikai, ortopedinėms priemonėms ir implantams. Būsimieji specialistai, studijuodami bendruosius universitetinius ir specialiuosius biomechanikos inžinerijos studijų dalykus, įgis savarankiškam inžinieriaus darbui būtinų žinių, gerai išmanys medicinos ir reabilitacijos technikos konstrukcijų bei jų sistemų sandarą ir veikimą.
 
Kokios būtų mano karjeros galimybės?
Baigę studijų programą jaunieji specialistai labai reikalingi gydymo, sportinės ir reabilitacinės medicinos įstaigose, įmonėse, gaminančiose medicinos ir reabilitacijos įrangą, taip pat techninės pagalbos priemones neįgaliesiems, ir užsienio firmoms atstovaujančiose įmonėse, ortopedijos įmonėse, kuriose gaminami ortopediniai įtvarai ir protezai. Biomechanikos inžinieriai dirba įmonėse, projektuojančiose, diegiančiose ir eksploatuojančiose įvairios paskirties medicinos ir reabilitacijos inžinerines sistemas, įmonėse, eksploatuojančiose medicinos techniką, taip pat valstybės įstaigose, tokiose kaip Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, įvairios laboratorinės, ortopedinės ir techninių pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimo, gamybos ir kitose įmonėse. Jų darbas – prižiūrėti ir diegti sudėtingą medicinos įrangą, mokyti darbuotojus ja naudotis, šalinti gedimus. Absolventai vadovauja medicinos ir reabilitacijos technikos bei priemonių gamybos procesui, o turintys organizacinių gebėjimų galės siekti vadovo pareigų.
 
 
Studijų programos specializacijos:
Specializacijų nėra

Studijų programos tikslai
1. Suteikti studentams fizikinių, technologijos ir biomechanikos inžinerijos mokslų žinių.
2. Perteikti teorinius profesijos pagrindus ir suformuoti savarankiškam darbui būtinus inžinerinio-praktinio darbo įgūdžius: suprasti medicinos technikos konstrukcijų ir jų sistemų sandarą ir veikimą, gebėti spręsti inžinerines medicinos technikos kūrimo ir projektavimo, gamybos, eksploatacijos, priežiūros ir neįgaliųjų integracijos į visuomenę problemas.
3. Ugdyti poreikį domėtis biomechanikos inžinerijos mokslo naujovėmis, taikyti įgytas žinias medicinos, reabilitacijos ir ortopedijos srityse dirbančių įmonių veikloje, įvairiose darbo vietose naudojant aukštąsias technologijas.
4. Ugdyti plačią erudiciją, gebėjimą stebėti ir kritiškai analizuoti, kūrybiškai spręsti techninius, administracinius ir teisinius medicinos ir reabilitacinės technikos kūrimo, projektavimo, gamybos ir eksploatacijos klausimus globalios rinkos sąlygomis, suvokti savo sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, nuolatos kelti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją mokantis visą gyvenimą.
Numatomi studijų rezultatai
  Žinios
 • Fundamentinės matematikos ir gamtos mokslų žinios apie gamtos dėsnius ir jų taikymą inžinerijoje, informacinių technologijų žinios, humanitarinių ir socialinių mokslų žinios, reikalingos inžinerinei veiklai ir erudicijai ugdyti.
 • Bendrosios technologijos mokslų žinios, reikalingos biomechanikos inžinerijoje: inžinerinės grafikos, teorinės ir taikomosios mechanikos, žinios apie mechanizmų, įtaisų, prietaisų ir aparatų projektavimą, matematikos metodus ir dėsnius taikomus biomechaninėms sistemoms aprašyti, analizuoti ir projektuoti
 • Gilios žinios apie žmogaus anatomiją ir fiziologiją, žmogaus judėjimo biomechaniką, medicinos prietaisus ir jos sandarą, naudojamas medžiagas, įrangos konstrukcijas, veikimo principus, projektavimo ir diagnostikos pagrindus, elektronikos ir elektrotechnikos teoriją ir jos taikymą, šiuolaikinius skaitmeninius metodus taikomus medicinoje, naujas technologijas, CAD/CAM taikymą projektuojant biomechanines sistemas.
 • Žinios apie socialines ir psichologines neįgaliųjų problemas, aplinkos pritaikymo ir technikos parinkimo principus ir galimybes.
 • Gebėjimai tirti
 • Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms mokslinėms, profesinės veiklos problemoms spręsti, inžinerinei kūrybai, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais, atlikti eksperimentinius tyrimus, apdoroti ir kritiškai įvertinti matavimų metu gautus duomenis ir informaciją.
 • Inžinerinė analizė
 • Geba analizuoti medicinos prietaisus taikant biomechaninių sistemų analizės ir modeliavimo skaitinius metodus bei kritiškai vertinti gautus rezultatus.
 • Inžinerinis projektavimas
 • Geba kurti ir projektuoti medicinos prietaisus taikant CAD/CAM/CAE, atlikti biomechaninių sistemų modeliavimo ir inžinerinius skaičiavimus, analizuoti gamybos procesą.
 • Geba parinkti techninės ir medicininės diagnostikos parametrų matavimo metodus ir priemones.
 • Geba taikyti informacines technologijas ir žinias tarpdalykinėse profesinės veiklos srityse iškilusioms inžinerinėms problemoms spręsti.
 • Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
 • Geba dirbi savarankiškai: gebės atsakingai, planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vertinti savo bei komandos darbą, demonstruoti motyvuotą požiūrį į savo profesiją, savarankiškai mokytis ir tobulėti, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą.
 • Geba holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai: remdamasis įgytomis žiniomis ir supratimu gebės laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, holistiškai suprasti ir vertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 • Gebėjimas dirbti komandoje: gebės komunikuoti taisyklinga rašytine ir žodine valstybine ir bent viena užsienio kalba, argumentuotai ginti savo nuomonę, rasti darbdavius, verslo partnerius, argumentuotai pateikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus savo ir kitų sričių specialistų auditorijai.
 • Geba taikyti įgytas žinias ir supratimą: geba tinkamai surinkti ir naudoti duomenis, juos pristatyti savo ir kitų sričių specialistams, pateikti aiškius ir logiškus atsakymus į konkrečiai apibrėžtas problemas ir uždavinius, spręsti inžinerines biomechanikos problemas konsultuojantis su kitų sričių specialistais.
 • Inžinerinės veiklos gebėjimai
 • Naudojantis įgytomis žiniomis gebės spręsti standartinius ir nestandartinius uždavinius, kurti bei įgyvendinti naujus biomechanikos inžinerijos projektus, suprantant ir įgyvendinant inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes.
1 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMCHB16109 Chemija 6 30 15 - 4 111 E
FMFIB16128 Fizika 1 6 30 15 15 4 96 E
FMITB16119 Programavimas C 3 30 15 - 2 33 E
FMMMB16111 Matematika 1 6 30 15 15 4 96 E
MEBMB16101 Įvadas į specialybę 3 30 - - 2 48 E1
STDGB16003 Žmonių ir aplinkos sauga 3 30 15 - 2 33 E
VVTEB16112 Teisė 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
2 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
FMFIB16229 Fizika 2 3 30 15 - 2 33 E
FMIGB16001 Bendroji inžinerinė grafika 6 15 15 30 4 96 E
FMMMB16211 Matematika 2 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16251 Teorinė mechanika 6 30 - 30 4 96 E
MEBMB16201 Pažintinė praktika 3 - - 15 - 65 Į
MEMTB16201 Medžiagų mokslas 1 3 30 15 - 2 33 E
VVSEB16256 Vadyba 3 30 - 15 2 33 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
3 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
APVIB16041 Skysčių mechanika ir termodinamika 3 15 15 15 2 33 E
FMIGB16002 Taikomoji inžinerinė grafika 3 15 15 15 2 33 E
FMMMB16311 Matematika 3 6 30 15 15 4 96 E
FMMTB16305 Medžiagų mechanika 1 3 15 15 15 2 33 E1
MEMTB16303 Medžiagų mokslas 2 3 30 15 - 2 33 E
MEPMB16301 Mechanizmų ir mašinų teorija (su kursiniu projektu) 9 45 15 30 6 144 E
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16380 Anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16382 Vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16384 Prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
4 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16205 Elektrotechnika 3 30 15 - 2 33 E1
FMMTB16409 Medžiagų mechanika 2 6 30 15 15 4 96 E
MEBMB16401 Anatomija ir fiziologija 6 30 - 30 4 96 E
MEBMB16402 Biotechninių sistemų mechaninės, lazerinės ir kt. gamybos technologijos 3 15 15 15 2 33 E
MEPMB16401 Mašinų elementai (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIKAB16445 Specialybės anglų kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16447 Specialybės vokiečių kalba 3 - - 30 2 48 E1
KIKAB16448 Specialybės prancūzų kalba 3 - - 30 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
5 semestras 30 kreditų, iš jų laisvas pasirinkimas 3 kreditai
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
ELETB16206 Elektronika 3 30 15 - 2 33 E
MEBMB16501 Automatinis valdymas 6 30 15 15 4 96 E
MEBMB16502 Biomechanika 6 30 15 15 4 96 E
MEBMB16503 Medžiagos medicinoje 3 30 - 15 2 33 E
MEMIB16501 Matavimų teorija ir praktika (su kursiniu projektu) 6 30 15 15 4 96 E
Laisvas pasirinkimas 3 - - - - -
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
KIFKB16506 Technikos filosofija 3 30 - - 2 48 E1
KIFKB16507 Politika ir technologijos 3 30 - - 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
6 semestras 30 kreditų
15 sav. (teorinis kursas) + 4 sav. (sesija) + 1 sav. (sav.darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBMB16601 Biomechaninių sistemų projektavimas taikant CAD/CAM/CAE 6 30 30 - 4 96 E
MEBMB16602 Medicinos technika 6 45 15 - 4 96 E
MEBMB16603 Medicinos technika (kursinis projektas) 3 - - 30 2 48 E1
MEBMB16604 Ortopedinių priemonių projektavimas ir gamyba 3 30 15 - 2 33 E
MEBMB16605 Techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems projektavimas 6 30 15 15 4 96 E
VVIEB16714 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas (su kursiniu darbu) 6 30 - 30 2 98 E
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
7 semestras 30 kreditų
10 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 8 sav. (praktika) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
KILKB16022 Specialybės kalbos kultūra 3 20 - 10 2 48 E1
MEBMB16701 Profesinė praktika 12 - - - - 320 Į
MEBMB16702 Reabilitacijos technika 3 20 - 10 2 48 E
MEBMB16703 Biotechnikos sistemų ir medicinos diagnostikos pagrindai 6 20 10 10 4 116 E
MEBMB16704 Bakalauro baigiamasis darbas 1 3 - - 10 - 70 Į
MEBMB16705 Medicinos robotai 3 20 - 10 2 48 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.
8 semestras 30 kreditų
12 sav. (teorinis kursas) + 2 sav. (sesija) + 6 sav. (baigiamasis darbas) = 20 sav.
Kodas Privalomas dalykas Kreditai Valandos* Vertinimas
P L Pr K S
MEBMB16801 Dirbtinių organų projektavimas 3 24 - 24 2 30 E
MEBMB16802 Medicinos ir reabilitacinių inžinerinių sistemų projektavimas (kompleksinis projektas) 6 - - 48 4 108 E
MEBMB16803 MATLAB taikymas biomechanikos inžinerijoje 3 12 - 24 2 42 E
MEBMB16804 Bakalauro baigiamasis darbas 2 6 - - 12 - 148 Į
MEBMB16805 Bakalauro baigiamasis darbas 3 9 - - - - 240 BD
Pasirinkimas (Pasirinkti vieną)
MEBMB16806 Medicininė sauga 3 24 - 12 2 42 E1
MEBMB16807 Medicinos psichologija 3 24 - 12 2 42 E1
MEBMB16808 Nanotechnologijų pagrindai 3 24 - 12 2 42 E1
*Studento darbo laikas valandomis. P - paskaitos, L - laboratoriniai darbai, Pr - pratybos, K - konsultacijos, S - savarankiškas darbas.