Svetainės struktūra www.vgtu.lt Mano VGTU Medeinė
Tarptautiniai projektai
 
1. ES Struktūrinių fondų projektas “Jungtinės II-sios pakopos Mechatronikos studijų programos parengimas ir įgyvendinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-075. Projekto pradžia 2012-11-29, pabaiga 2015-09-01. Projekto vadovas Vytautas Bučinskas, vienas iš projekto vykdytojų Algirdas Vaclovas Valiulis.
2. Mobility Academic Network between EU and Central Asia (MANECA). Project within the framework of the Erasmus Mundus Action 2 programme (Partnerships with Third Country higher education institutions and scholarships for mobility). Projekto pradžia 2012-11- 29, pabaiga 2015-09-01. Mechatronikos ir robotikos katedra, VGTU. Projekto vadovas Vytautas Bučinskas, vykdytojas Algirdas Vaclovas Valiulis.
 
Nacionalinių kompleksinių programų projektai
 
1. Nacionalinės kompleksinės programos projektas “Studijų, žmogiškųjų resursų bei mokslo infrastruktūros plėtra medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptyse (LaMeTech)”. Partneriai: Fizikos institutas, Chemijos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Projekto vykdytojas Algirdas Vaclovas Valiulis.
2. Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) ,,Nemunas” plėtros programa. Projekto kodas VP1-3.1-SMM-05-K-02-018. Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-MM-05-K priemonę ,,MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas”. Studija „Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba:  poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“. Projekto vadovas akademikas A. Grigelis. Vienas iš projekto vykdytojų Algirdas Vaclovas Valiulis.
3. “Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“ (Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007). Projektas yra finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto pradžia– 2012-02-01, pabaiga – 2014-01-31. Vienas iš  projekto vykdytojų Algirdas Vaclovas Valiulis.
 
Nacionalinių mokslo ir kitų programų projektai
 
1. Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Projekto pavadinimas: „SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus modifikavimo tyrimai“. Registracijos numeris: TAP-LB-14-035. Projekto vadovas- dr. Olegas Černašėjus, projekto vykdytojai: dr. Jelena Škamat, dr. Raimonda Lukauskaitė, dr. Nikolaj Višniakov, dokt. Vladislav Markovič.
2. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo VGTU Mechanikos fakulteto projekto Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“, pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K "Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas". Vykdytojai Medžiagotyros ir suvirinimo katedros dėstytojai: Algirdas Vaclovas Valiulis, Irmantas Gedzevičius, Olegas Černašėjus, Vitalijus Rudzinskas, Ivanas Višniakas, Nikolaj Višniakov, Jevgenijus Ščemeliovas.
3. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamo projekto “Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą“ pagal Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto "Mokymasis visą gyvenimą" priemonę VP1-2.1-ŠMM-04-K-01 "Studijų sistemos efektyvumo didinimas", (projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-012. Projekto vykdytojas Algirdas Vaclovas Valiulis (2010-2012 m.).
4. Lietuvos atstovų (viešojo ir privataus sektoriaus) dalyvavimas Europos technologijų platformų veiklose. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.VP1-3.1-ŠMM-06-V-01-002. Projekto vykdytojas Algirdas Vaclovas Valiulis.
5. “Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos mokslų akademijos veiklos stiprinimas”. Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-016. Projekto pradžia 2012-07-24, pabaiga 2014-07-24. Vienas iš projekto vykdytojų  Algirdas Vaclovas Valiulis.
6. “Vilniaus Gedimino technikos universiteto vidaus valdymo sąrangos tobulinimas optimizuojant universiteto struktūrą” Projekto kodas VP1-2.1-ŠMM-04-01-01. Projekto pradžia 2010-03-08, pabaiga 2013-03-08. Vienas iš  vykdytojų  Algirdas Vaclovas Valiulis
7. Studentų verslumo ugdymo projektas "ATVERK - ateities verslo komanda". Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-028. Veiksmų programa: Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa. Projekto vykdytojas: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra". Projekto partneriai: 6 partneriai - aukštosios mokyklos ir 5 aukštųjų bei vidutiniškai aukštųjų technologijų įmonės.  Projektą vykdė: Medžiagotyros ir suvirinimo katedra. Vykdytojai: Olegas Černašėjus, Vitalijus Rudzinskas, Raimonda Lukauskaitė, Jevgenijus Ščemeliovas.
8. Projektas "Saulėtekio verslumo mokykla adVenture". Projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-032. Projektas remiasi sėkmingu Imperial College London (ICL) verslumo ugdymo modeliu ir įgyvendina aktyvų požiūrį į verslumo ugdymą, kurio metu studentai sprendžia realias verslo kūrimo ir plėtros problemas. Projekto vykdytojas: Viešoji įstaiga "Saulėtekio slėnis". Projekto partneriai: asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, asociacija „Nacionalinė Elektros Technikos verslo Asociacija“, Vilniaus universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vilniaus kolegija, Utenos kolegija. Vienas iš projekto vykdytojų: Medžiagotyros ir suvirinimo katedros darbuotojas Olegas Černašėjus.
 
Mokslinės medžiagos pagrindu parengti šviečiamieji projektai
 
1. ES Struktūrinių fondų projektas „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas“ (2010–2012 m.). Projekto vykdytojas: Algirdas Vaclovas Valiulis.
 
Kūrybiniai darbai
 
1.,,Inžinerinės pramonės gaminių gamybos sektoriaus profesinio standartas“ pagal projektą Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-001 „Kvalifikacijų formavimas ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas“. Užsakovas: VŠĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras. Vykdytojas: N. Višniakov.
 
Darbai pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Inočekiai LT“
 
1. „Plienų karšto štampavimo formų restauravimo pritaikant suvirinimo robotą koncepcijos sukūrimas ir įgyvendinimas“. Užsakovas UAB „Profibus“. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-490. Vadovas: Irmantas Gedzevičius. Vykdytojai:  Justinas Gargasas, Tomas Kaminskas, Tomas Rodžianskas, Vita Vasionienė. Projektas finansuotas.
2. „UAB “R&D CONSULTING“ modernizuojamo autonominio robotechninio įtaiso valdymo mikroprocesoriaus, tvirtinimo sistemoje panaudotų vibroizoliacinių medžiagų ir sprendimų dinaminių charakteristikų tyrimas“. Užsakovas UAB „Profibus“. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-567. Vadovas Irmantas Gedzevičius. Vykdytojai: Justinas Gargasas, Tomas Kaminskas, Vita Vasionienė. Projektas finansuotas.
3. „ UAB „Euroweld Group“ pažangių suvirinimo technologijų diegimo ir plėtros Lietuvos metalo apdirbimo pramonėje ir statybos sektoriuje techninių galimybių studija“. Užsakovas UAB Euroweld Group. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-172. Vadovas: Nikolaj Višniakov Vykdytojai: Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
4. „UAB „Serpantinas“ pažangių suvirinimo technologijų diegimo ir plėtros Lietuvos metalo apdirbimo pramonėje ir statybos sektoriuje techninių galimybių studija“. Užsakovas UAB Serpantinas. Paraiškos registracijos Nr. VP2-1.3-ŪM-05-K-03-170. Vadovas: Nikolaj Višniakov. Vykdytojai: Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
5. „Ardomųjų bandymų ir diagnostikos įrangos modernizavimo techninių galimybių studija“. Užsakovas: „J. Ir A. Romanovo“ PĮ. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-175. Vadovas: Nikolaj Višniakov. Vykdytojai:  Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
6. „Inovatyvių litavimo technologijų diegimo ir oro kondicionavimo sistemų patikimumo didinimo techninių galimybių studija įmonėje UAB „Ligajos technika“. Užsakovas: UAB „Ligajos technika“. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-148. Vadovas: Nikolaj Višniakov. Vykdytojai:  Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
7. „Pažangių suvirinimo technologijų UAB „Skalas“ diegimo ir plėtros techninių galimybių studija“. Užsakovas: UAB „Skalas“. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-139. Vadovas: Nikolaj Višniakov. Vykdytojai:  Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
8. „Selective Laser Sintering“ būdu sukepintų gaminių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai UAB „Aštuonetas“. Užsakovas: UAB Aštuonetas. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-946. Vadovas: Nikolaj Višniakov. Vykdytojai:  Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas finansuotas.
9. Paraiškos pavadinimas: „Transporto priemonės pravažumą padidinančio rato antdėklo konstrukcijos ir charakteristikų tyrimai“. Užsakovas: UAB Epsilon Energo. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-257. Projektas nefinansuotas.
10. Paraiškos pavadinimas: Inovatyvių purškimo technologijų įdiegimo galimybės įmonėje UAB ,,KORINETA“. Užsakovas: UAB Korineta. Paraiškos registracijos Nr.: VP2-1.3-ŪM-05-K-03-207. Projektas nefinansuotas.
 
Kvalifikaciniai mokslo darbai
 
1. Mokslinio (kvalifikacinio) darbo 2015-2019 m. (Nr. 466) pavadinimas: “Šiuolaikinių medžiagų, dangų ir suvirinimo kokybės tyrimai”
2015 m. tematika: Dangų kokybės tyrimai.
2016 m. tematika: Dangų tribologiniai tyrimai
Vadovas: doc. dr. Irmantas Gedzevičius. Vykdytojai: prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis, doc. dr. Ivanas Višniakas, doc. dr. Olegas Černašėjus, doc. dr. Nikolaj Višniakov, doc. dr. Vitalijus Rudzinskas, doc. dr. Valentinas Varnauskas, lekt. Tomas Kaminskas, dr. Justinas Gargasas, dr. Jelena Škamat, dr. Raimonda Lukauskaitė, asist. Tomas Rodžianskas, lekt. Vita Vasionienė, lekt. Deividas Mizeras, dokt. Vladislav Markovič, dokt. Gediminas Mikalauskas, dokt. Aleksandr Lebedev.
2. Mokslinio (kvalifikacinio) darbo 2010-2014 m. pavadinimas: "Pažangių paviršinių dangų kūrimo, virintinių jungčių savybių optimizavimo ir konstrukcinių medžiagų struktūrinio senėjimo tyrimai“ (Investigation of advanced surfacing of metallic materials, optimization of welded joints properties and ageing of structural materials microstructure).
2011 m. tematika: Liepsninio purškimo dangų  kūrimo ir plienų virintinių jungčių  vidinių įtempių maţavimo tyrimai.
2012 m. tematika: Metalinių dangų kūrimo ir medžiagų struktūriniai tyrimai.
2013 m. tematika: Nikelio pagrindo dangų kūrimo ir dangų struktūrų tyrimai.
2014 m. tematika: Elektrolankinio purškimo metalinių paviršinių dangų kūrimas.
Vadovas: Algirdas Vaclovas Valiulis. Vykdytojai: Ivanas Višniakas, Olegas Černašėjus, Nikolaj Višniakov, Vitalijus Rudzinskas, Irmantas Gedzevičius, Jelena Škamat, Raimonda Lukauskaitė, Tomas Kaminskas, Justinas Gargasas, Vladislav Markovič.
 
Parengtos MTEP projektų paraiškos
 
1. Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Projekto pavadinimas: SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus modifikavimo tyrimai. Registracijos numeris: TAP-LB-14-035. Vadovas: Olegas Černašėjus. Vykdytojai: Raimonda Lukauskaitė, Jelena Škamat, Nikolaj Višniakov, Vladislav Markovič. Projektas finansuotas.
2. Pateikta naujovių perkėlimo projekto paraiška pagal Leonardo da Vinči programą. Projekto ,,Disseminating Open and Innovative Qualification systems for VET in mechanical industry” paraiškos kodas 259883. Projektas nefinansuotas.
3. Pateikta ES struktūrinių fondų paramai gauti paraiška pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, Mokymasis visą gyvenimą programos prioritetą, Studijų sistemos efektyvumo didinimas veiksmų programos prioriteto priemonę, kvietimo numeris VP1-2.1-ŠMM-04-K-03. Projekto ,,Atitinkančių ES reikalavimus suvirinimo personalo rengimo programų ir sertifikavimo sistemos įdiegimas Lietuvoje”, paraiškos kodas VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-002. Projektas nefinansuotas.
4. Pateikta MTEP projekto paraiška pagal „Atviros partnerystės mokslo projektų“ programą. Projekto pavadinimas: Paviršinės kompozicinės daugiafunkcės sistemos kūrimas mikro/nanokeramikos pagrindu. Paraiškos registracijos numeris: Nr. APP‐16‐124. Pagrindiniai paraiškos rengėjai: Jelena Škamat, Olegas Černašėjus, Raimonda Lukauskaitė. Projektas nefinansuotas.
5. Pateikta paraiška ERASMUS+ srities KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices Strategic Partnerships for higher education . Projekto pavadinimas: Adaptation of the universities’ functioning to the needs of labour market in the field of recognition of learning outcomes acquired outside the higher education system. Projekto rengėjai: Lenkija, Prancūzija, Latvija ir Lietuva. Pagrindinis paraiškos rengėjas: Algirdas Vaclovas Valiulis.
6. Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programa. Projekto pavadinimas: Šarvinio plieno suvirinamumo ir proceso optimizavimo tyrimai. Paraiškos registracijos Nr. TAP-LU-15-045. Pagrindiniai paraiškos rengėjai: Irmantas Gedzevičius, Valentinas Varnauskas, Justinas Gargasas, Vita Vasionienė. Projektas nefinansuotas, bet pateko į rezervinį sąrašą.
 
MEDŽIAGOTYROS IR SUVIRINIMO KATEDROS DARBUOTOJŲ
PUBLIKACIJOS 2011-2015 m.m.
 
Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį
 
1. Džežeria, J. I.; Kotovski, B.I.; Yurčiuk, V.A.; Višniakov, Nikolaj; Šešok, Andžela. A model of the thermal feedback a biological object taking into account the processes of thermal self regulation and their dynamics // Journal of vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 13, iss. 3 (2011), p. 569-577.
2. Jurčius, Aurimas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. Influence of vibratory stress relief on residual stresses in bridge structural members weldments // The Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius : Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 4 (2011), p. 243–248.
3. Kumšlytis, Vigantas; Skindaras, Raimondas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. The structure and properties of 5 % Cr-0.5 % Mo steel welded joints after natural ageing and post-weld heat treatment // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 18, no.2 (2012), p. 119-122.
4. Bogorosh, Alexander; Višniakov, Nikolaj; Novickij, Jurij; Bubulis, Algimantas; Roizman, V. Dislocation avalanches and strain bursts in the boards of electronic equipment // Journal of vibroengineering. Kaunas : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 15, iss.1 (2013), p. 233-238.
5. Škamat, Jelena; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Kurzydlowski, Krzysztof Jan; Černašėjus, Olegas; Lukauskaitė, Raimonda; Zwolinska, Marta. NiCrSiB thermal sprayed coatings refused under vibratory treatment // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no.4 (2013), p. 377-384.
6. Škamat, Jelena; Černašėjus, Olegas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Lukauskaitė, Raimonda; Višniakov, Nikolaj. Improving hardness of Ni-Cr-Si-B-Fe-C thermal sprayed coatings through grain refinement by vibratory treatment during refusion // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 21, no. 2 (2015), p. 207-214.
7. Višniakov, Nikolaj; Kilikevičius, Artūras; Novickij, Jurij; Grainys, Audrius; Novickij, Vitalij. Low-cost experimental facility for evaluation of the effect of dynamic mechanical loads on photovoltaic modules // Maintenance and reliability = Eksploatacja i niezawodność. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. Vol. 17, iss. 3 (2015), p. 334-337.
8. Kotovskyi, Vitalij; Dzhezherya, Yurii; Dovzhenko, Aleksandr; Višniakov, Nikolaj; Šešok, Andžela. Physico-mathematical simulation of a homogeneous thermal field of multichannel raster matrixes for sensors of oxygen // Sensors. Basel: MDPI. ISSN 1424-8220. 2015, Vol. 15, p. 1404-1416.
9. Jankauskas, Vytenis; Antonov, Maksim; Varnauskas, Valentinas; Skirkus, Remigijus; Goljandin, Dmitri. Effect of WC grain size and content on low stress abrasive wear of manual arc welded hardfacings with low-carbon or stainless steel matrix // Wear : an international journal on the science and technology of friction, lubrication and wear. Oxford, UK: Elsevier B.V. ISSN 0043-1648. Vol. 328-329 (2015), p. 378-390.
10. Jankauskas, Vytenis; Katinas, Egidijus; Varnauskas, Valentinas; Katinas, Artūras; Antonov, Maksim. Assessment of the reliability of hardfacings for soil rippers // Journal of friction and wear. New York: Allerton Press. ISSN 1068-3666. Vol. 36, no. 1 (2015), p. 89-95.
11. Gargasas, Justinas; Gedzevičius, Irmantas; Pokhmurska, Hanna; Wielage, Bernhard; Lampke, Thomas; Rosert, Reinhard; Chervinska, N. Wear and corrosion resistance of electric-ARC coatings sprayed from powder wires of the Stein-Mesyfil series // Materials science. New York: Springer. ISSN 1068-820X. Vol. 50, iss. 6 (2015), p. 912-916.
 
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio
 
1. Melaika, Mindaugas; Nagurnas, Saulius; Pečeliūnas, Robertas; Višniakov, Nikolaj; Garbinčius, Giedrius. Investigation on distribution of stresses in steel and aluminium alloy arms of a car suspension system // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013), p. 632-640.
2. Skindaras, Raimondas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Spychalski, Wojciech Leon. The structure and mechanical properties of the high chromium and nickel content cast alloy after long duration work in high temperature // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. Vol. 19, nr.6 (2013), p. 706-710.
 
Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Proceedings“ leidiniuose
 
1. Višniakas, Ivanas. Special features of breaking the welded connections of the titanium Meltable Alloy BT 3-1 // Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas : Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 490-493.
2. Malinauskas, Mangirdas; Skliutas, Edvinas; Jonušauskas, Linas; Mizeras, Deividas; Šešok, Andžela; Piskarskas, Algis. Tailoring bulk mechanical properties of 3D printed objects of polylactic acid varying internal micro-architecture // Quantum Optics and Quantum Information Transfer and Processing 2015, Prague, Czech Republic, April 13, 2015 : proceedings of SPIE. Bellingham: SPIE, 2015. ISSN 0277-786X. 2015, Vol. 9505, p. [1-14].
 
 
Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose
 
1. Šimonėlytė, Aistė; Rudzinskas, Vitalijus; Mikaliūnas, Šarūnas. R65 tipo bėgio termitinio suvirinimo jungties metalografinis tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 29-33.
2. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Magnetroninių Mg-Al, Mg-Al-Zr ir Zr dangų struktūros ir korozinio atsparumo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 34-38.
3. Gedzevičienė, Dalia; Gedzevičius, Irmantas. Dėl kai kurių netaisyklingos vartosenos atvejų suvirinimo srities mokslo darbuose // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 67-70.
4. Gargasas, Justinas; Gedzevičius, Irmantas; Nagurnas, Saulius. Termiškai purkštų dangų tyrimas ultragarsiniais metodais // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, nr. 6 (2011), p. 75-78.
5. Višniakas, Ivanas. Investigation of the properties and microstructure titanium alloy BT 6 welded connections // Mechanika'2013 : proceedings of the 18th international conference, 4, 5 April, 2013, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2013. ISSN 1822-2951. p. 248-251.
6. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Students and academic staff international mobility - a supplementary tool for better learning // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne : WIETE. ISSN 1446-2257. Vol. 11, no. 3 (2013), p. 204-208.
7. Jurčius, Aurimas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Searching for residual stress measurement methods for structural steel components // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne : WIETE. ISSN 1446-2257. Vol. 11, no.4 (2013), p. 424-427.
8. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Škamat, Jelena. Ni-Cr-Si-B dangos, užpurkštos ant aliuminio substrato plazminio purškimo būdu, tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 546-549.
9. Lukauskaitė, Raimonda; Šiurkus, Donatas; Černašėjus, Olegas. Terminiu būdu užpurkštų Ni-Cr-Si-Fe-B dangų savybių tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 604-607.
10. Markovič, Vladislav. Plieno pjovimo lazeriu kokybės tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 4, nr. 6 (2012), p. 569-572.
11. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. Experiential learning - a comparison of the effectiveness of surface pre-treatment methods for surface active alloys // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne : World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 12, no. 3 (2014), p. 449-452.
12. Lukauskaitė, Raimonda; Kovaliov, Denis; Černašėjus, Olegas. Aliuminio lydinių plazminio purškimo tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 642-647.
13. Markovič, Vladislav; Černašėjus, Olegas; Prokopovič, Valdemar. Lazerinės miltelių sukepinimo technologijos analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 676-679.
14. Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas; Mikaliūnas, Šarūnas. Elektrolankinio purškimo būdu užpurkštų dangų technologinių savybių tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 620-624.
15. Chumakov, E.; Shukbarova, S.; Gedzevičius, Irmantas; Gargasas, Justinas. Исследование влияния величины предварительной пластической деформации на динамику искусственного старения // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 651-654.
16. Rauduvė, Mindaugas; Rudzinskas, Vitalijus. R65 tipo bėgio termitinio virintinės jungties mechaninių savybių tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 680-685.
17. Višniakov, Nikolaj; Škamat, Jelena; Nagurnas, Saulius. Welds of dissimilar steel 1.0038/1.4301: increasing corrosion resistance by the optimization of welding parameters and post-weld processing // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 678-683.
18. Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas; Pokhmurska, Hanna. The research of thermal arc sprayed coatings tribological properties by using rubber wheel test // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 693-697.
19. Rudzinskas, Vitalijus; Černašėjus, Olegas. The investigation on destruction of the compressor in residue conversion set // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 703-707.
20. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. Investigation of cathodic cleaning processes of aluminum alloy // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 684-692.
21. Markovič, Vladislav [Markovic, Vladislav]; Černašėjus, Olegas. The analysis of laser modification of the surface of SLS specimens // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 698-702.
22. Valiulis, Algirdas Vaclovas; Bučinskas, Vytautas; Toločka, Eligijus. Strengthening mobility for better learning // Solid State Phenomena: Mechatronic Systems and Materials VI: Selected, peer reviewed papers from the 9th International Conference on Mechatronic Systems and Materials (MSM 2013), July 1-3, 2013, Vilnius, Lithuania. Zurich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394, ISBN 9783038352273. 2015, Vol. 220-221, p. 1014-1017.
23. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Higher education internationalisation beyond 2015 // Global Journal of Engineering Education Melbourne: WIETE. ISSN 1328-3154. Vol. 17, no. 2 (2015), p. 84-90.
24. Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas. Experiential learning - creation and testing of sprayed coatings // World transactions on engineering and technology education (WTE&TE). Melbourne, Australia: World Institute for Engineering and Technology Education (WIETE). ISSN 1446-2257. Vol. 13, no. 3 (2015), p. 368-371.
25. Rimkus, Mindaugas; Višniakas, Ivanas; Kazakevičius, Česlovas. Siūlės matmenų priklausomybės nuo trumpojo jungimo srovės stiprio tyrimas, virinant glaistytaisiais elektrodais // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, nr. 6 (2013), p. 659-663.
26. Mizeras, Deividas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Šešok, Andžela; Griškevičius, Julius. Implantų ir audinių regeneracijos karkasų medžiagų analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 654-660.
27. Lukauskaitė, Raimonda; Garjonis, Jonas; Černašėjus, Olegas. Plazminio purškimo procesų tyrimas baigtinių elementų metodu // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 6 (2014), p. 666-671.
28. Vaitkūnaitė, Gerda; Markovič, Vladislav; Černašėjus, Olegas. Selektyviuoju lazerinio su kepinimo būdu su kepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio mikroapdirbimo tyrimai // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 6 (2014), p. 661-665.
29. Dačkauskas, Darius; Višniakov, Nikolaj. Suvirinimo deformacijų matavimo kompiuterizuotas kompleksas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 6 (2014), p. 643-647.
30. Dauskurdis, Kęstutis; Rudzinskas, Vitalijus. R65 tipo bėgio kontaktinio suvirinimo jungties tyrimas // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 6 (2014), p. 648-653.
31. Shayko-Shaykovky, Aleksandr; Bogorosh, Aleksandr; Bubulis, Algimantas; Višniakov, Nikolaj; Šešok, Andžela. Simulation of vibration resistance and the ways for its improvement on designing multistage constructions // British journal of applied science & technology. London, UK: SCIENCEDOMAIN international. ISSN 2231-0843. Vol. 10, iss. 2 (2015), p. [1-6].
 
 
Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
1. Kumšlytis, Vigantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Skindaras, Raimondas. Effect of post-weld heat treatment on the structure of 5%Cr-0,5%Mo steel welded joints // Mechatronic Systems and Materials 2010 : selected papers [of the 6th International Conference Mechatronic System and Materials held under European Structural Integrity Society], 5–8 July, 2010 Opole (Poland) Opole : Politechnika Opolska, 2011. ISBN 9788362736164. p. 127-136.
2. Modestavičius, Donatas; Nagurnas, Saulius; Gedzevičius, Irmantas. Aktyvių saugos sistemų įtaka automobilio dinamikai // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos "Transporto inžinerija ir vadyba" 2012 m. gegužės 4 d. straipsnių rinkinys Vilnius : Technika, 2012. ISSN 2029-7157. ISBN 9786094571329. p. 161-164.
3. Lukauskaitė, Raimonda ; Marcinkevičiūtė, Auksė [Marcinkevičiūtė, A.]; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. Aliuminio lydinių dengimas aukštatemperatūriais lydiniais terminio purškimo būdu // Technologijos mokslo darbai Vakarų Lietuvoje; VIII: [mokslinė konferencija, 2012 m. gegužės 18 d, Klaipėda]. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISSN 1822-4652. p. 310-315.
4. Valiulis, Algirdas Vaclovas; Radzevičienė, Asta. International openness and globalisation challenges - key factors in the development of the Erasmus for All programme // 4th WIETE annual conference on engineering and technology education. Cairns, Australia, 11-15 February 2013. Melbourne : WIETE, 2013. p. 73-78.
5. Gargasas, Justinas; Gedzevičius, Irmantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Pokhmurska, Hanna; Grund, Thomas; Wielage, Bernhard. Wear Behavior and Performance of Coatings Arc Sprayed with Cored Wires // Werkstoffe und werkstoff-technische anwendungen. Band 50 : Tagungsband zum 16. Werkstofftechnischen Kolloquium und zur 10. industriefaehtagung srflächen- und Wärmebehandlungstech ni in Chemnitz. 05-06 September 2013. Chemnitz : Eigenverlag, 2013. ISSN 1439-1597. ISBN 9783000431296. p. 374-380.
6. Škamat, Jelena; Černašėjus, Olegas ; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Исследование влияния механических колебаний на структуру и свойства термических покрытий на основе никеля // Proceedings of the International scientific-practical conference "Science and education as a leading factor in strategy Kazakhstan - 2030" (Saginov's readings No. 4), June 28-29, 2012. Part 1 = Труды Международной научно-практической конференции «Наука и образование – ведущий фактор стратегии «Казахстан–2030» (Сагиновские чтения № 4), 28-29 июня 2012 года. Часть 1. Karaganda : Karaganda State Technical University, 2012. ISBN 9786012960532. p. 77-79.
7. Jurčius, Aurimas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Škamat, Jelena. Influence of vibratory stress treatment on residual stresses in weldments // Les problèmes contemporains de la technosphère et de la formation des cadres d’ingénieurs: recueil des exposés des participants de la VII Conférence internationale scientifique et méthodique du 08 au 17 octobre 2013 à Sousse (Tunisie)= Современные проблемы техносферы и подготовки инженерных кадров: сборник трудов VII Международной научно-методической конференции в городе Сусс с 08 по 17 октября 2013 г. Donetsk : UNTD, 2013. ISSN 2079-2530. p. 35-39.
8. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Višniakov, Nikolaj; Škamat, Jelena. Исследование методов подготовки поверхности алюминиевых сплавов для плазменного напыления // Ресурсо- и энергосберегающие технологии и оборудование, экологически безопасные технологии, 26-28 ноября 2014 г. : материалы международной научно-технической конференции, в 2-х частях. Ч. 2. Минск : Белорусский государственный технологический университет (БГТУ), 2014. ISBN 9789855300367. p. 245-249.
9. Černašėjus, Olegas; Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Škamat, Jelena. Investigation of nickel based coating thermal sprayed on aluminium alloys // Proceedings of the International scientific conference "Science, education and production as a leading factors in Strategy "Kazakhstan - 2050" (Saginov’s readings No 6), June 26-27, 2014. In 3 parts. Part 1. Karaganda : Karaganda State Technical University, 2014. ISBN 9786012965919. p. 50-52.
10. Markovič, Vladislav; Mierzejewska, Zaneta Anna; Голубев, B.C.; Černašėjus, Olegas; Indrišiūnas, Simonas; Lukauskaitė, Raimonda. Лазерная модификация спеченных дисперсных порошков на основе железа // Современные методы и технологии создания и обработки материалов: Тенологии и оборудование механической и физико-технической обработки: Сб. научных трудов Минск: ФТИ НАН Беларуси, ISBN 9789856441458. 2015, T. 2, p. 330-335.
11. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Škamat, Jelena. Investigation of nickel-aluminium coatings plasma sprayed on Al-Mg substrate // Proceedings of the international scientific and practical conference “The prospects of using functional coatings”, 9th of October, 2015 Karaganda state technical university = Труды международной научно - практической конференции "Перспективы использования функциональных покрытий", 9 октября 2015 г. Карагандинский государственный технический университет. Karaganda: Publishing house KSTU, 2015, ISBN 9786019177. p. 43-50.
12. Černašėjus, Olegas; Markovič, Vladislav; Indrišiūnas, Simonas; Lukauskaitė, Raimonda; Škamat, Jelena. Лазерная микрообработка спеченных SLS изделий // Proceedings of the international scientific and practical conference “The prospects of using functional coatings”, 9th of October, 2015 Karaganda state technical university = Труды международной научно - практической конференции "Перспективы использования функциональных покрытий", 9 октября 2015 г. Карагандинский государственный технический университет. Karaganda: Publishing house KSTU, 2015, ISBN 9786019177. p. 51-55.
13. Rudzinskas, Vitalijus; Černašėjus, Olegas. The fracture analysis of compressor of oil processing complex // Proceedings of the international scientific and practical conference “Designing and manufacturing of products from composite materials”, 29th of September, 2015 Karaganda state technical university = Труды международной научно - практической конференции "Конструирование и производство изделий из композиционных материалов", 29 сентября 2015 г. Карагандинский государственный технический университет. Karaganda: Publishing house KSTU, 2015, ISBN 9786019108. p. 48-52.
 
 
Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose
 
1. Valiulis, Algirdas Vaclovas; Valiulis, Donatas. Reforms of higher education and current engineering education developments in Lithuania // Global Journal of Engineering Education / The UNESCO International Centre for Engineering Education. Melbourne : WIETE. ISSN 1328-3154. Vol. 12, no. 1 (2010), p. 38-44.
2. Skindaras, Raimondas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Spychalski, Wojciech Leon. The structure and mechanical properties of the high chromium and nickel content alloy after work in elevated temperature // Прогресивнi технологiї i системи машинобудувания, мiжнародний збiрник науковых праць / Міністерствo освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навчальний заклад, Донецкий нацiональний технiчний унiверситет. Донецк : Донецкий нацiональний технiчний унiверситет. ISSN 2073-3216. 1(45)-2(46), 2013, p. 310-316.
3. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Dvylika metų kartu // Neprarastų dienų metai. Akademikas Edmundas Kazimieras Zavadskas : publicistinis leidinys Vilnius : Technika, 2014. ISBN 9786094576775. p. 56-87. [M.kr.: 05H]; [Ind.: 1,000] [Ind. aut. lankais: 2,286].
4. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Škamat, Jelena. Investigation of nickel-aluminium coatings plasma sprayed on Al-Mg substrate // Central-Asian materials science journal Karaganda: Karaganda State Technical University. ISSN 2411-2941. 2015, No. 3, p. 59-66.
5. Gedzevičius, Irmantas; Gargasas, Justinas; Похмурська, Ганна; Wielage, Bernhard; Lampke, Thomas; Rosert, Reinhard; Червінська, Наталія. Зносо- і корозійна тривкість електродугових покривів, напилених порошковими дротами серії Stein-Mesyfil // Physicochemical mechanics of materials = Фізико-хімічна механіка матеріалів : international scientific-technical journal / National Academy of Sciences of Ukraine Lviv: H.V. Karpenko Physico-Mechanical Institute. ISSN 0430-6252. T. 50, no. 6 (2014), p. 124-128.
 
 
Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai
Konferencijų pranešimų medžiagoje
 
1. Valiulis, Algirdas Vaclovas; Skindaras, Raimondas; Spychalski, W.L.. The structure and mechanical properties of the high chromium and nickel content alloy after work in elevated temperature // Машиностроение и техносфера ХХI века: сборник трудов ХiX международной научно-технической конференции в городе Севастополе 12-17 сентября 2012 г. / Донецкий национальный технический университет. Т. 3. Донецк : ДонНТУ, 2012. ISSN 2079-2670. p. 201-205.
2. Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas; Pokhmurska, Hanna; Wielage, Bernhard; Lampke, Thomas; Rosert, Reinhard. The research of arc sprayed coatings tribological properties // International thermal spray conference and exposition, ITSC 2014, May 21-23, 2014, Barcelona/Spain : conference abstracts (including manuscripts on CD-ROM). DVS-Berichte, Vol. 302 Dusseldorf : DVS Media GmbH, 2014. ISBN 9783871555749. p. 860-865. [M.kr.: 08T]; [Ind.: 0,429] [Ind. aut. lankais: 0,184].
 
Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose
 
1. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Suvirinimas – svarbi ir nesenstanti konstrukcijų gamybos technologinė priemonė : LSA informacija // Suvirinimas : žurnalas apie suvirinimo technologijas ir pramonę Panevėžys : UAB “SERPANTINAS”. ISSN 1648-2611. 2009, Nr. 1(8), p. 36.
2. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Lietuva – tarptautinio suvirinimo instituto tikrasis narys : LSA informacija // Suvirinimas : žurnalas apie suvirinimo technologijas ir pramonę Panevėžys : UAB “SERPANTINAS”. ISSN 1648-2611. 2009, Nr. 1(8), p. 37-38.
3. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Aukštosioms mechanikos studijoms Vilniuje - 55 // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. ISSN 0134-3165. 2011, Nr. 7-8, p. 30-32.
4. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Mechanikos aukštosioms studijoms Vilniuje sukako 55-eri, o VGTU mechanikos fakultetui - 50 metų // Gedimino universitetas. Vilnius : Technika. ISSN 1392-5857. 2011, Nr. 1-2, p. 18-23.
5. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Nanotechnologijos ir nanoetika – nauda, įžvalgos ir grėsmės // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius : UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 1, p. 22-24.
6. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Ar svarbi Lietuvos mokslui „geležinė kumelaitė“? // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius : UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 6, p. 18-20.
7. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Neprestižinės profesijos. Ką daryti? // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius : UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2012, Nr. 7-8, p. 12-14.
8. Valiulis, Algirdas Vaclovas. Plieno pramonės plėtra ir mineralinių žaliavų išsekimas: tikra ar įsivaizduojama problema? // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius : UAB "Mokslas ir technika". ISSN 0134-3165. 2013, Nr. 1, p. 26-29.
 
 
 
 
 
 
 
Tarptautiniai katedros darbuotojų vizitai
 
1. Olegas Černašėjus. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Karaganda, Kazachstanas. Stažavosi Metalurgijos, medžiagotyros ir nanotechnologijų katedroje, skaitė paskaitas doktorantams ir magistrantams bei dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Design and Manufacture of products from Composite Materials“. 2015-09-27 ‒ 2015-10-07. Finansavimo šaltinis: Karagandos VTU lėšos.
2. Olegas Černašėjus, Jelena Škamat, Raimonda Lukauskaitė, Nikolaj Višniakov. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademija, Fizikinės technikos institutas, Baltarusija. Tikslas: vykdyti 2015-2016 metais Lietuvos- Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo projektą pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą. 2015-06-07 ‒ 2015-06-08. Finansavimo šaltinis: LMT lėšos.
3. Olegas Černašėjus. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademija, Fizikinės technikos institutas, Baltarusija. Tikslas: vykdyti 2015-2016 metais Lietuvos- Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo projektą pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą.  2015-06-25 ‒ 2015-06-26. Finansavimo šaltinis: LMT lėšos.
4. Olegas Černašėjus, Jelena Škamat, Raimonda Lukauskaitė. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademija, Baltarusija. Tikslas: vykdyti Lietuvos-Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo projektą TAP-LB-14-035 pagal Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programą ir dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. 2015-09-16 ‒ 2015-09-18. Finansavimo šaltinis: LMT lėšos.
5. Olegas Černašėjus, Nikolaj Višniakov. Baltarusijos nacionalinės mokslų akademija, Fizikos-technikos institutas, Baltarusija. Tikslas: dalyvauti susitikime su Baltarusijos valstybinio universiteto ir Baltarusijos valstybinio technologinio universiteto mokslininkais, vykdyti mokslinius tyrimus pagal Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo projektą Nr. TAP-LB-14-035. 2015-11-05 ‒ 2015-11-07. Finansavimo šaltinis: LMT lėšos.
6. Olegas Černašėjus, Jelena Škamat., Raimonda Lukauskaitė, Nikolaj Višniakov.  Baltarusijos nacionalinės mokslų akademija, Fizikos-technikos institutas, Baltarusija. Tikslas: dalyvauti susitikime su Medžiagų lazerinio apdirbimo laboratorijos mokslininkais, vykdyti mokslinius tyrimus pagal Lietuvos-Baltarusijos dvišalio bendradarbiavimo mokslo projektą Nr. TAP-LB-14-035 ir aptarti tolimesnių mokslinių tyrimų eigą. 2015-12-02 ‒ 2015-12-04. Finansavimo šaltinis: LMT lėšos.
7. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas ES Plieno ir anglių komiteto mokslinių tyrimų fondo posėdyje. 2015-01-15 – 2015-01-17. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
8. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas 15-oje ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) sesijoje. 2015-02-16 – 2015-02-18. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
9. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas ES Plieno ir anglių mokslinių tyrimų fondo (Reseach Fund for Coal and Steel) grupės posėdyje, rengiant fondo finansinių išteklių nuostatų pakeitimus. 2015-03-17 – 2015-03-21. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
10. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas 16-oje ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) sesijoje. 2015-03-26 – 2015-03-28. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
11. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) darbo grupės sesijoje. 2015-06-15 – 2015-06-17. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
 
Katedros doktorantų stažuotės užsienio mokslo centruose
 
1. Jelena Škamat. Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija. Stažuotė. 2011-10-03 – 2011-12-02 d. Finansavimo šaltinis: Švietimo mainų paramos fondas.
2. Justinas Gargasas. Chemnico technikos universitetas, Vokietija. Stažuotė. 2013-02-01–2013-05-02. Finansavimo šaltinis: ERASMUS programa.
3. Raimonda Lukauskaitė. Varšuvos technologijos universitetas, Lenkija. Stažuotė. 2013-10-01–2013-12-01. Finansavimo šaltinis: Švietimo mainų paramos fondas.
 
Katedros darbuotojai stažavosi užsienyje iki 6 mėn.
 
1. Irmantas Gedzevičius, Vitalijus Rudzinskas, Justinas Gargasas, Mindaugas Rimkus, Vita Vasionienė. Rygos technikos universitetas, Geležinkelių transporto institutas, Latvija. Stažuotė. Dalyvavimas seminare , susipažinimas su atnaujintos laboratorijos veikla ir galimybėmis. 2012-04-26. Finansavo šaltinis: Medžiagotyros ir suvirinimo katedros lėšos.
2. Irmantas Gedzevičius, Vitalijus Rudzinskas, Justinas Gargasas. Sankt Peterburgo valstybinis technikos universitetas, Technologijos ir medžiagų tyrimų fakultetas, Mechanikos ir mašinų gamybos fakultetas, Rusija. Stažuotė. 2012-05-14 – 2012-05-21. Finansavimo šaltinis: Medžiagotyros ir suvirinimo katedros lėšos.
3. Irmantas Gedzevičius. Belforo-Montbeljaro technologijos universitetas (UTBM), Medžiagų ir paviršių savybių tyrimo laboratorija, Prancūzija. Stažavosi laboratorijose ir skaitė paskaitas pagal ERASMUS  programą. 2012-06-25–2012-06-29.
4. Olegas Černašėjus. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Mašinų gamybos fakultetas, Kazachstanas. Stažuotė. Dalyvavimas Karagandos valstybinio techninio universiteto organizuojamuose seminaruose. Skaitytos paskaitos doktorantams. 2012-06-16 – 2012-06-30. Finansavimo šaltinis: Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas.
5. Irmantas Gedzevičius. Belforo-Montbeljaro technologijos universitetas (UTBM), Medžiagų ir paviršių savybių tyrimo laboratorija, Prancūzija. Stažavosi laboratorijose ir skaitė paskaitas. 2013-09-08 – 2013-09-13. Finansavimo šaltinis: ERASMUS lėšos.
6. Olegas Černašėjus. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Karaganda, Kazachstanas. Stažavosi Mašinų gamybos fakultete, skaitė paskaitas doktorantams ir magistrantams, dalyvavo universiteto organizuojamuose seminaruose. 2014-06-20 – 2014-07-05. Finansavimo šaltinis: Karagandos VTU lėšos.
7. Nikolaj Višniakov. Slovėnijos suvirinimo institutas, Slovėnija. Stažuotė pagal „Patirties partneriai“ iniciatyvą. 2014-12-01 – 2014-12-05. Finansavimo šaltinis: VGTU, Erasmus +, Parners4Value lėšos.
8. Algirdas Vaclovas Valiulis. Pirėjo technologinio mokymo institutas, Graikija. Mokymosi vizitas pagal Erasmus programą. Dalyvavimas 3-oje pasaulinėje technologinio ir inžinerinio mokymo konferencijoje. Finansavimo šaltinis: Erasmus lėšos.
9. Algirdas Vaclovas Valiulis. Bratislavos technikos universitetas, Slovakija. Skaityti paskaitas. 2015-09-01 – 2015-09-06, 6d. Finansavimo šaltinis: Erasmus+ lėšos.
10. Irmantas Gedzevičius. Belforo-Montbeljaro technologijos universitetas (UTBM), Medžiagų ir paviršių savybių tyrimo laboratorija, Prancūzija. Stažavosi laboratorijose ir skaitė paskaitas. 2015-01-26–2015-02-01. Finansavimo šaltinis: Erasmus+ lėšos.
11. Irmantas Gedzevičius. Belforo-Montbeljaro technologijos universitetas (UTBM), Medžiagų ir paviršių savybių tyrimo laboratorija, Prancūzija. Stažavosi laboratorijose ir skaitė paskaitas. 2015-06-07–2015-06-08. Finansavimo šaltinis: Erasmus+ lėšos.
12. Nikolaj Višniakov. Suvirinimo institutas, Ljubljana, Slovėnija. Jungtinės veiklos pagrindu vykdomų suvirinimo personalo mokymų organizacinių klausimų aptarimas, moksliniai tyrimai suvirinimo technologijų srityje. Aptarti VGTU 2015 m. įvykdytų IWE/IWS kvalifikacinių mokymų rezultatai ir tolesni planai. 2015-10-19–2015-10-21. Finansavimo šaltinis: Erasmus + lėšos.
 
Katedros darbuotojų stažuotės kitose institucijose
 
1. Ivanas Višniakas. Planinė stažuotė AB Montuotojas, Vilnius. Laikotarpis 2011-10-03—2011-12-31.
 
Katedros darbuotojų dalyvavimas konferencijose užsienyje ir Lietuvoje
 
1. Algirdas Vaclovas Valiulis. Mokslinė konferencija „Governance and ethics of nanosciences and nanotechnologies Nanoethics 2011“, Varšuva. 2011-10-20 – 2011-10-21d. Finansavimo šaltinis: ES Struktūrinių fondų projektas „Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos katalikų mokslo akademijos veiklos stiprinimas“.
2. Algirdas Vaclovas Valiulis. Gardino valstybinis Janko Kupalos universitetas, Baltarusija. Konferencija “Bolonijos proceso diegimas aukštosiose mokyklose”, 2011-04-29 – 2011-04 -30 d. Finansavimo šaltinis: VGTU.
3. Algirdas Vaclovas Valiulis. Sevastopolis, Ukraina. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Machine-building and technosphere of the XXI century”. Skaitytas mokslinis pranešimas. 2012- 09-16 – 2012-09-22. Finansavimo šaltinis: VGTU Mechanikos fakulteto mokslo lėšos.
4. Algirdas Vaclovas Valiulis. Pirėjo technologijos mokslų institutas, Graikija. Dalyvavimas  3-jame Viduržemio jūros regiono inžinerinio ir technologinio mokymo seminare (3rd Mediterranean Seminar on Engineering and Technology Education), skaitytas pranešimas. 2013-09-08 – 2013-09-12. Finansavimo šaltinis: VGTU lėšos.
5. Algirdas Vaclovas Valiulis. Donecko nacionalinis technikos universitetas, Sevatopolis, Ukraina. Dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Mašinų gamyba ir technosfera XXI amžiuje“ (International Science and Engineering Conference Machine-Building and Technosphere of the XXI Century), skaitytas pranešimas. 2013-09-15 – 2013-09-21. Finansavimo šaltinis: VGTU lėšos.
6. V. Markovič, Ž. A. Mierzejewska, G. Vaitkūnaitė, S. Indrišiūnas, R. Lukauskaitė O. Čermašėjus. 11-oji tarptautinė konferencija „Mechatronic Systems and Materials, MSM 2015“, Kaunas, 2015 m. liepos 7-9 d. Pranešimo tema: „Investigation of the laser polishing influence on the parts built by SLS“.
7. O. Černašėjus, V. Markovič, Ž. A. Mierzejewska, V. S. Golubev, S. Indrišiūnas, R. Lukauskaitė. Tarptautinė konferencija „современные методы и технологии создания и обработки материалов“, Minskas, 2015 m. rugsėjo 16-18 d. Pranešimo tema: „Лазерная модификация спеченных дисперсных порошков на основе железа“.
8. O. Černašėjus, V. Markovič, S. Indrišiūnas, R. Lukauskaitė, J. Škamat. Tarptautinė konferencija “The prospects of using functional coatings”, Karaganda, 2015 m. spalio 9 d. Pranešimo tema: „Лазерная микрообработка спеченных SLS изделий“.
9. R. Lukauskaitė, A.V. Valiulis, O. Černašėjus, J. Škamat. Tarptautinė konferencija “The prospects of using functional coatings”, Karaganda, 2015 m. spalio 9 d. Pranešimo tema: „Investigation of nickel-aluminium coatings plasma sprayed on Al-Mg substrate“.
10. J. Gargasas, A.V. Valiulis, I. Gedzevičius. Taptautinė mokslinė konferencija 4th World Conference on Technology and Engineering Education, Bratislavos technikos universitetas, Slovakija. Pranešimo tema: “Experiential learning – creation and testing of sprayed coatings” 2015-09-01 – 2015-09-06.
11. A.V. Valiulis, R. Skindaras, J. Gargasas, W.L. Spychalski. The structural changes of the high chromium and nickel alloy after high temperature ageing. 11th International conference „Mechatronic systems and materials MSM 2015“. Kaunas, 2015 07 07-09.
 
Kitas katedros darbuotojų bendradarbiavimas užsienyje (ne konferencijose)
 
1. Irmantas Gedzevičius. Belforo – Montbeljaro technologijos universitetas, Prancūzija. Stažavosi laboratorijose ir skaitė paskaitas pagal ERASMUS  programą. 2011-06-19 – 2011-06-23.
2. Algirdas Vaclovas Valiulis. FRONIUS mokslinių tyrimų ir gamybos parengimo centras, Welsas, Austrija. Vizitas pagal mainų programą. 2011-05-09 – 2011-05-15. Finansavimo šaltinis: ERASMUS mainų programa.
3. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis. Dalyvavimas ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) darbe. 2012-04-25 – 2012-04-27. Finansavimo šaltinis: ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) lėšos.
4. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis. Dalyvavimas 5-jame Plieno technologinės platformos (ESTEP) Mirror grupės darbo posėdyje. 2012-11-06 – 2012-11-07. Finansavimo šaltinis: Lietuvos mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros lėšos.
5. Algirdas Vaclovas Valiulis. Vilnius. Bendradarbiavimas su Armėnija Bolonijos proceso įgyvendinimo klausimais. Lietuvos ir Armėnijos mokslų akademijų mokslinio bendradarbiavimo sutarties pasirašymo renginys. 2012-10-30.
6. Algirdas Vaclovas Valiulis.  Europos komisija, Briuselis, Belgija.  Dalyvavimas ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) posėdžiuose. 2013-04-28 – 2013-04-30. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
7. Algirdas Vaclovas Valiulis.  Talino technikos universitetas, Talinas, Estija.  Susipažinimas su TTU Mechanikos inžinerijos, Elektros inžinerijos, Civilinės inžinerijos ir Informacinių technologijų fakultetų mokomųjų ir laboratorijų pastatų naujos infrastruktūros kūrimu studentų miestelyje. 2013-11-17 – 2013-11-20. Finansavimo šaltinis – VGTU lėšos.
8. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas ES Plieno ir anglių komiteto (COSCO) sesijoje. 2014-02-12 – 2014-02-13. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
9. Algirdas Vaclovas Valiulis. Almata, Astana, Karaganda, Kazachstanas. Dalyvavimas mokslo ir studijų parodose Almatoje ir Astanoje, susitikimas su suinteresuotais Kazachstano institucijų ir įstaigų atstovais. 2014-09-20 – 2014-09-28. Finansavimo šaltinis: ŠMM projektinės lėšos.
10. Olegas Černašėjus. Almata, Astana, Karaganda, Kazachstanas. Dalyvavimas mokslo ir studijų parodose Almatoje ir Astanoje, susitikimas su suinteresuotais Kazachstano institucijų ir įstaigų atstovais. 2014-09-20 – 2014-09-26. Finansavimo šaltinis: ŠMM projektinės lėšos.
11. Algirdas Vaclovas Valiulis. Europos komisija, Briuselis, Belgija. Dalyvavimas ES technologinės platformos Mirror grupės posėdžiuose. 2014-11-17 – 2014-11-19. Finansavimo šaltinis: COSCO lėšos.
12. Olegas Černašėjus. Baltarusijos nacionalinis technikos universitetas, Minskas, Baltarusija. Bendradarbiavimo klausimų aptarimas. 2014-05-16 – 2014-05-16. Finansavimo šaltinis: Baltarusijos nacionalinio TU lėšos.
13. Olegas Černašėjus. Baltarusijos nacionalinis technikos universitetas, Minskas, Baltarusija. Dalyvavimas Baltarusijos-Lietuvos renginyje „Švietimo, mokslo ir verslo integracijos tendencijos“. 2014-11-27 – 2014-11-29. Finansavimo šaltinis: mokslo prorektoriaus fondas, VGTU.
 
Užsienio mokslininkų vizitai
 
1. Olga Žarkevič. Mašinų gamybos technologijų katedra. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Stažuotė stažuotė pagal EARASMUS MUNDUS programos MANECA projektą 2011-10-24 – 2011-12-01.
2. Jelena Plešakova, doktorantė. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Stažuotė Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje. 2012-05-14–2012-05-27.
3. Prof.  Dr. inž. Liviu Brandusan. Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorijos vedėjas ir  inž. Batin Gabriel. Medžiagų ir aplinkosaugos mokslų fakultetas, Medžiagotyros ir technologijų katedra, Cluj-Napoca technikos universitetas, Rumunija. Stažuotė pagal ERASMUS programą Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje 2012-09-21–2012-09-30.
4. Dr. Miloš Jovanovič, IZV Neardomosios kontrolės centro mokslininkas. Suvirinimo institutas (IZV), Slovėnija. Vizito tikslas: Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorijoje suvirinimo apžiūrimosios kontrolės specialistų kvalifikacinių mokymų organizavimas, specialistų sertifikavimo ir mokymo bazės auditas. Atliktas VGTU bazėje įkurto neardomosios kontrolės personalo mokymo centro kasmetinis auditas ir kvalifikacinių kursų dalyvių egzaminavimas. 2015-05-04 – 2015-05-06.
5. Prof.  Šeleg Valerij, doc. Birič Vladimir, prof. Belocerkovskij Marat, specialistai:  Kravčiuk Marina, pramonės vadybos inžinierius Moseičiuk Oksana, inžinierius-programuotojas Eremetko Natalija.  Baltarusijos nacionalinio technikos universitetas (BNTU), Minskas, Baltarusija. Delegacija lankėsi Suvirinimo tyrimų ir diagnostikos laboratorijoje aptarti mokslinio bendradarbiavimo klausimai. 2015-12-18.
 
Stažavosi VGTU (iki 6 mėn.)
 
1. Mateshov Arman. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Stažuotė.  2014-05-20–2014-06-04. Pagal Erasmus mainų programą.
2. Zhetessova Gulnara. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Stažuotė. 2014-05-20–2014-06-04. Pagal Erasmus mainų programą.
3. Plešakova Jelena. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Stažuotė. 2014-05-20–2014-06-04. Pagal Erasmus mainų programą.
 
Lankėsi VGTU kitais tikslais (išskyrus dalyvavimą konferencijose)
 
1. Rod Matheson. Olympus Industrial Systems Europa, Jungtinė Karalystė (UK). Seminaras „Diagnostika ir greitaeigės vaizdo kameros“. 2012-10-25.
2. Dr. Reinhard Rosert. Koncerno “Drahtzug Stein“ vadovas tyrimams ir plėtrai, Vokietija. Vedė seminarą ir skaitė paskaitas Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje. 2012-02-09 – 2012-02-10.
3. Dr. Michail Karasiov. „ITS“, Rusija. Vedė seminarą ir skaitė  paskaitas Medžiagotyros ir suvirinimo katedroje. 2012-02-09 – 2012-02-10.
4. Angelica Medved. Grodno Jankos Kupalo Universitetas. Užmegzti bendradarbiavimą su Mechanikos fakultetu, aptarti dėl dėstytojų dalyvavimo mainų programose. 2013-11-01 – 2013-11-05.
5. Botond Szabo, inžinierius. Amada MiYachi Europe Kft, Vengrija. Lankėsi mokslo laboratorijoje mokslinio-techninio bendradarbiavimo klausimais. 2014-11-18.
6. Gunar Mustaparda, inžinierius. Erico korporacija, Olandija. Lankėsi mokslo laboratorijoje mokslinio-techninio bendradarbiavimo klausimais,  skaitė  paskaitą apie termitinį suvirinimą. 2014-04-02.
7. Dr. Miloš Jovanovič. IZV institutas, Slovenija. Lankėsi mokslo laboratorijoje mokslinio-techninio bendradarbiavimo ir vykdomų kvalifikacinių mokymų, jungtinės veiklos pagrindu klausimais. 2014-04-17 ir 18 d.
8. Gunar Mustaparda, inžinierius. Erico corporacija, Olandija. Lankėsi mokslo laboratorijoje mokslinio-techninio bendradarbiavimo klausimais. 2014-06-10.
 
Kviestiniai pranešimai plenariniuose prestižinių tarptautinių konferencijų posėdžiuose
 
1. Černašėjus Olegas. Investigation of nickel based coating thermal sprayed on aluminium alloys; International scientific conference "Science, education and production as a leading factors in Strategy "Kazakhstan - 2050" (Saginov’s readings No 6). Karaganda, Kazachstanas, 2014 birželio 26-27 d.
2. Algirdas Vaclovas Valiulis. Materials research: the experience of Vilnius Gediminas Technical University. 23rd International Baltic Conference on Materials Engineering. KTU, Kaunas, 2014 spalio  23-24 d.
 
Katedros studentų mokslinės praktikos Lietuvoje ir užsienyje
 
1. Gerda Vaitkunaitė.  Studies on the effects of the gas composition during deposition of DLC-films by PACVD.   University of Applied Sciences Upper Austria. 2014-07-05 ‒ 2014-08-30. Finansavimo šaltinis Erasmus+.
2. Parengta ir laimėta studentų kūrybinių darbų paraiška. Studentas: Julius Budginas (2 kurso Inovatyviosios gamybos inžinerijos programos studentas). Kūrybinio darbo pavadinimas: 3-D selektyvaus lazerinio mikroapdorojimo - graviravimo stendas. Paraiškos akronimas: „3-D SLT. Projekto trukmė: 2016-01-01– 2016-04-15. Finansavimo šaltinis: VGTU.
3. Parengta ir laimėta studentų mokslinės praktikos paraiška (pavasario semestro metu). Studentas: Patricija Kavaliauskaitė (1 kurso Inovatyviosios gamybos inžinerijos programos studentė). Praktikos pavadinimas: Aliuminio lydinio AW 5754 plazminio purškimo proceso tyrimas. Paraiškos numeris: SMT2015P279. Praktikos trukmė: 2015-03-02 ‒ 2015-06-02. Finansavimo šaltinis: LMT.
 
Užsienio studentų mokslinės praktikos katedroje
 
1. Jelena Plešakova. Karagandos valstybinis technikos universitetas, Kazachstanas. Atlikta doktorantūros praktika tema: Elektrolankinio purškimo būdu gautų dangų tyrimas, mikroskopinė analizė ir mikrokietumo matavimai. Medžiagotyros ir suvirinimo katedros mokomojoje laboratorijoje. 2013-12-01–2013-12-14, 14d. Finansavimo šaltinis: ERASMUS programa.
2. Sandugash Shukbarova. Kazachstano nacionalinis K. I. Satpajevo vardo pramonės iržinerijos institutas, Almata, Kazachstanas. Atlikta magistrantūros praktika tema: Medžiagotyros ir suvirinimo katedros mokomojoje laboratorijoje atliekamų tyrimų literatūrinė apžvalga. 2013-11-05–2013-11-29, 25d. Finansavimo šaltinis: ERASMUS programa.
3. DongJin Ko. Kumoh nacionalinis technologijų institutas. Pietų Korėja. Praktikos tikslas: praktiniai mokymai- suvirinimo būdai ir įrenginiai Medžiagotyros ir suvirinimo katedros suvirinimo  laboratorijoje. 2013-12-05–2013-12-17, 13d. Finansavimo šaltinis: tarptautinio mobilumo mainų programa.
4. YongJun Jang. Kumoh nacionalinis technologijų institutas. Pietų Korėja. Praktikos tikslas: praktiniai mokymai- suvirinimo būdai ir įrenginiai Medžiagotyros ir suvirinimo katedros suvirinimo  laboratorijoje. 2013-12-05–2013-12-17, 13d. Finansavimo šaltinis: tarptautinio mobilumo mainų programa.
 
Parengtos studentų mokslinės veiklos paraiškos
LMT Projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“
 
1. Paraiška I ir II studijų pakopos studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu pavasario semestrų metu: „Lietuvos suvirinimo technologijų inžinerinės pramonės rinkos studija ir statistiniai tyrimai“. Paraiškos numeris: SMT2014P270. Projektas nefinansuotas.
2. Paraiška I ir II studijų pakopos studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu pavasario semestrų metu: UAB ,,Schmitz Cargobull Baltic" izoterminių kietašonių sunkviežimių kėbulų ir priekabų konstrukcijų skirtingų plienų virintinių jungčių korozijos priežasčių tyrimai ir suvirinimo technologijos optimizavimas“. Paraiškos numeris: SMT2014P275. Projektas nefinansuotas.
3. Paraiška I ir II studijų pakopos studentų moksliniams tyrimams vasaros metu: „Nikelio pagrindo dangų ant aliuminio substrato plazminio purškimo tyrimas“. Paraiškos numeris: SMPv2014187. Projektas nefinansuotas.
4. Paraiška I ir II studijų pakopos studentų moksliniams tyrimams laisvu nuo studijų metu rudens semestrų metu: ,,Lietuvos suvirinimo inžinerinės pramonės rinkos studija“. Paraiškos numeris: SMT2014R327. Projektas nefinansuotas.
5. Paraiškos pavadinimas: „Lazeriniu būdu sukepintų ir modifikuotų konstrukcinių detalių technologinių savybių tyrimas ir elgsenos skaitinis modeliavimas“. Paraiškos numeris: SMPv2014 Projektas nefinansuotas.
6. Paraiškos pavadinimas: „SLS sukepintų geležies pagrindo miltelių paviršiaus lazerinio modifikavimo tyrimai“. Paraiškos numeris: SMT2014R402. Projektas nefinansuotas.
Apgintos daktaro disertacijos nuo 2013 m. iki 2017 m. (VGTU darbuotojų ir doktorantų)
 
1. Justinas Gargasas. Darbo tema – „Elektrolankiniu purškimu sudaromų metalinių dangų tyrimas“. Vilnius, VGTU, 2016-01-15. Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
2. Raimonda Lukauskaitė. Darbo tema – „Daugiafunkcių nikelio-aliuminio dangų ant aliuminio-magnio lydinių tyrimai“. Vilnius, VGTU, 2015-11-26. Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
3. Jelena Škamat. Darbo tema- „Vibracinio apdorojimo poveikis purkštųjų nikelio pagrindo dangų struktūrai ir savybėms“. Vilnius, VGTU, 2013-12-09. Mokslinis vadovas: prof. habil. dr. Algirdas Vaclovas Valiulis.
 
Vadovavimas doktorantams ir jų konsultavimas nuo 2012 m. iki dabar
 
1. Jelena Škamat. Doktorantas Aleksandr Lebedev. Darbo tema – „Kompozitinių funkcinių dangų mikrokeramikos pagrindu tyrimai“.
2. Vadovas Nikolaj Višniakov. Doktorantas Gediminas Mikalauskas. Darbo tema – „Stiprių magnetinių laukų sistemų mikrokompozitinių  Cu-Nb laidininkų suvirinamumo ir virintinių jungčių charakteristikų tyrimai“.
3. Vadovas Algirdas Vaclovas Valiulis. Doktorantas Deividas Mizeras. Darbo tema – „Biologiškai suderinamų medžiagų implantų kūrimas ir jų sąsajos su kauliniu audiniu tyrimas“.
4. Vadovas Olegas Černašėjus. Doktorantas Vladislav Markovič. Darbo tema – „Daugiafunkcinių paviršių iš miltelinių medžiagų formavimas ir tyrimas“.
 
Darbas mokslo krypties doktorantūros komitetuose nuo 2011 m. iki dabar
 
1. Algirdas Vaclovas Valiulis. VGTU Medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08T) doktorantūros komiteto narys.
2. Nikolaj Višniakov. VGTU Medžiagų inžinerijos mokslo krypties (08T) doktorantūros komiteto narys.
2. Algirdas Vaclovas Valiulis. VGTU Mechanikos inžinerijos mokslo krypties (09T) doktorantūros komiteto narys (iki 2011 06 31).
 
Darbas disertacijų gynimo tarybose ir oponavimas (ne tik VGTU) nuo 2011 m. iki dabar 
 
1. Algirdas Vaclovas Valiulis  recenzavo Simonos Grigaliūnienės  disertacinį darbą „Spaudinių ant popieriaus kaip kompozicinių medžiagų savybių tyrimas“. Disertacija apginta VGTU, 2015 11 27 d.
2. Algirdas Vaclovas Valiulis oponavo Dr. Mohammed Abdul-Hameed Abu-Aesh dėl mokslinių darbų ir veikos, nominuojant jo kandidatūrą profesoriaus vardui. Bahreino universitetas, 2011-02-01. (At request of Academic Promotion Committee at the University level University of Bahrain).
3. Algirdas Vaclovas Valiulis recenzavo Beata M.Macur darbą „ Geelong‘s approach to the recycling process and domestic waste problems in the context of economic and environmental sustainability“, Monašo universitetas, Australija. 2011-09-16.
  • Puslapio administratoriai:
  • Vita Vasionienė
  • Raimonda Lukauskaitė
  • Justinas Gargasas
  • Olegas Černašėjus
  • Justė Kareivaitė